Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 17 

Lärar- och handledarresurser för läsåret 2023-24

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 24.01.2023 § 5 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Stadsfullmäktige godkände 14.12 2022 § 110 budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024-2026. Stadsfullmäktige godkände i budgeten målen för verksamheten och ekonomin och de anslag och beräknade inkomster som anknyter till dem. I budgeten fastställs de bindande budgetposterna och de bindande målen. Bildningsnämnden godkände 19.1 2023 dispositionsplanen för budgeten för år 2023. Bokslutet för 2022 uppgörs för tillfället.

 

Anslag och beräknade inkomster samt målen för verksamhet och ekonomi kan anges som bindande. Begreppet bindande betyder bland annat att man inte får överskrida anslaget eller nettoanslaget och inte låta bli att uppfylla det bindande målet utan stadsfullmäktiges godkännande.

 

Enligt den nya förvaltningsstadgan besluter sektionen om de resurser som skolorna har för att verkställa undervisningen för läsåret 2023-24. Nämnden för växande och lärande besluter om budgeten och ramarna.

 

Områdesrektorerna koordinerar samarbetet mellan skolorna, för att främja en rättvis, jämlik och flexibel fördelning av resuserna, med målet att resursfördelningen skapar bästa möjliga förutsättningar att verkställa målen från läroplanen. Skolans rektor ansvarar för att läsårsplanen blir uppgjord. Läsårsplanen beskriver hur arbetet i skolan genomförs på ett konkret plan för att uppnå målen från den kommunala läroplanen. Då detta arbete framskrider kan förändringar ske i fördelningen av handledar- kontra undervisningsresursen. Rektor ansvarar i samarbete med områdesrektorerna för att budgeten följs och den av sektionen behandlade totala resursen håller.

 

Utgångspunkten inför beredningen av budgeten för 2023 var att resurserna för att ordna undervisningen hålls på samma nivå som tidigare. Beredningen av budgeten för 2024 har ännu inte inletts. Planeringen så här långt visar att de skolvisa resurserna för att kunna ordna läroplansenlig undervisning totalt kan hållas på samma nivå som detta läsår, även om det sker förändringar i enskilda skolor.

 

Svenskspråkiga grundläggande utbildningen har som mål att aktivt fortsätta anhålla om externa understöd, såväl för att utveckla verksamheten som för att åtgärd följder efter Corona-pandemin. Besluten om eventuella understöd kommer troligen rätt sent, vilket inverkar försvårande för planeringen av skolornas verksamhet för det kommande läsåret.

 

Enligt 31§ i lagen om den grundläggande utbildningen (21.8.1998/628) har handikappade elever och andra elever i behov av särskilt stöd rätt att avgiftsfritt få sådana tolknings- och biträdestjänster, övriga undervisningstjänster, särskilda hjälpmedel samt tjänster som ordnas med stöd av 39§, vilka är en förutsättning för att de skall kunna delta i undervisningen. Skolgångs­handledartimmarna inom skolan fördelas i samband med uppgörandet av skolans läsårsplan.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Områdesrektorerna Johannes Nygren och Carola Wiksten presenterar arbetet med resurserna inom rektorsområdena öst och väst. Presentationen antecknas för kännedom.

Beredningen av läsårets lärar- och handledarresurser fortsätter enligt den i beredningen beskrivna processen. Utgångspunkten är att resursbesluten leder till att timresurserna hålls på samma nivå som detta läsår.

Sektionen antecknar för kännedom att planeringen av skolans läsår sträcker sig över två budgetår.

Eventuella externa understöd ingår inte i de resursbeslut som sektionen tar för läsåret 2023-24.

 

De nationella riktlinjerna om inkludering kräver att timresurstabellen kan behöva uppdateras i budgetberedningen för 2024-25.

 

Beslut

Områdesrektorerna Johannes Nygren och Carola Wiksten presenterade arbetet med resurserna inom rektorsområdena öst och väst. Presentationen antecknades för kännedom.

Beredningen av läsårets lärar- och handledarresurser fortsätter enligt den i beredningen beskrivna processen. Utgångspunkten är att resursbesluten leder till att timresurserna hålls på samma nivå som detta läsår.

Sektionen antecknade för kännedom att planeringen av skolans läsår sträcker sig över två budgetår.

Eventuella externa understöd ingår inte i de resursbeslut som sektionen tar för läsåret 2023-24.

De nationella riktlinjerna om inkludering kräver att timresurstabellen kan behöva uppdateras i budgetberedningen för 2024-25.

 

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 17  

117/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Sektionen behandlade skolornas resursarbete för att verkställa läroplanen på sitt möte i januari. Områdesrektorerna Johannes Nygren och Carola Wiksten presenterade arbetet med timresursunderlaget inom rektorsområdena öst och väst. Sektionen antecknade för kännedom att planeringen av skolans läsår sträcker sig över två budgetår. Som sektionen beslöt i januari, har den fortsatta planeringen utgått från att eventuella externa understöd inte ingår i de resursbeslut som sektionen tar för läsåret 2022-23.

 

Områdesrektorerna har sammanställt timresursunderlaget samt handledarresurserna. Inom västområdet finns ett aningen större behov av lärartimmar än detta läsår, eftersom elevantalet i gruppen för barn med funktionsvariationer ökat. Den av sektionen godkända lärarresursen för läsåret 2022-23 var 3277 och handledarresursen 1610 timmar.

 

Skolans rektor ansvarar för att läsårsplanen blir uppgjord. Läsårsplanen beskriver hur arbetet i skolan genomförs på ett konkret plan för att uppnå målen från den kommunala läroplanen. Då detta arbete framskrider kan förändringar ske i fördelningen av handledar- kontra undervisningsresursen. Rektor ansvarar för att budgeten följs och den av sektionen behandlade totala resursen håller.

 

Efter att sektionen godkänt denna paragraf, fortsätter det konkreta arbetet med planeringen av det kommande läsåret inom öst och väst under ledning av områdesrektorerna. Hur de enskilda skolornas resurser slutligen används för att verkställa läsåret 2023-24 beskrivs i skolans läsårsplan.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Svenskspråkiga utbildningssektionen antecknar ovanstående utgångspunkter för skolornas resurser för läsåret 2023-24 för kännedom. Sektionen anser svenskspråkiga grundläggande utbildningen håller sig till de planer som framfördes i beredningen av budgeten för 2023.

Sektionen konstaterar att arbetet med läsårets planering nu fortsätter inom rektorsområdena med totalt 1636 handledartimmar och 3285 lärartimmar samt följande fördelning:
- Lärartimmar inom öst = 1892 h
- Lärartimmar inom väst = 1403 h
- Handledarresurs inom öst = 900 h
- Handledarresurs inom väst = 736 h

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ansvarar för att den totala resursen inte överskrids, områdesrektorerna för att fördelningen inom öst och väst följer sektionens beslut och skolans rektor för hur resursen fördelas inom skolan och skrivs in i läsårsplanen.

 

Beslut
Svenskspråkiga utbildningssektionen antecknade ovanstående utgångspunkter för skolornas resurser för läsåret 2023-24 för kännedom. Sektionen ansåg att svenskspråkiga grundläggande utbildningen håller sig till de planer som framfördes i beredningen av budgeten för 2023.

Sektionen konstaterade att arbetet med läsårets planering nu fortsätter inom rektorsområdena med totalt 1636 handledartimmar och 3285 lärartimmar samt följande fördelning:
- Lärartimmar inom öst = 1892 h
- Lärartimmar inom väst = 1403 h
- Handledarresurs inom öst = 900 h
- Handledarresurs inom väst = 736 h

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ansvarar för att den totala resursen inte överskrids, områdesrektorerna för att fördelningen inom öst och väst följer sektionens beslut och skolans rektor för hur resursen fördelas inom skolan och skrivs in i läsårsplanen.