Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 29.

Ilmoitusasiat

 

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 29  

   

 

FCG, Sipoon keskusampumaradan vesistötarkkailu, vuosiyhteenveto 2023. Ampumaradoilla ammutaan noin kaksi miljoonaa laukausta vuosittain. Vesistötarkkailunäytteet otettiin kesäkuussa ja lokakuussa. Pintavesinäytteiden liukoisen lyijyn pitoisuudet olivat koholla lokakuussa 2023, PAH-yhdisteitä ei todettu. Pohjavesinäytteitä otettiin yhdestä pohjavesiputkesta sekä kolmesta lysimetristä. Kuparin ja lyijyn ympäristölaatu-normit ylittyivät L3:lla, mutta lysimetrien näytteet eivät edusta pohjavettä. Myöskään pohjavedessä ei todettu PAH-yhdisteitä. 

 

Borealis Polymers Oy, Muovitehtaiden jätevesien tarkkailutulokset marraskuu-joulukuu 2023. Luparajaylityksiä ei tapahtunut.

 

Oy Maanrakennus Forsström Ab, Toimintaraportti 2023. Nybyn alueen maa-aineslupa päättyi vuoden 2022 lopussa. Vuonna 2023 alueella on murskattu vielä kiviaineksia 41 836 tonnia yhteensä 27 työpäivänä melupäätöksellä. Alueen vesientarkkailuraportti lähetetään keväällä 2024.

 

Ilmatieteen laitos, Kuukausiraportti Ilmanlaatu Kilpilahdessa joulukuussa 2023. Rikkidioksidin raja-arvopitoisuudet eivät ylittyneet millään mittausasemalla joulukuussa. Mustijoen asemalla mitatut typen oksidien pitoisuudet jäivät alle raja- ja ohjearvojen ja mitatut otsonipitoisuudet olivat ajankohtaan nähden tavanomaisella tasolla. Hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä oli 84 % mittausajasta. Hieman normaalia alempi määrä johtui laitehäiriöstä joulupyhien aikana. Nybyn mittausasemalla mitattujen haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärän (TRS) hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä kattoi yli 99 % mittausajasta. Mustijoen asemalla mitattavan otsonin hyväksyttyjen tuntiarvojen määrä oli yli 90 % mittausajasta.

 

Porvoon öljynjalostamon jätevesien tarkkailuraportti 12/2023. Joulukuun aikana ei raportoitu poikkeamia tai luparajaylityksiä jätevesilaitoksen toiminnassa.

 

Destia Oy, Kurkisuon maa-ainesalueen vuosiraportti 2023. Alueelta louhittiin viime vuonna 15 870 m³ kallioainesta. Louhintoja tehtiin 20 päivänä touko-heinäkuussa ja kiviaineksen murskausta 16 päivänä kesä-heinäkuussa. Kuljetuksia viime vuonna oli arkipäivien lisäksi kolmena lauantaina lokakuussa. Vuosiraportin liitteenä oli Forcit Consulting Oy:n tärinämittausraportti, jonka mukaan mittausten perusteella vuoden 2023 ainoan räjäytyksen ei havaittu aiheuttaneen ohjearvon ylityksiä mittauspisteissä.  

 

Sitowise Oy, Pohja- ja pintaveden tarkkailuraportti 2023 Massax Oy ja Seepsula Oy Slåtliden. Seepsula Oy on ostanut loppuvuodesta 2022 BJ Eklund Oy:n ja Rännarsten-murskaamo Oy:n kiviainesten tuotantoalueet, jonka takia Seepsula toimittaa ottoalueiden vesitarkkailuraportin. Alueella ei ole ollut maa-ainesten ottotoimintaa viime vuosina. Tarkkailua tehtiin alueen kahdesta pohjavesiputkesta sekä alueella olevasta ojasta. Molempien pohjavesiputkien veden laatu täytti lähes kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousveden laatuvaatimukset sameutta ja värilukua lukuun ottamatta. Myös pintaveden tulokset olivat samaa luokkaa edellisten vuosien kanssa. Raportin mukaan voidaan todeta, että alueen nykyisellä toiminnalla ei näytä olevan merkittävää vaikutusta alueen pohjaveden laatuun tai määrään.  

 

Uudenmaan ELY-keskus, lausunto Rosk´n Roll Oy Ab:n toimittamasta kuonan ympäristöteknillisestä soveltuvuudesta Domargårdin täyttöalueen 3 pintaeristerakenteisiin koskevasta selvityksestä, 5.2.2024, UUDELY/6234/2015. Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntänyt Domargårdin kaatopaikalle ympäristölupapäätöksen (Dnro ESAVI/5538/2015, nro 248/2017/1, annettu 15.12.2017). Ympäristöluvassa on hyväksytty jätteenpolton kuonan ja tuhkan hyötykäyttö tavanomaisen jätteen esipeitossa ja kaatopaikan muotoilussa ennen pintarakennekerroksia. Rosk'n Roll Oy Ab on toimittanut 20.11.2023 Uudenmaan ELY-keskukselle lupapäätöksessä edellytetyn selvityksen ja pyytänyt lausuntoa kuonaseoksen hyödyntämisestä Porvoon Domargårdin kaatopaikan täyttöalueen 3 pintaeristerakenteissa. Uudenmaan ELY-keskus on tarkastanut Rosk'n Roll Oy Ab:n toimittamat selvitykset kuonan ympäristöteknillisestä soveltuvuudesta

Domargårdin täyttöalueen 3 pintaeristerakenteisiin ja todennut, että selvityksessä on huomioitu ympäristölupamääräyksessä C.9. esitetyt vaatimukset. Tehtyjen tutkimusten perusteella tutkitut kuonajakeet on todettu valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset vaarattoman jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset täyttäviksi ja soveltuvat siten käytettäviksi kaatopaikan pintaeristerakenteessa tiivistyskerroksen alapuolelle rakennettavissa kaasunkeräys-, esipeitto- ja muotoilukerroksissa.

 

Porvoon ympäristönsuojelun lausunto 26.1.2024 Dnro 61/11.01.01/2022.  Annettu lausunto koski Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntöä ympäristönsuojeluviranomaiselle 21.12.2023 ESAVI/25001/2023. Lausuntoa oli pyydetty 26.1.2024 mennessä. Lausuntoa ei voitu antaa lupa- ja valvontalautakunnan kokousaikojen puitteissa. Lausuntopyyntö koski Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa Porvoossa. Kyseessä on korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia, jonka Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee osittain uudestaan.

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Lupa- ja valvontalautakunta päätti merkitä asiat tiedokseen.