Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 32


 

Översikt över skolskjutsar och inledandet av beredninen av konkurrensutsättningen av dem

 

BILDN 22.03.2022 § 41 Beredning och tilläggsuppgifter:
utbildningsdirektör Jari Kettunen, utbildningsdirektör Rikard Lindström, planerare Annika Lundström, fornamn.efternamn@porvoo.fi
 

 I 32 § i lagen om grundläggande utbildning fastställs de villkor som ska uppfyllas för att utbildningsanordnaren ska vara skyldig att ordna fri transport till skolan eller bevilja tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. Enligt Borgå stads förvaltningsstadga är det bildningsnämnden som beslutar om tillämpningen av 32 § i lagen om grundläggande utbildning och godkänner principerna för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Dessa principer gäller endast barn för vilka vårdnadshavarna har valt stadens förskola eller skola.

 

 Principerna för skolskjuts inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utgör rättesnöret för ansökan om och beviljande av skolskjuts, hur skolskjutsen läggs upp, grunderna för skolskjuts och vilka elever som omfattas av skolskjuts, skolskjutsresornas längd, hur längden ska mätas samt trygghet/klassificering av skolresornas farlighet och hur dessa kan definieras.

 

 I Borgå har ungefär 5 % av barnen i förskoleålder rätt till skolskjuts. Inom den grundläggande utbildningen använder ca 22 % av eleverna, eller 17 % av eleverna i årskurs 1-6 och 32 % av eleverna i årskurs 7-9, skolskjuts.

 

 Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har en elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan, rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården.

 

 Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har en elev i grundläggande utbildning rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Lagen definierar inte på vilka grunder man ska bedöma om vägen är svår, ansträngande eller farlig.

 

 Rätten till fri transport förutsätter inte att staden ordnar transporten. Skolskjuts i form av resebiljett till kollektivtrafiken, som beställningstrafik eller som understöd för ledsagande som betalas till vårdnadshavaren är likvärdiga former av skolskjuts.

 

 Bildningsnämnden i Borgå har sänkt kilometergränsen för beviljandet av skolskjuts till tre kilometer för årskurserna 1 och 2 samt förskoleelever. Lagen fastställer gränsen till fem kilometer, så Borgåborna får bättre förmåner än lagen förutsätter.

 

 Skolskjuts på grund av svår och ansträngande skolväg beviljas enligt prövning på basis av ett sakkunnigutlåtande.

 

 Målet är att få kriterier för bedömningen av skolvägens farlighet, så att klassificeringen är likvärdig och också gör besluten transparenta. Klassificeringen av vägarnas farlighet har gjorts utgående från programmet Koululiitu, en konsultutredning samt bildningsnämndens åsikt.

 

  Staden har lagstadgade skyldigheter i fråga om ordnandet av olika persontransporter. Skolelevernas transporter omfattas av dessa skyldigheter. Staden har inte skyldighet att ordna allmänna kollektivtrafiktjänster. I bilagan finns noggrannare uppgifter och nyckeltal.

 

 En stor del av skolskjutsarna kan skötas med kollektivtrafik så att staden betalar ersättning för resorna och eleverna betalar för resorna med Matkahuoltos resekort. 

 

  På det sättet upprätthålls en basnivå på servicen för stadsborna också för arbets- och andra resor. En del av skolresorna måste skötas med separata skolskjutsar. Dessa köper staden enligt bestämmelser i upphandlingslagen.

 

 Bildningsnämnden har senast beslutat om principerna för skolskjuts 11.4.2019 § 51.

 

  Avtalet om beställningstrafik som kompletterar kollektivtrafiken gäller till slutet av läsåret 2022-2023 och arbetet med att bereda en ny upphandling håller på att börja, så att ärendet kan föras vidare hösten 2022.

 

 Föremål för upphandling är skolskjutsar för de elever i Borgå stads förskolor och grundläggande utbildning vilka inte kan använda kollektivtrafikens bussar för sina skolresor. Tjänsten som upphandlas omfattar årlig planering av rutter och tidtabeller, informering om tidtabeller med nödvändiga uppdateringar bl.a. till föräldrar, och de egentliga skolskjutsarna inklusive transport av elevernas hjälpmedel så som rullstol samt saker som hör ihop med skolgången, t.ex. skidor, skridskor, pulka.

 

 Som en del av konkurrensutsättningen är det också möjligt att utvärdera språkkunskaperna hos de personer som sköter skolskjutsarna.

 

 Upphandlingsförfarandet är öppet. Upphandlingen överskrider EU:s tröskelvärde.

 

 De gällande principerna för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning ligger som grund för upphandlingen. Lagändringar har kontinuerligt beaktats i det praktiska arbetet. Det är inte nödvändigt att föra hela dokumentet till politisk behandling. Det är skäl att kunna göra korrigeringar i det enligt behov. På bildningsnämndens ansvar ligger till exempel att fastställa kilometergränser och gränser för prövningsbaserade beslut.

Principerna för skolskjutsar finns på bildningssektorns webbsidor på Borgå stads webbtjänst.
 

 Bildningsdirektör:

 Bildningsnämnden konstaterar att avtalet för beställningstrafik som kompletterar kollektivtrafiken gäller till slutet av läsåret 2022-2023 och att arbetet med att bereda en ny upphandling inleds på ovan beskrivna sätt.

Beslut:
Bildningsnämnden konstaterar att avtalet för beställningstrafik som kompletterar kollektivtrafiken gäller till slutet av läsåret 2022-2023 och att arbetet med att bereda en ny upphandling inleds på ovan beskrivna sätt. Nämnden behandlar principerna för skolskjuts vid mötet i april.
 

 

Bildningsnämnden 21.04.2022 § 51 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:
utbildningsdirektör Jari Kettunen, utbildningsdirektör Rikard Lindström, planerare Annika Lundström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Behoven av uppdateringar i skolskjutsprinciperna har utretts. De förändringar som upplevs som nödvändiga för den fortsatta processen med upphandlingen av beställningstrafik har införts i skolskjutsprinciperna.

 

Bilaga:
Principerna för skolskjutsar inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning
 

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden godkänner de uppdaterade skolskjutsprinciperna att gälla från och med 1.8.2023.
 

Beslut

Bildningsnämnden godkände de uppdaterade skolskjutsprinciperna att gälla från och med 1.8.2023.
Nämnden godkände enhälligt ordförande Hanna Lönnfors tillägg: Nämnden återkommer till ärendet om skjutsrättighet till två adresser i höst då det nationella beslutet gjorts.

Marianne Korpi framförde följande förändringsförslag, understödd av Vilhelmiina Eskola att en utredning görs om kostnader för att sänka förskoleelevernas självriskavstånd till en kilometer.

Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 8 (Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 2 (Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) att förkasta förändringsförslaget.

Marianne Korpi lämnade in en protokollsanteckning:
Förskoleelever och elever i årskurs 1-2 har rätt till avgiftsfri skolskjuts, om resan är över tre kilometer. Riksdagens ombudsman har i sitt beslut (4171/4/12) konstaterat att förskoleelevernas ringa ålder, i jämförelse med grundskoleelevernas, bör tas i beaktande då rätten till skolskjuts bedöms.

 

 

Bildningsnämnden 25.10.2022 § 133 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

antagningschef Tarja Juvonen, planerare Annika Lundström, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Det nuvarande avtalet om skolskjutsar, vilket konkurrensutsattes 2018, upphör 31.7.2022. Föremålet för upphandlingen är skolskjutsar för de elever i Borgå stads förskolor och grundskolor vilka inte kan använda kollektivtrafikens bussar för sina skolresor.

 

Tjänsten som upphandlas omfattar årlig planering av rutter och tidtabeller, informering om tidtabeller med nödvändiga uppdateringar bl.a. till föräldrar, och de egentliga skolskjutsarna inklusive transport av elevernas hjälpmedel så som rullstol samt saker som hör ihop med skolgången, t.ex. skidor, skridskor, pulka.

 

Under läsåret 2022-2023 finns det ca 1 160 elever inom den grundläggande utbildningen som är berättigade till skolskjuts. Av dem använder ca 160 elever endast beställningstrafik för sina skolresor och ca 280 elever har rätt att använda beställningstrafik som komplement till kollektivtrafiken enligt behov.

 

Upphandlingens värde under avtalsperioden inklusive optionen uppskattas till ca 3 miljoner euro.

 

Upphandlingen överskrider EU:s tröskelvärde. Upphandlingsförfarandet är öppet.

 

Upphandlingstjänsterna har tillsammans med bildningssektorn berett en ny konkurrensutsättning för avtalsperioden 1.8.2023-31.7.2024 + ett (1) års option för tiden 1.8.2024-31.7.2025.

 

Upphandlingen konkurrensutsätts som en helhet där alla Borgå stads grundskolor och enheter där förskoleundervisning ges ingår. Med modellen med ett område säkerställs servicens lokala tillgänglighet och jämlika kvalitet i jämförelse med konkurrensutsättning av flera enskilda områden.

 

Man väljer en aktör som serviceproducent. Detta underlättar sektorns för fostran och lärandes förvaltningsarbete och möjliggör effektiv övervakning av den producerade servicen.

 

Man har utgått från kortare avtalsperiod (1+1 år) i samband med publiceringen av denna konkurrensutsättning. Detta eftersom modellen för helheten kring arrangemangen för Borgås framtida kollektivtrafik är ännu öppen. Skolskjutsarna kommer därtill att påverkas av att andra upphandlingsperioden i direktivet för främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon träder i kraft 1.1.2026 och medför krav på 0 CO2g/km fordon i upphandlingar. Effekten av kommande förändringar kan inte i detta skede beakta tillräcklig exakt i den konkurrensutsättning som nu publiceras.

 

Urvalskriteriet är det ekonomiskt mest förmånliga anbudet, där prisets viktvärde är 60 % och kvalitetens 40 %.

 

Anbudets pris består av två priselement

- transportens styrningsservice €/mån, moms 0 %

- pris för transport €/km, moms 0 %

 

De angivna uppgifterna baserar sig på nuvarande transportläge. De angivna uppgifterna är inte bindande för beställaren.

 

Prisjämförelse

- resmålens sammanräknade, på körkilometrar baserade, pris (poäng 40 %)

 • det förmånligaste anbudet får 40 p och de övriga i förhållande till priset mindre (billigast/anbud*40)

- styrservice månadspris * 24 (poäng 20 %)

 • det förmånligaste anbudet får 20 poäng och de övriga i förhållande till pris mindre (billigast/anbud*20)

 

Anbudsgivarna förbinder sig dessutom att vid behov köra upphandlarens tilläggsskjutsar för viss tid som prissätts på basis av det offererade priset höjt med 50 %. Tilläggsskjutsar behövs bl.a. då en elev som i normalfall inte är skjutsberättigad behöver det tillfälligt t.ex. som följd av ett olycksfall.

 

De offererade prisen är fasta under perioden 1.8.2023-31.7.2024

 

Innan en möjlig optionsperiod inleds har serviceproducenten möjlighet till prisjustering genom att presentera ett skriftligt begrundat förslag om prisjustering till beställaren före den 1.3.2024. Som grund för prisjustering godkänns t.ex. en förändring i branschens allmänna kostnadsutveckling. Den presenterade prisjusteringen kan ändå inte vara högre än statistikcentralens höjning av kostnadsindex för busstrafik. Förslag om prisjusteringar utan grund godkänns inte. Beställaren reserverar sig rätten att godkänna eller förkasta prisjusteringsförslaget.

 

Poängfördelning för kvalitet

 • de offererade fordonens utsläppsklass, som gäller under hela avtalsperioden
 • minst 10 % av de offererade fordonen uppfyller kraven för rena fordon = 5 poäng
 • minst 35 % av de offererade fordonen uppfyller kraven för rena fordon = 10 poäng

Minimikravet är EUR 6 för alla offererade fordon.

 

- anbudsgivarens tidigare erfarenhet av skötsel av skolskjutsar (transport)

 • under (1) år = 0 poäng
 • 1-5 år = 2,5 poäng
 • över 5 år = 7,5 poäng

 

- anbudsgivarens tidigare erfarenhet av skötsel av skolskjutsar (styrning)

 • under (1) år = 0 poäng
 • 1-5 år = 7,5 poäng
 • över 5 år = 12,5 poäng

 

- anbudsgivarens tidigare erfarenhet av skötsel av persontrafikservice i Borgåregionen (transport)

 • under (1) år = 0 poäng
 • 1-5 år = 2,5 poäng
 • över 5 år = 5 poäng

 

- chaufförernas kunskaper i svenska

 • vid resmål med svenskspråkiga elever har chaufförerna tillräckliga kunskaper i svenska = 5 poäng

 

För övrigt ingår kvalitetskraven i de villkorslösa minimikraven för anbudsgivaren, fordonsparken, den offererade servicen och personalen, vilka måste uppfyllas för att anbudsgivaren skall kunna lämna en godtagbar offert.

 

Vid beredningen av upphandlingen har marknadsdialog förts med tre trafikanter och deras åsikter har i mån av möjlighet beaktats.

Under avtalsperioden skulle det vara meningsfullt att få till stånd en helhetslösning för framtidens arrangemang kring kollektivtrafiken, för det har en mycket stor betydelse också för skolskjutsarnas framgång.

 

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden beslutar att anbudsbegäran för skolskjutsarna publiceras av anskaffningstjänsterna enligt ovannämnda principer senast i början av december 2022.

 

Beslut

Bildningsnämnden beslutade att anbudsbegäran för skolskjutsarna publiceras av anskaffningstjänsterna enligt ovannämnda principer senast i början av december 2022.

 

 

Nämnden för växande och lärande 23.03.2023 § 32  

310/12.01.10/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

utbildningsdirektör Jari Kettunen, utbildningsdirektör Rikard Lindström, planerare Annika Lundström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Bildningsnämnden godkände vid sitt möte 21.4.2022 principer för skolskjuts, vilka börjar gälla från 1.8.2023. Efter godkännandet har det uppstått diskussion kring tolkningen av självriskavståndet, som i principerna för skolskjuts fastställs på följande sätt:

 

"För elever inom grundläggande utbildning ordnas skolskjuts i första hand genom att bevilja kostnadsersättning i form av Matkahuoltos resekort. Kollektivtrafiken kompletteras för en del av skolresan med beställningstrafik eller understöd för ledsagande ifall elevens självriskavstånd till den närmaste busshållplatsen (3 km) överskrids. Vid beställningstrafik används också hållplatser. Även när elevens skolresa i sin helhet tar mer än två och en halv eller tre timmar, kompletteras kollektivtrafiken med beställningstrafik eller understöd för ledsagande. Tilläggstransport ordnas från fall till fall också bara på morgnar eller eftermiddagar."

 

Hittills har självriskavståndet tolkats så, att vid granskningen har beaktats endast resan mellan hemmet och busshållplatsen, och eleven ska få kompletterande tilläggstransport om avståndet är längre än tre kilometer. I fortsättningen får självriskavståndet under hela skolresan inte överskrida tre kilometer. Denna tolkning innebär att det kan finnas situationer där eleven får kompletterande tilläggstransport mellan hemmet och busshållplatsen, även om avståndet är mindre än tre kilometer. I dessa fall har avståndet mellan skolan och busshållplatsen räknats med i självriskavståndet. 

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande godkänner det ovanbeskrivna nya sättet att beräkna självriskavståndet från och med 1.8.2023 för elever i årskurs 0-6 som får skolskjuts.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande beslutade godkänna det ovanbeskrivna nya sättet att beräkna självriskavståndet från och med 1.8.2023 för elever i årskurs 0-6 som får skolskjuts.