Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 18


 

Budgetutveckling och resursfördelning i Borgå Gymnasium 2023-24

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 18  

541/01.01.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

rektro Monica Johansson och direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

I Borgå Gymnasiums budget för år 2023 finns budgeterat 1 422 400,00€ för lönekostnader. Motsvarande summa år 2022 var 1 316 100,00€ och år 2021 1 122 400,00€.

 

Under de senaste åren har resursen gjort att gymnasiet haft stora undervisningsgrupper. Gruppstorleken i kombination med bland annat de negativa följderna av distansundervisning inverkar på undervisningens kvalitet. En satsning på baskunskaper i modersmål och matematik skulle kräva delning i flera grupper. Årets budget möjliggör en liten (2) ökning av antalet studieavsnitt.

 

Den totala resursen som ska användas för lärarlöner indelas i en timresurs och en gymnasieresurs. Därtill kommer lönerna för studiehandledarna, specialläraren, skolsekreteraren och rektor.

Timresursen används för undervisning. Som grund för fördelningen på olika ämnen och lärare används de preliminära studievalen för det kommande läsåret. Nationella obligatoriska och valbara studieavsnitt prioriteras, men även lokala studieavsnitt med många val beaktas då resursen fördelas. Ett studieavsnitt (2 sp) har en koefficient på 1,1 årsveckotimmar (åvh).

 

Gymnasieresursen räknas ut på basen av antalet studerande (0,17åvh/studerande) och därtill läggs en grundresurs (14 åvh). Gymnasieresursen ska i första hand användas för ersättning av studentskrivningsarbete. Lärarkåren fördelar den resterande delen på arbetsuppgifter som inte ersätts på annat sätt, t.ex. handledare för studerandekårsstyrelse och tutorer, olika projekt, temadagar, studerandekårens årsbok.

 

Timresursen för läsåret 2023-2024: 333 studieavsnitt (2sp)/kurser x 1,1 = 366,3 åvh. (Jfr. läsåret 2022-2023: 331 studieavsnitt (2sp)/kurser x 1,1 = 364,1 åvh)

Gymnasieresursen för läsåret 2023-2024 (preliminärt 300 studerande): 65,17 åvh

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Svenskspråkiga utbildningssektionen antecknar budgetarbetet i Borgå Gymnasium för kännedom och beslutar att Borgå Gymnasium fortsätter planeringen av läsåret 2023-24 på i beredningen nämnda sätt.

 

Beslut
Svenskspråkiga utbildningssektionen antecknade budgetarbetet i Borgå Gymnasium för kännedom och beslutade att Borgå Gymnasium fortsätter planeringen av läsåret 2023-24 på i beredningen nämnda sätt.