Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 102 

Massax Oy (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttama asia ESAVI/25001/2023 , lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Lupa- ja valvontalautakunta 26.09.2023 § 102  

61/11.01.01/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä, carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

 

Aluehallintovirasto on pyytänyt 29.8.2023 korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ESAVI/25001/2023 ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 28.9.2023 mennessä.

 

Korkein hallinto-oikeus on osittain palauttanut Porvoossa sijaitsevan Massax Oy:n (ent. Vekkox Oy) Slåtlidenin murskaamoalueen maa-ainesottoa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyä koskevan luvan nro 104/2019. Lupa on palautettu itäisen suojavallin osalta aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Asia on palautettu sen arvioimiseksi, onko rautatien suojaamiseksi louhinnan ja murskauksen aiheuttamilta haitoilta mahdollisesti asetettava uusia lupamääräyksiä. (Korkein hallinto-oikeus pts nro 1938/2023, 21.6.2023 Dnro 682/03.04.04.04.23/2022)

 

Korkein hallinto-oikeus on päätöksen johtopäätöksenä todennut että, kun kallion louhintaa harjoitetaan varsin lähellä rautatietä, on saadun selvityksen perusteella mahdollista, että louhinnasta ja murskauksesta voi aiheutua tärinähaittaa tai muuta vastaavaa haittaa rautatielle tai sen rakenteille. Lupa ei ole myönnettävissä ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohta huomioon ottaen siten, että tällaiset haitat vaarantavat rautatien käytön.

 

Asiaa uudelleen käsiteltäessä aluehallintoviraston on edellytettävä riittävät selvitykset mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi tarvittavista toimista ja arvioitava luvan myöntämisen edellytykset ja asetettava tarvittavat määräykset haittojen ehkäisemiseksi.

 

Massax Oy on esittänyt 11.8.2023 toimittamassaan täydennyksessä, että itäistä suojavallia ei rakenneta lainkaan ja rajannut hakemusta rautatien käytölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi siten, että louhinta-alue ulotetaan 30 m etäisyydelle rata- alueen kiinteistörajasta sekä niin, että louhinta suoritetaan Liikenneviraston ohjeen 23/2013 mukaisesti.

 

Hakija esittää täydennyksessään muutettavan lupapäätöksen (Etelä-Suomen aluehallintovirasto nro 104/2019, 22.3.2019 nro 104/2019 ja Vaasan hallinto-oikeus 3.2.2022, nro 22/0008/1) lupamääräyksiä 1, 2, 3, 7, 22, 28, 37 ja 38. Osa esitetyistä muutoksista ei liity itäiseen suojavalliin. Lisäksi hakija esittää, että ottoaika olisi 10 vuotta siitä, kun lupa on saanut lainvoiman.

 

Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa https://ylupa.avi.fi .

 

Liitteet:

Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Massax Oy:n (ent. Vekkox Oy) Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ESAVI/25001/2023

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta antaa korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ESAVI/25001/2023 liitteen mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä teki seuraavan lisäyksen lausuntoon: Toteutuksen yhteydessä on otettava huomioon maisemoidun korkotason suhde eteläpuoleisen kiinteistön (638-444-6-14) korkotasoon. Koskee lupamääräystä 2.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisen, korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n (ent. Vekkox Oy), Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupaa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ESAVI/25001/2023 liitteen mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lupa- ja valvontalautakunta valtuutti esittelijän tekemään teknisen muutoksen lausuntoon.

Pykälä tarkastettiin heti.