Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 18


 

Bokslut

 

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktion 21.03.2023 § 18  

    

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Leila Korhonen, förnamn.efternamn2@borga.fi

 

Förändringar i organisationen och deras följder för personalen

 

Betydande förändringar i organisationen och beredningen av dem präglade Lokalservicens verksamhetsår 2022. Lokalservicen förberedde sig för en ny framtid då tjänsterna som producerades för social-, hälso- och sjukvård överfördes i årsskiftet 2023 till verksamhet inom välfärdsområdet, samt för att ställa fastighetsskötseln under ledning av Lokalservicen.

 

Sammansättningen av teamorganisationen till följd av förändringarna ovan hade fastställts redan i slutet av år 2021, och den togs i bruk i februari. I praktiken innebar förändringen att de skilda enheterna för kosttjänster och städtjänster slogs ihop till en enhet, som är indelad i fyra verksamhetsområden. Teamcheferna för verksamhetsområdena anställdes genom intern sökning. Servicechefen är chef för teamcheferna. Centralköket fortsätter som tidigare under ledning av produktionschefen.

 

För personalen granskade man utbildningsbehoven och att förbättra kunnandet, ur synvinkeln för teamorgansiationens sammansättning, och förhandlade om innehållet i träningsprogrammet tillsammans med samarbetspartner inom utbildningen. Man beslöt att starta träningsprogrammet för hela personalen först i början av år 2023, eftersom de stora förändringar i hög grad tog organisationens resurser under år 2022.

 

Fullmäktige godkände namnändringen av lokalservicen i slutet av år 2022. Det nya namnet är liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut på finska, och affärsverket Borgå kost- och städtjänster på svenska. Det nya namnet beskriver exakt affärsverkets verksamhet.

 

Kundsamarbetet

 

Kundsamarbetet blev mer intensivt med bildningssektorn än tidigare. Man tog regelbundna ledningsmöten med fokus på utveckling i bruk, under vilka man analyserade utvecklingsbehoven inom samarbete och tjänster, och avtalade om åtgärder att genomföra år 2023. Bland dem kan man till exempel nämna ett projekt som genomförs på Kevätkummun koulu och Kvarnbackens skola, där man siktar på att övergripande förbättra funktionen av och stämningen under skolmåltider och genomföra positiv matfostran.

 

Omdimensionering av städarbeten

 

Arbetsplaneringsprogrammet Atops togs i bruk för städarbetet. Med programmet uppdaterade man de standarder och dimensioneringar för städarbete som varit i bruk, på basis av nya arbetsmetoder. Skillnaderna visavi den gamla kalkylen följer i princip av att dimensionering med de nya standarderna tog 69 procent av tiden som gick åt med de gamla. Programmet beaktar hur ofta en viss yta rengörs, samt graden av smuts på ytorna. Vid städning tre gånger i veckan är ytorna smutsigare än vid fem gånger, och det går åt mer tid.

 

Vid dimensionering kan man beakta huruvida lokalen har en krittavla eller whiteboardtavla, eller pulpeterna avtorkas med en flat mopp eller en mikrofiberduk. De nya arbetsmetoderna och den noggrannare dimensioneringen har gjort det möjligt att erbjuda kunden en bättre städfrekvens med samma kostnadsstruktur.

 

 

Ekonomiskt resultat

 

Den allmänna ökningen i kostnadsnivån hotade räkenskapsårets resultat, men eftersom man redan då budgeten lades upp hade förberett sig på att kostnadsnivån för livsmedel, som vid sidan av personalkostnaderna är den största utgiftsposten, kommer att stiga, uppnådde man resultatet på 310 000 euro som ställts i den ursprungliga budgeten.

 

Bindande mål

 

Godkända kvalitetsronder inom städning 90 procent

 

Målet uppnåddes. Kvalitetsronderna genomfördes och målen uppnåddes som planerat.

 

Tidsbestämda uppgifter inom fastighetsskötsel dokumenteras

 

De tidsbestämda uppgifterna har registrerats i den elektroniska serviceboken Granlund manager för fastigheterna. Uppgifterna utfaller enligt plan som dagliga eller glesare arbetsuppgifter för fastighetsskötarna.

 

 

Godkända kvalitetsronder inom fastighetsskötsel 90 procent

 

Det har inte gjorts några kvalitetsronder sedan 2021, då verksamhetssättet ändrades. Sektorledningen beställer auditeringar av en extern aktör, i fråga om fastigheterna.

 

 

Lokalservicen minskar avfallsmängden och avfallets skadlighet i sin verksamhet.

 

Stadens klimatprogram beaktas när matproduktion planeras och verkställs. År 2022 kunde man inte underskrida mängden avfall för året innan. Det genomförs ändringar i produktionsplaneringen så att man framdeles kan minska mängden avfall.

 

Skadligheten av avfallet från verksamheten är inte betydlig, eftersom den inte ger upphov till annat än bioavfall, plast, kartong och en aning metall. Dessa avfallssorter kan återanvändas till exempel i energiproduktionen. Svinnmat utnyttjas också inom välgörenhet.

 

 

 

Bindande mål/mått

BS 2021

BU 2022

BS 2022

BU 2023

EP 2024

Avkastning på grundkapital 5 %

uppnås

uppnås

uppnås

uppnås

uppnås

Andelen inhemska livsmedel av köpta kilomängder.

70 %

70 %

78 %

70 %

70 %

 

Andelen tillagnings- och tallrikssvinn av tillagad mat %

 Skolor under 20 % och daghem under 25 %

Skolor under 20 % och daghem under 25 %

Skolor under 20 % och daghem under 25 %

Skolor under 20 % och daghem under 25 %

Skolor under 20 % och daghem under 25 %

Andelen vegetarisk kost ökas %.

 uppnås ej

11 %

uppnås ej

11 %

12 %

En enkät om kundnöjdhet om skolmåltider genomförs

 uppnås

uppnås

uppnås ej*

uppnås

uppnås

Tidsbestämda uppgifter inom fastighetsskötsel dokumenteras

uppnås

uppnås

uppnås

Fastighets-skötseln hör till koncerntjänster

 

Godkända kvalitetsronder inom städning %

 90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

*Matservicens resurser användes till uppdatering av matservicens IT-program och inskolning av programmet. Projektet räckte hela året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga mål och nyckeltal

BS 2021

BU 2022

BS 2022

BU 2023

EP 2024

Kvalitetsrevisioner/beställare-kundnöjdhet

 

3,1

 

3,5

 

3,1

 

3,5

 

3,5

Kostnader per enhet: Fastighetsskötsel (dimensionerade uppgifter) €/m2

9

9

9

Fastighets-skötseln hör till koncerntjänster

 

Fastighetsskötsel m²

178 000 m²

178 000 m²

178 000 m²

 

 

Städning m²/person

 1744 m²

1744 m²

1744 m²

1790 m²

1790 m²

Utrymmen som städas m²

 158 700 m2

158 700 m²

158 700 m²

127 500 m²

127 500 m²

Kostservice, antal portioner, st.

2 938 029

3 000 000

3 077 393

2 336 000

2 336 000

Måltid/person/dag

84

86

86

118

118

 

 

 

 

Direktören för affärsverket Borgå kost- och städtjänster

Affärsverket Borgå kost- och städtjänster direktionen beslutar att acceptera bokslutet.

 

Affärsverket Borgå kost- och städtjänsters direktionen beslutade att acceptera bokslutet för år 2022 och föreslå bokföring av rörelsevinsten i affärsverkets vinsttillgångar.