Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 67


 

Underskridningar av beräknade inkomster i sektorernas driftsekonomi, överskridningar av anslagen och investeringar som överskrider budgeten 2023

 

Stadsstyrelsen 26.02.2024 § 67  

386/02.02.00/2024  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, Mervi Tuominen, Sabrina Broberg, Sirpa Salminen, Mikko Silvast, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Stadens resultat för räkenskapsåret 2023 kommer att vara starkt och utgiftsutfallet i sin helhet motsvarar ungefär budgeten men några enstaka sektorer har inte helt kunnat hålla sig inom budgetanslagen och till några delar har de beräknade inkomsterna inte uppnåtts till sitt fulla belopp.

 

Underskridningar och överskridningar av driftsekonomin

Driftsekonomins bindande nivå gentemot fullmäktige är från och med året 2023 sektorns beräknade inkomster och anslag. Tidigare var bindande nivån sektorns nettoanslag, men i samband med organisationsreformen uppdaterades bindningsnivån till att beröra sektorns inkomster och anslag skillt var för sig.  

 

Driftsekonomiska verksamhetsintäkter håller på att underskridas på sektorn för växande och lärande och på livskraftssektorn. Anslagen håller på att överskridas på sektorn för växande och lärande och stadsutvecklingssektorn.

 

Sektorn för växande och lärande

I budgeten för år 2023 är de bindande anslagen för sektorn för växande och lärande efter ändringarna 123,0 miljoner euro och det beräknade utfallet i bokslutet 124,3 miljoner euro. Anslagen håller därmed på att överskrida budgeten med 1,3 miljoner euro i bokslutet 2023.

 

Överskridningarna koncentrerar sig nästan helt på personalutgifterna inom serviceområdet för småbarnspedagogik och till en liten del på materialanskaffning i samband med att tilläggsgrupper har inrättats. De ökade personalkostnaderna förklaras av det ökade antalet barn som har kommit att omfattas av tjänsterna, då behovet av extra personal har uppstått. Enheten för barnets stöd har bemött barnens ökade behov av stöd genom att anställa ytterligare fostrare till grupperna. Även vikariekostnaderna har stigit mer än väntat till följd av att staden i frånvarofall måste säkra sig om att det finns tillräckligt personal, vilket föreskrivs i lagen.

 

I budgeten för år 2023 är de bindande verksamhetsintäkterna för sektorn för växande och lärande efter ändringarna 7,2 miljoner euro och det beräknade utfallet i bokslutet 6,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna håller på att underskrida budgeten med ungefär 0,8 miljoner euro i bokslutet 2023.

 

Underskridningen beror på att projektportföljen har blivit mindre. Finansiering fanns och kommer i fortsättningen att finnas mindre än under tidigare år. Redan när budgeten för år 2023 upprättades hade man kännedom om att det skulle bli utmanande att uppnå målen i ramen eftersom projekten och fördelningen av bidragen hade förändrats.

 

Stadsutvecklingssektorn

I budgeten för år 2023 är de bindande anslagen för stadsutvecklingssektorn efter ändringarna 25,2 miljoner euro och det beräknade utfallet i bokslutet 30,5 miljoner euro. Anslagen håller på att överskrida budgeten med 5,3 miljoner euro i bokslutet 2023.

 

En betydande del, 5 miljoner euro, av överskridningen har preliminärt reserverats för markundersökningar och saneringsåtgärder på Kattsundsvägen. Åtgärderna är nödvändiga för områdets utveckling och säkerhet. Ökade priser på byggnadsmaterial, en exceptionellt lång vintersäsong och därmed ökade underhållsbehov samt ökat anlitande av sakkunnigtjänster i anslutning till behandling av förorenad mark har medfört utgifter som är större än man hade förutsett och således en överskridning på cirka 0,3 miljoner euro.

 

Livskraftssektorn

I budgeten för år 2023 är de bindande anslagen för livskraftssektorn efter ändringarna 6,6 miljoner euro och det beräknade utfallet i bokslutet 6,0 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna håller på att underskrida budgeten med cirka 0,6 miljoner euro i bokslutet 2023.

 

Underskridningen beror på att fritidstjänsternas bidrag och ersättningarna för integration var mindre än det förutsågs år 2023. I fritidstjänsterna har bidrag till Borgåmodellen för hobbyer övergått till år 2024, varför intäkterna underskrider budgeten för år 2023 med cirka 0,2 miljoner euro. I fråga om integration var behovet av antalet platser år 2023 märkbart mindre än det hade förutsetts och platser började fyllas först i slutet av året, varför ersättningarna för integrationskostnaderna underskrider budgeten med cirka 0,4 miljoner euro. Kriget i Ukraina hade förutsetts öka behovet av kommunplatser märkbart.

 

Överskridningar av investeringsanslagen

En sektors nettoinvesteringsanslag och nettoinvesteringsanslag över en miljon euro för projekt är bindande i förhållande till fullmäktige. Investeringsanslagen håller på att överskridas inom koncerntjänsterna och stadsutvecklingssektorn.

 

Sektorn för koncerntjänster

I husbyggnadsinvesteringar håller anslagen för projekten med Nimbus och Bjurböle daghem på att överskridas.

 

Det bindande anslaget för Nimbusprojektet är i budgeten för år 2023 efter ändringarna 4,3 miljoner euro. Det beräknade utfallet i bokslutet för 2023 är 5,6 miljoner euro, vilket överskrider anslaget för 2023 med 1,3 miljoner euro. Projektets totala kostnader uppsakattas vara ca. 7,2 miljoner euro.  

 

Överskridningen beror på förändringar i planer och omfattningen (ca. 250 000+ 550 000 euro), extra rivningsarbeten som projektet kräver (ca. 250 000 euro) och ökningen av byggkostnader (ca. 250 000 euro).

 

Det bindande anslaget för projektet med Bjurböle daghem är i budgeten för år 2023 efter ändringarna 1,8 miljoner euro. Det beräknade utfallet i bokslutet 2023 är 3,5 miljoner euro, vilket överskrider anslaget för 2023 med 1,7 miljoner euro. Projektets totala kostnader uppsakattas vara ca. 4,4 miljoner euro.   

 

Överskridningen beror på att kostnadsutfallet har skett på ett annat sätt än planerat. Entreprenören har fakturerat för arbetet i en snabbare takt än det förutsågs, varför kostnaderna har förfallit till betalning tidigare än planerat.

 

Nettoinvesteringarna som helhet inom husbygget överskrids inte.

 

Stadsutvecklingssektorn

I stadsinfrastrukturens investeringar håller nettoinvesteringsanslaget för projekten som gäller nybygge av gator på att överskridas. Det bindande nettoanslaget som gäller nybygge av gator är i budgeten för år 2023 efter ändringar 3,70 miljoner euro och det beräknade utfallet i bokslutet är knappt 3,73 miljoner euro. Nettoanslaget håller på att överskridas med knappt 30 000 euro. Överskridningen beror på att budgeterade inkomster inte blev verklighet. För objektet hade det för år 2023 budgeterats 180 000 euro i inkomster i form av statliga bidrag men dessa blev inte verklighet, vilket ledde till att nettoanslaget överskreds. Stadsinfrans nettoinvesteringsanslag som helhet överskrids inte.

 

tf. Stadsdirektör 

Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att underskrida och överskrida anslagen för driftsekonomin beviljas:

Sektorn för växande och lärande, överskridning av anslagen 1,3 miljoner euro
Sektorn för växande och lärande, underskridning av verksamhetsintäkter 0,8 miljoner euro
Stadsutvecklingssektorn, överskridning av anslagen 5,3 miljoner euro
Livskraftssektorn, underskridning av verksamhetsintäkter 0,6 miljoner euro

Därtill beslutar stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att överskrida investeringsanslagen beviljas:

Sektorn för koncerntjänster, överskridning av investeringsanslagen i fråga om Nimbus 1,3 miljoner euro och Bjurböle daghem 1,7 miljoner euro.
Stadsutvecklingssektorn, överskridning av investeringsanslagen i fråga om nybygge av gator ca. 30 000 euroa.

Beslutet justeras genast.

 

Beslut

Stadens resultat för räkenskapsåret 2023 kommer att vara starkt och utgiftsutfallet i sin helhet motsvarar ungefär budgeten men några enstaka sektorer har inte helt kunnat hålla sig inom budgetanslagen och till några delar har de beräknade inkomsterna inte uppnåtts till sitt fulla belopp.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att underskrida och överskrida anslagen för driftsekonomin beviljas:

Sektorn för växande och lärande, överskridning av anslagen 1,3 miljoner euro
Sektorn för växande och lärande, underskridning av verksamhetsintäkter 0,8 miljoner euro
Stadsutvecklingssektorn, överskridning av anslagen 5,3 miljoner euro
Livskraftssektorn, underskridning av verksamhetsintäkter 0,6 miljoner euro

Därtill beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att överskrida investeringsanslagen beviljas:

Sektorn för koncerntjänster, överskridning av investeringsanslagen i fråga om Nimbus 1,3 miljoner euro och Bjurböle daghem 1,7 miljoner euro.
Stadsutvecklingssektorn, överskridning av investeringsanslagen i fråga om nybygge av gator ca. 30 000 euro.

Paragrafen justerades genast.