Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 115 

Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 115  

790/02.02.02/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

 Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg

 etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

 

 Kaupungin tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 

 Lisäksi kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma.

 

 

 Tilikauden tulos ja vuosikate

 

 Porvoon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022 on 31 411 944,36 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämässä näkyy kertaluonteisten verotilitysten positiivinen kertymä, joka johtuu pääosin yhteisöveron jako-osuuden tilapäisestä korotuksesta, sekä hyvän taloussuhdanteen yleinen vaikutus verotulojen kertymään. Kaupungin tilinpäätös sisältää emo-organisaation lisäksi kaupungin liikelaitokset ja taseyksiköt. Tilinpäätöksestä on eliminoitu kaupungin sisäiset tuotot ja kulut.

 

 Vuosikatteeksi muodostui 78 225 350,64 euroa, joka on toista vuotta peräkkäin poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Vuosikate heikkeni 2,8 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaupungin tunnuslukuja seurattaessa vuosikate on keskeisessä asemassa. Toiminnan tulosta kuvaava, erinomaisella tasolla oleva vuosikate kattoi kaupungin poistot, investoinnit sekä lyhennyssuunnitelman mukaiset pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden aikana ja vaikutti siten positiivisesti kaupungin vuoden 2022 tunnuslukujen kehittymiseen.

 

 

 

 Talousarvionyttötalouden toteutuminen

 

 Käyttötalouden toimintakulujen kasvusta johtuvia talousarviomuutoksia hyväksyttiin tilikauden aikana yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Verotuloja korotettiin 37,7 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien summa muutettiin 4,3 miljoonaa euroa korkeammaksi. Talousarviomuutosten nettovaikutus kaupungin tulosta parantavasti oli 29 445 000 euroa.

 

 Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen toimintakate tilinpäätöksessä ylittyi valtuuston asettamasta sitovasta toimintakatteesta. Näille toimialoille myönnettiin määrärahaylitystä vastaava ylityslupa kaupunginvaltuustossa 22.2.2023. Konsernihallinnon toimintakate tilinpäätöksessä alitti valtuston asettaman sitovan toimintakatteen määrän.

 

 Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintakate oli tilinpäätöksessä 1,8 miljoonaa euroa negatiiviinen. Toimintakatteeseen vaikuttava, tilikauden aikainen sopijakuntalaskutus jäi alkuperäistä talousarviota pienemmäksi 2,2 miljoonaa euroa, johtuen tilikaudella hankittavaksi suunniteltujen, mutta toteutumatta jääneiden investointihankintojen ja tilikauden aikana tapahtuneen käyttöomaisuuden myynnin vuoksi. Hyvinvointialueuudistuksen voimaan tuleminen 1.1.2023 tarkoittaa myös sitä, että taseessa olleet aiemmat yhteistoimintasopimuksen mukaiset investointivaraukset purettiin tilinpäätöksessä ja tasattiin osana sopijakuntalaskutusta. Toimintakatteeseen vaikuttavat tilikaudella toteutuneet käyttökustannukset huomioidaan osana vuosittain tehtävää tasauslaskutusta.

 

 Kaupungin toimintakate tilikaudella, sisältäen liikelaitokset, oli 308 509 950,73 euroa.Toimintakate heikkeni edellisvuodesta 28,3 miljoonaa euroa erityisesti toimintakulujen kasvun myötä.

 

  

 Toimintamenoissa kasvua

 

 Kaupungin toimintamenot vuonna 2022 olivat 392,3 miljoonaa euroa. Menojen kasvu on kiihtynyt ja edellisvuoteen verrattuna oli 6,6 prosenttia. Isoimmat menoerät palvelujen ostot kasvoivat 7,1 prosenttia ja henkilöstökulut 4,5 prosenttia. 

 

 Toimintatuottoja kertyi yhteensä 82,3 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuoteen 4,6 prosenttia. Tuottojen vähentymiseen vaikuttavat omalta osaltaan vertailuvuosien väliset erot valtion maksamissa korona-avustuksissa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen aleneminen, sekä toimialojen saamat avustusmäärät hankkeisiin vaikuttavat vuosittaisten toimintatuottojen määrään.

 

 Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot kasvoivat 4,9 prosenttia edellisvuodesta. Koronapandemian hoidon ja ennaltaehkäisyn kustannuksia kertyi vielä vuonna 2022 kuluihin ja valtio kompensoi näistä takaisin 5,1 miljoonaa euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvelvollisuus osana hyvinvointialuevalmistelua aiheutti kustannuksiin lisäystä  4,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenojen määrä tilikaudella 2022 oli 202,6 miljoonaa euroa. 

 

 Sivistystoimen menoja kertyi 136,3 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 5,4 prosenttia. Menojen kasvu taittui hieman edellisvuodesta.

 

 Konsernihallinnon toimintamenot kasvoivat 10,2 prosenttia edellisvuodesta. Toimialan menojen kokonaismäärä oli 76,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvuun vaikutti mm. pakollisen varauksen 3,0 miljoonaa euroa kirjaaminen tilikauden kuluksi.  

 

 Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat

 

 Kaupungin verorahoitus vuonna 2022 olivat noin 383,4 miljoonaa euroa. Verorahoituksesta 316,5 miljoonaa euroa muodostui verotuloista ja 67 miljoonaa euroa valtionosuuksista. Kunnallisverotuksen tai kiinteistöverotuksen veroprosentteja ei muutettu.

 

 Kunnallisveron tuotto oli 223,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen verrattuna 7,6 prosenttia. Kunnallisveron hyvään tuottokertymään vaikuttivat palkkasumman myönteinen kehitys erityisesti loppuvuonna. Kiinteistöveron määrä pysyi lähes ennallaan, ollen 18,2 miljoonaa euroa.

 

 Yhteisöveron tuotto kasvoi 4,1 prosenttia ollen 74,3 miljoonaa euroa. Tuotosta 6 miljoonaa euroa tilitettiin tilapäisellä korkeammalla jako-osuudella vanhoilta verovuosilta. Porvoon kaupungin oma jako-osuus pysyi vuonna 2022 korkealla tasolla edellisvuosien hyvän yhteisöverotulokertymän seurauksena.

 

 Valtionosuustuloja kertyi 67 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat 8,3 prosenttia edellisvuodesta.

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 

 Poistoja ja arvonalentumisia tilikaudella kertyi 34,8 miljoonaa euroa. Poistojen ja arvonalentumisten kasvuun tilikaudella vaikuttivat kertaluonteiset tasearvojen tarkastelun myötä tehdyt ylimääräiset lisäpoistot ja arvonalentumiset.

 

 Investointien toteutuminen

 

Valtuuston hyväksymien investointien määrärahamuutosten nettovaikutus kasvatti määrärahoja 1 530 000 euroa. Investointikulujen toteuma vuodelta 2022 oli 18,3 miljoonaa euroa, alittaen investointikuluihin varatut määrärahat 12,1 miljoonaa euroa. Investointihankkeita toteutettiin tilikaudella pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta myös osa investointihankkeista siirtyi valmistumisen osalta seuraavalle tilikaudelle. Talonrakennukseen käytettiin noin 5,2 miljoonaa euroa, kuntatekniikan rakentamiseen käytettiin 10,0 miljoonaa euroa ja irtaimeen omaisuuteen 1,3 miljoonaa.

 

 Rahoitus

 

 Lainakanta pieneni edellisvuodesta 53,4 miljoonaa euroa. Summaan sisältyivät tilikauden aikana maksetut lainojen lyhennysohjelmien mukaiset erät, sekä ylimääräinen kaupungin kassavaroin maksettu, lainanlyhennys 38,5 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta tilinpäätöksessä on 86,9 miljoonaa euroa, 1 696 euroa per asukas. Kaupungin maksamat korkokulut pysyivät edellisvuoden tasolla ollen 0,3 miljoonaa euroa.

 

 Kaupungin vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste kohosi 60,4 prosenttiin. Kaupungille taseeseen kertynyt ylijäämä kohosi tilikauden tuloksen kirjaamisen myötä 129,8 miljoonaan euroon antaen hyvän puskurin tuleville vuosille.

 

 Liikelaitokset

 

 Liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto tilikaudella oli 33,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto pysyi aiempien vuosien tasolla. Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikaudenylijäämään oli yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Peruspääomien korkoa tuloutettiin tilikauden aikana peruskunnalle yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. 

 

 

 Konsernitilinpäätös

 

 Kaupungin tilinpäätös sisältää myös konsernin tilinpäätöksen, johon kuuluvat konsernituloslaskelma, konsernin rahoituslaskelma, konsernitase ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot.

 

 Kuntakonsernin toimintakate heikkeni edellisvuodesta, ja vuosikate oli konsernitilinpäätöksessä 102,5 miljoonaa euroa, mikä riitti kattamaan noin 61 miljoonan euron poistot. Konsernin talous oli siten tasapainossa.

 

 Konsernin tilikauden tulos oli noin 42 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä/ylijäämä noin 26 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna tulos heikentyi.

 

 Konsernin lainakanta oli noin 291 miljoonaa euroa, mikä on noin 66 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Konsernilainaa oli vuoden 2022 lopussa 5 675 euroa asukasta kohti.

 

 

 Uusi rahasto vauhdittamaan vihreää siirtymää

 

 Vihreä siirtymä edellyttää kaupungilta, kaupungin asukkailta ja yrityksiltä mittavia toimia lähitulevaisuudessa. Kaupungin ylijäämästä esitetään siirrettäväksi 10 miljoonaa euroa perustettavaan uuteen vihreän siirtymän rahastoon.

 

 Tarkoituksena on varmistaa, että Porvoon kaupungilla on edellytykset käynnistää ja osallistua elinkeinoja ja niiden toimintamahdollisuuksia kehittäviin hankkeisiin, jotka vauhdittavat kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 Uuden rahaston varoja voitaisiin käyttää rahaston tarkoituksen mukaisesti toimenpiteisiin, jotka nopeuttavat kaupungin ja kaupungissa toimivien yritysten vihreää siirtymää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpiteet voivat esimerkiksi olla kehittämishankkeiden rahoittamista, tutkimusten ja selvitysten hankkimista sekä yhteisyritysten pääomittamista. Rahastosta ei jaettaisi suoria yritystukia.

 

 Kaupunginvaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi kesäkuun tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä rahaston säännöt ja kartuttamisen tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta.

 

 

 Tuloksen käsittely ja allekirjoitus

 

 Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 Tilinpäätössiirtojen jälkeen toiminnan ylijäämä on 31,4 miljoonaa euroa, joka ehdotetaan siirrettäväksi taseen kertyneeseen ylijäämään. Siirron jälkeen kertynyt ylijäämä on 129,8 miljoonaa euroa. Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, eikä toimintakertomuksessa ole tarpeen esittää erillistä selvitystä talouden tasapainotuksesta.

 

 Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

 

 Liite:

 Porvoon kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen.

Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2022 on 43 448 034,29 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä:

Kaupunki ilman erillisyksiköitä 43 041 886,77 €
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos -2 529 682,03 €
Liikelaitos Porvoon vesi 2 542 484,61 €
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 332 319,75 €
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys 61 025,19 €

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2022 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti 1 383 588,33 euroa.
- Maanhankintarahastoon siirretään 5 600 000,00 euroa. 
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen lisätään 1 670 321,74 euroa purkautuvaa poistoeron muutosta sekä 510 000,00 euroa purkautuvaa varausten muutosta
- Vihreän siirtymän rahastoon siirretään 10 000 000,00 euroa
- Tilikauden ylijäämä 31 411 944,36 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.

Kaupunginhallitus oikeuttaa rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

 

 

 Asian käsittely kokouksessa

 

 Jäsen Servin esitti, että ei siirretä 10 miljoonaa euroa vihreän siirtymän rahastoon. Rahasumma käytetään kaupungin velan lyhentämiseen.

 

 Koska jäsen Servinin esitystä ei kannatettu, se raukesi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa yksimielisesti, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen.

Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2022 on 43 448 034,29 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä:

Kaupunki ilman erillisyksiköitä 43 041 886,77 €
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos -2 529 682,03 €
Liikelaitos Porvoon vesi 2 542 484,61 €
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut 332 319,75 €
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys 61 025,19 €

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa tilikauden 2022 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.

Kaupunginhallitus oikeuttaa rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessa yksimielisesti, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus.

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2022 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti
1 383 588,33 euroa.
- Maanhankintarahastoon siirretään 5 600 000,00 euroa.
- Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tulokseen lisätään 1 670 321,74 euroa purkautuvaa poistoeron muutosta sekä 510 000,00 euroa purkautuvaa varausten muutosta
- Vihreän siirtymän rahastoon siirretään 10 000 000,00 euroa
. Kokonniemen liikuntakeskuksesta tehdään 5 000 000,00 euron investointivaraus
- Tilikauden ylijäämä 31 411 944,36 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan pöytäkirjamerkinnän asiassa: "Suunnittelutyön edetessä on syytä muistaa kaupunginhallituksen 21.3.2022 päätös siitä, että tulee jo suunnitteluvaiheen alussa varautua tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle."

Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.