Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 119


Vaalilautakunnat 2023_

 

Vaalilautakuntien asettaminen (Eduskuntavaalit 2023)

 

Kaupunginhallitus 17.10.2022 § 335 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

vs. kaupunginlakimies Johanna Päivärinta, johanna.paivarinta2@porvoo.fi

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

 

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

 

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

 

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 74 §). Sinänsä ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.

 

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikankin vaalitoimitsijat.

 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.

 

Tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaatimuksen tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla.

 

Jotta jäsenet ehtivät suunnitella ajankäyttönsä ja muutoinkin käytännön järjestelyjen kannalta, ehdokkaita nimeävien on syytä varmistaa jo etukäteen, että valittavaksi tulevat henkilöt voivat täysipainoisesti osallistua vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan työhön. Jokaisessa vaalitoimielimessä on oltava riittävästi suomea ja ruotsia puhuvia, jotta pystytään palvelemaan äänestäjiä heidän omalla kielellään. Valintoja tehtäessä on huomioitava, että käytämme mahdollisuuksia mukaan sähköistä vaaliluetteloa.

 

Eduskuntavaalit toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kaikkien jäsenten yhteystiedot on ehdottomasti ilmoitettava kaupungin keskusvaalilautakunnalle, jotta voidaan huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja jäsenten koulutuksesta tehtävään.

 

Liite

luettelo vaalilautakuntien ja vaaltoimikunnan jäsenistä aluevaaleissa

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee kahteentoista vaalilautakuntan viisi (5) jäsentä, joista se valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä valitsee seitsemän (7) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee vaalitoimikunnan laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten ja valitsee vaalitoimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen sekä kuusi (6) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

 

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 462 

 

 

Liite

luettelo vaalilautakuntien ja vaaltoimikunnan jäsenistä eduskuntavaaleissa

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee kahteentoista vaalilautakuntan viisi (5) jäsentä, joista se valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä valitsee seitsemän (7) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee vaalitoimikunnan laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten ja valitsee vaalitoimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen sekä kuusi (6) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita kahteentoista vaalilautakuntan viisi (5) jäsentä, joista se valitsee yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi sekä valitsee seitsemän (7) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita vaalitoimikunnan laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten ja valitsee vaalitoimikunnalle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen sekä kuusi (6) varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.03.2023 § 109 

 

 

Ellinor Holmberg on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumasta vaalilautakunta 6:en (Gammelbacka) vaalilautakuntatyöhön.

 

Siru Nykänen on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumasta vaalilautakunta 7:än (Hamari) vaalilautakuntatyöhön.

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee uuden jäsenen vaalilautakuntaan 6.

 

Kaupunginhallitus valitsee uuden jäsenen vaalilautakuntaan 7.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Åsa Erikssonin uudeksi jäseneksi vaalilautakuntaan 6.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Riikka Lintukankaan uudeksi jäseneksi vaalilautakuntaan 7.

Marko Piirainen ei osallistunut asian käsittelyyn.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 119  

2718/00.00.00.01/2022  

 

Kristina Lönnfors on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumasta vaalilautakunta 12:een (Kulloo) vaalilautakuntatyöhön.

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus valitsee uuden varapuheenjohtajan vaalilautakuntaan 12.

Päätös tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Hilding Mattssonin uudeksi varapuheenjohtajaksi vaalilautakuntaan 12.

Päätös tarkastettiin heti.