Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 33 

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut

 

Nämnden för växande och lärande 23.03.2023 § 33  

286/01.02.01.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Mervi Tuominen, personaldirektör Anu Kalliosaari, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Inlämnade begäranden, mellan 14-15.2.2023, angående omprövning (6 st.) av bildningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut 6.2.2023 § 10/2023 baserar sig på ett hörande enligt samarbetsförfarande vilket hölls 25.5.2021 och gällde ändringar i arbetsuppgifterna för skolsekreterare inom Borgå stads grundläggande utbildning i anslutning till inledandet av ett pilotförsök med modellen med områdesvis ledning. Vid förhandlingarna presenterades en plan för ett pilotförsök inom utbildningstjänsterna under de två följande åren. Syftet är att förenhetliga arbetssätten i skolorna i Borgå.

 

Om helheten för skolsekreterarnas arbetsuppgifter har skrivits följande på grund av den dåvarande ojämnheten: Ändring av skolsekreterarnas arbetsuppgifter under pilotförsöket. Under pilotförsöket görs en bedömning av arbetets svårighetsgrad, eventuella ändringar i arbetsuppgifterna och en bedömning av behovet att justera lönerna. I förhandlingsprotokollet har också antecknats att lönejusteringen ska göras senast i januari (2022).  

 

Pilotförsöket gällande ledningen inom utbildningstjänsterna har fortsatt under 2022, och då har också bedömningen av skolsekreterarnas arbetsuppgifter slutförts. Till varje anställds arbetsuppgifter hör att utveckla sitt eget arbete och under pilotförsöket har man särskilt stöttat utvecklingen av skolsekreterarnas arbetsuppgifter genom att utarbeta gemensamma processer. Målet på mötet 25.5.2021 har möjligen varit att få saker att framskrida i snabbare takt, men behandlingen, ändringar i arbetssättet och pilotförsöket har tagit längre tid än vad man ursprungligen hade planerat. Till skolsekreterarna/studiesekreteraren betalades ett motivationstillägg av engångskaraktär våren 2022. Dessutom beviljades två skolsekreterare ett tillägg fr.o.m. 1.6.2022 för att de är administratörer för Primus. 

 

Lönen justeras från och med den dagen då uppgiften har blivit avsevärt mera krävande. Ofta är detta dagen/tidpunkten då man har börjat utföra nya arbetsuppgifter, men lika ofta, om inte oftare, blir arbetsuppgifterna successivt mera krävande. Om uppgiftens svårighetsgrad inte har bedömts under denna period, och man inte heller har bedömt om lönen motsvarar uppgiftens svårighetsgrad, justeras lönen från den tidpunkt då uppgiftens svårighetsgrad bedöms på nytt, dvs. från bedömningsdagen.

 

Bedömningen av lönen baseras alltid på en bedömning av arbetets svårighetsgrad, vilket gjordes för skolsekreterarna i oktober-november 2022. Löneförhöjningens storlek bedöms i enlighet med stadens processer utgående från serviceområdeschefens eller sektordirektörens förslag i TVA-gruppen för yrkeskåren i fråga.

 

Bildningsdirektören har i sitt tjänsteinnehavarbeslut beslutat att skolsekreterarnas samt studiesekreterarens lön justeras från och med 1.1.2023. Tjänsteinnehavarbeslutet baserar sig på behandlingarna i förvaltningens TVA-grupp 8.12.2022 och delegationen för personalärenden (HANK) 19.12.2022. Förvaltningens TVA-grupp har förordat en löneförhöjning som baserar sig på löneklassen 01TOI010 istället för den önskade förhöjningen 100 euro, och HANK har godkänt förordandet på sitt möte.

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande beslutar att inte godkänna begärandena om omprövning av bildningsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut § 10/2023.

 

Beslut

Nämnden godkände enhälligt att lämna ärendet på bordet och återkomma på ärendet vid nästa mötet.