Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens koncernsektion
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 22 

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

 

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 16 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg, förnamn.efternamn@borga.fi

 

Stadsstyrelsens koncernsektion styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin samt sörjer för att koncernövervakningen genomförs i linje med koncerndirektiven.

 

Koncernsektionen beslutar om stadens kandidater till dottersammanslutningarnas och intressentbolagens förvaltningsorgan samt ger direktiv till personer som företräder staden i sammanslutningarnas förvaltningsorgan om stadens ställningstagande till ärenden som tas upp.

 

Ägarpolitiken genomförs med ägarstyrning. Detta innebär ett inflytande i dotter- och intressesammanslutningarnas samt samarbetsorganisationernas förvaltning och verksamhet så att hela koncernens strategiska mål och intressen beaktas.

 

  Mål som ägaren ställer och bolagets syfte verkställs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen. Stadsstyrelsen beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

 

I kommunallagens 47 § har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelserna för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagens verksamhetsområde samt förmåga att bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas. Man ska observera att ansvaret enligt aktiebolagslagen gäller i dottersammanslutningar i aktiebolagsform också styrelseledamöterna.

 

  Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2020. Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens i ledarskapets olika delområden som kompletterar varandra. I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i bolagens ledningar.

 

  För att en effektiv övervakning och oberoende kan genomföras väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bl.a. för en tillräcklig arbetsrotation.

 

  I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnigledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören borde också ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

 

   Principerna för och anvisningarna om utnämning av styrelsemedlemmar ska beaktas vid beredningen av bolagsstämmor och vid utnämningen av styrelser. Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötet år 2024.

  I arvoden som betalas till personer i sammanslutningarnas organ iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

 

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

 

 Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Elina Antila, Kari Hällström och Irene Malmberg till Borgå stads representanter i Svartså Vattenverk Ab:s styrelse.

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

 

 

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.03.2023 § 22  

520/00.01.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg, förnamn.efternamn@borga.fi

 

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

 

Koncernsektionen belsutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Borgå Energi Oy:
Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryynänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Samt som nya Jarmo Kurikka och Salla Roni-Poranen.
Porvoon Sähköverkko Oy:
Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryynänen, Måns Holmberg
Porvoon Event Factory Oy Ab:
Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaisluoma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku
Porvoon A-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Kiinteistö Oy A-lukaali:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Porvoon Vuokra-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Careeria Oy:
Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman, Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola
CareeriaPlus Oy:
Mikko Valtonen
KOY Edupolis:
Mikko Valtonen, Pasi Kankare
Prakticum:
Mikaela Nylander
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo:
Roope Lenkkeri, Christina Träskelin, Irene Malmberg
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy:
Roope Lenkkeri, Tommi Mikkeli, Christina Träskelin
PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy):
Elina Antila, Mats Blomberg, suppleant
Posintra Oy:
Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami Ryynänen
Borgå Folkakademi Ab:
Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström, Ronja Roms, Bodil Lund
Kokonniemen liikuntakeskus Oy:
Niina Puumalainen, Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Tero Tenhunen
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:
Anu Kalliosaari
Itärata Oy:
Jukka-Pekka Ujula
Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie - Fastighets Ab Pilbågsvägen i Borgå: Christina Träskelin, Antti Kinnunen
Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8, Nimbustalo:
Antti Kinnunen, Markku Partanen

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.