Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 101


LAUSUNTO_LUVAL_ELY_YVA_AMS Kiviaines_Sipoo_2023

 

ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa
koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma UUDELY/4010/2023, Sipoo, lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

 

Lupa- ja valvontalautakunta 26.09.2023 § 101  

2148/11.02.12.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot:

ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä, carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt 24.8.2023 päivätyllä kirjeellä UUDELY/4010/2023 ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ASM Kiviainespalvelu Oy:n Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 22.9.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on pyydetty lisäaikaa 29.8.2023 ja sitä on myönnetty 28.9.2023 saakka. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

 

ASM Kiviainespalvelut Oy suunnittelee puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa ja läjittämistä Sipoon kunnassa sijaitsevalle määräalalle 753-423-8-1-M601. Alue sijaitsee Suomen Metsästysyhdistys ry:n Sipoon ampumaradan eteläpuolella noin 7 km Sipoon keskustasta kaakkoon. Porvoon kuntaraja kulkee alueen itäpuolella lähellä hankealuetta. Alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria ja mahdollinen täyttömäärä enintään noin 3,9 miljoonaa m3ktr.

 

Läjitystoiminnan arvioitu kesto on 10 vuotta. Ennen maa-ainesten vastaanottoa alueelta louhitaan kiviainesta. Kiviaineksen ottaminen on mahdollista myös läjityksen kanssa samanaikaisesti.

 

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan mm. täyttömäärään ja täyttöalueen muotoon perustuen. 

 

VE1: Yhtenäinen täyttöalue

 

Vaihtoehdossa VE 1 täyttömäki tulee kohoamaan noin + 59 metriin mpy täyttäen noin +25-26 metrin korkeudessa hankealueen keskellä itä-länsisuunnassa sijaitsevan laaksoalueen. Vaihtoehdossa VE 1 kukkulan yhtenäinen yläosa luiskataan kaltevuuteen 1:20 ja täytön reunat kaltevuuteen 1:3.

 

Täyttöalueen pinta-ala on noin 20 ha ja täyttötilavuus noin 3,9 miljoonaa m3. Aluetta käytetään pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykseen. Alueelle varataan myös mahdollisuus pienimuotoiseen pilaantumattomien ylijäämämaiden ja kivien välivarastointiin. 

 

VE2: Kumpuileva täyttöalue

 

Vaihtoehdossa VE 2 täyttömäen pohjois- ja eteläosat kohoavat noin +60 metriin mpy ja kukkuloiden välinen itä-länsisuuntainen laakso täytetään noin tasolle +34 mpy. Vaihtoehdossa tasolle +34 tehtävän täytön etelä- ja pohjoispuolelle tulevien kukkuloiden yläosat luiskataan kaltevuuteen 1:20 ja täyttöalueen kaikki reunat kaltevuuteen 1:3.

 

Täyttöalueen pinta-ala on noin 20 ha ja täyttötilavuus noin 3,7 miljoonaa m3. Aluetta käytetään pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitykseen. Alueelle varataan myös mahdollisuus pienimuotoiseen pilaantumattomien ylijäämämaiden ja kivien välivarastointiin.  

 

VE0: Hanketta ei toteuteta 

 

YVA-menettelyssä arvioidaan myös vaikutukset niin sanotulle 0-vaihtoehdolle, jossa hanketta ei toteuteta. Tällöin hankealue säilyy sellaisenaan ilman niitä toimenpiteitä, joita tässä hankkeessa on suunniteltu. 0-vaihtoehdossa ylijäämämaat joudutaan ohjaamaan jollekin toiselle maanvastaanottoalueelle. Vaihtoehtoisia maanvastaanottoalueita ei tämän YVA-menettelyn yhteydessä tarkemmin selvitetä.  

 

YVA-ohjelma nähtävillä 24.8.2023-22.9.2023 ja kuulutus ja ohjelma ovat luettavissa osoitteessa  www.ymparisto.fi/ASMKiviainespalveluKivimakiYVA

 

Liitteet:

Lausuntopyyntö ASM Kiviainespalvelu Oyn YVA-ohjelmasta

Arviointiohjelma, Kivimäki, ASM Kiviainespalvelu Oy_0

ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa

koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Sipoo, lupa- ja valvontalautakunnan lausunto 26.9.2023

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta antaa ASM Kiviainespalvelu Oy:n Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Sipoo) UUDELY/4010/2023 liitteen mukaisen lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa ASM Kiviainespalvelu Oy:n Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Sipoo) UUDELY/4010/2023 liitteen mukaisen lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Pykälä tarkastettiin heti.