Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 119


Vaalilautakunnat 2023_

 

Tillsättande av valnämnder (Riksdagsval 2023)

 

Stadsstyrelsen 17.10.2022 § 335 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

vik. stadsjurist Johanna Päivärinta, johanna.paivarinta2@porvoo.fi

 

Enligt 15 § vallagen ska kommunstyrelsen i god tid före valet tillsätta en valnämnd för varje röstningsområde och en eller flera valbestyrelser för förhandsröstning i anstalter.

 

En valnämnd består av en ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Ersättarna i en valnämnd eller en valbestyrelse ska anges i den ordning de träder i stället för ledamöterna. Valnämnden och valbestyrelsen är beslutföra med tre ledamöter.

 

En kandidat kan inte vara ledamot eller ersättare i valnämnden.,

 

En kandidat eller en kandidats make, barn, syskon eller föräldrar kan inte vara ledamot eller ersättare i valbestyrelsen. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap. En person som själv kandiderar eller vars ovan nämnda släkting kandiderar i vilken kommun som helst är inte valbar till valbestyrelsen.

 

Valbarheten till valnämnder och valbestyrelser följer i övrigt det som sägs om valbarhet till nämnder och kommittéer i kommunallagen (71 och 74 §). Det finns i sig ingenting som hindrar att en och samma person väljs både till en valnämnd och till en valbestyrelse, men då måste personen vara valbar till båda organen.

 

Valförrättare till hemmaröstning förordnas av den kommunala centralvalnämnden på samma sätt som valförrättare till ett allmänt förhandsröstningsställe.

 

Ledamöter och ersättare ska i mån av möjlighet företräda de partier som vid föregående riksdagsval (2019) ställt upp kandidater i det valdistrikt kommunen hör. Om partierna trots begäran inte utser tillräckligt kandidater till valnämnder, kan också andra personer som är valbara till kommunalt förtroendeuppdrag utses till ledamöter.

 

Sammansättningen granskas också enligt jämställdhetslagen så att kvinnor respektive män ska vara representerade både som ordinarie ledamöter och som ersättare till minst 40 %.

 

För att ledamöterna hinner planera sin tidsförbrukning och även i övrigt med hänsyn till praktiska arrangemang finns det skäl att de som utnämner kandidater säkerställer i god tid att personer som blir valda kan fullödigt delta i valnämndernas och valbestyrelsens arbete. Varje valorgan ska ha tillräckligt med personer som talar finska och svenska för att organen kan betjäna väljarna  på deras eget språk. När personer utses ska man observera att vi använder en elektronisk vallängd.

 

Riksdagsvalet förrättas enligt den gällande vallagen.

 

Valnämndernas och valbestyrelsernas alla ledamöternas namn och kontaktinformation skall absolut meddelas den kommunala centralvalnämnden för att man kan sörja för kontakter med ledamöter och inskolning av ledamöter i uppdraget.

 

Bilagor

förteckning över ledamöter i valnämnderna och valbestyrelsen vid välfärdsområdesvalet

 

Stadsdirektören
Stadsstyrelsen väljer till de tolv valnämnderna fem (5) ledamöter, av vilka styrelsen utser en till ordförande och en till vice ordförande samt sju (7) ersättare i den ordning som de skall träda i stället för ledamöterna.

Vidare väljer stadsstyrelsen valbestyrelse för förhandsröstning i anstalter, en ordförande, en vice ordförande och en ledamot för valbestyrelsen samt sex (6) ersättare i den ordning som de ska träda i stället för ledamöterna.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet.

 

 

Stadsstyrelsen 13.02.2023 § 462 

 

 

Bilaga

förteckning över ledamöter i valnämnderna och valbestyrelsen vid riksdagsvalet

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen väljer till de tolv valnämnderna fem (5) ledamöter, av vilka styrelsen utser en till ordförande och en till vice ordförande samt sju (7) ersättare i den ordning som de skall träda i stället för ledamöterna.

Vidare väljer stadsstyrelsen valbestyrelse för förhandsröstning i anstalter, en ordförande, en vice ordförande och en ledamot för valbestyrelsen samt sex (6) ersättare i den ordning som de ska träda i stället för ledamöterna.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja till de tolv valnämnderna fem (5) ledamöter, av vilka styrelsen utser en till ordförande och en till vice ordförande samt sju (7) ersättare i den ordning som de skall träda i stället för ledamöterna.

Vidare beslutade stadsstyrelsen enhälligt välja valbestyrelse för förhandsröstning i anstalter, en ordförande, en vice ordförande och en ledamot för valbestyrelsen samt sex (6) ersättare i den ordning som de ska träda i stället för ledamöterna.

 

 

Stadsstyrelsen 20.03.2023 § 109 

 

 

Ellinor Holmberg har meddelat att hon är förhindrad att delta i valnämndens arbete i valnämnd 6 (Gammelbacka).

 

Siru Nykänen har meddelat att hon är förhindrad att delta i valnämndens arbete i valnämnd 7 (Hammars).

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen väljer en ny ledamot till valnämnd 6.

 

Stadsstyrelsen väljer en ny ledamot till valnämnd 7.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Åsa Eriksson till ny ledamot till valnämnd 6.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Riikka Lintukangas till ny ledamot till valnämnd 7.

Marko Piirainen deltog inte i behandlingen av ärendet.

 

 

 

 

Stadsstyrelsen 27.03.2023 § 493  

2718/00.00.00.01/2022  

 

Kristina Lönnfors har meddelat att hon är förhindrad att delta i valnämndens arbete i valnämnd 12 (Kullo).

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen väljer en ny vice ordförande till valnämnd 12.

Beslutet justeras genast.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Hilding Mattsson till ny vice ordförande till valnämnd 12.

Beslutet justerades genast.