Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nämnden för växande och lärande
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 38 

Behovsutredning över flytt av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola

 

Nämnden för växande och lärande 19.01.2023 § 4 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktör för svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning Rikard Lindström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist utlokaliserat en del av förskoleverksamheten. Under läsåret 2022-23 är en del av verksamheten placerad i Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem. Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlade ärendet i december 2021 (SVUBS § 115/2021) och konstaterade att lösningen fungerar som en tillfällig lösning, men att en eventuell stadigvarande placering av förskolegrupper i Kvarnbackens skola kräver mer utredningar. Behovet av mer utrymmen för svenskspråkig förskoleverksamhet och småbarnspedagogik på centrumområdet verkar bestå och en långsiktigare lösning behövs därmed.

 

Från de förskolegrupper som finns i Sagobackens daghem kommer eleverna till Kvarnbackens skola då de inleder sin skolgång. Det finns flera pedagogiska fördelar med förskola i skolans utrymmen och verksamhetsmodellen har understöd såväl nationellt som i Borgå. Stöd för detta hittas bland annat i Heidi Hellstrands doktorsavhandling i specialpedagogik (Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties ), Elli Nylunds arbete för Esbo stad från 2019 (Från dagisbarn till förskolebarn), Utbildningsstyrelsens rapport (Två-årig förskola, 2019) samt Tammerfors stads samarbete mellan förskole-och nybörjarundervisningen. För tillfället pågår i Borgå ett utvecklingsprojekt med statligt understöd, där samarbetet mellan förskole-och nybörjarundervisningen fördjupas och intensifieras, så personalens möjligheter att arbeta för barnens trivsel, trygghet och välmående effektiveras. Från verksamhetens sida kan en placering av förskolan i skolans utrymmen på många sätt ses som positiv. För att ge förutsättningar att nå de positiva effekter som en placering av förskola i skolan ger, bör såväl verksamhetskultur som utrymmen stöda arbetet.

 

Kvarnbackens skolas utrymmen för elevvården finns idag i en gårdsbyggnad som enligt Lokalitetsledningen skall rivas 2023. Även om elevvårdens personal flyttar till välfärdsområdet, kommer de som förr att arbeta i skolan och behöver egna arbetsutrymmen. Sådana utrymmen finns inte idag att tillgå inne i skolan.

 

Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion har beslutat att utbildningstjänsterna tillsammans med Lokalitetsledningen skall utarbeta en behovsutredning (SVUBS § 70 18.10.2022). En behovsutredning ligger som grund för en eventuell projektplanering. Utredningen skall omfatta Kvarnbackens skola åk 1-6, placeringen av Sagobackens förskoleverksamhet i Kvarnbackens skola samt elevvårdsutrymmen då gårdsbyggnaden rivs. Sektionen ansåg att utredningen kan ta i beaktande de positiva effekter man eftersträvar med förskola i Kvarnbackens skola, även om det innebär tilläggsutrymmen och förändringar i Kvarnbackens skolas fastighet.

 

Uppgörandet av en behovsutredning har startat. En grundlig behovsutredning är viktig för ett lyckat slutresultat. Lokalitetsledningens modell för en behovsutredning anger det är bra om det beskrivs minst följande:

-          Förändringar i verksamheten som motiverar behovet

-          En uppskattning om utrymmesbehovet

-          Elevprognoser

-          Elevupptagningsområdet

-          Pedagogiska utgångspunkterna

-          Alternativa lösningar

-          Tidtabellen

 

Speciellt på centrumområdet och för Kvarnbackens skolas del är det utmanande att göra prognoser. De prognoser som uppgjorts tidigare stämmer ofta rätt väl för de kommande åren, men redan efter 4-5 år har de skilt sig markant från den verkliga elevmängden i skolan. Ett större elevantal än prognoserna antas bero på, att det sker en intern flyttrörelse inom staden, att mänskor flyttar till Borgå och att det finns ett antal elever med finska som modersmål som väljer den svenska skolan. De prognoser som utgår från antalet födda barn samt ett antal barn med finska som modersmål, visar att antalet basgrupper skulle minska med en under den kommande fem åren, alltså till 16 i stället för 17 som idag. Utgås det från att stadens interna flyttrörelse fortsätter som tidigare, kommer det att finnas fler elever på centrumområdet än prognoserna visar. Med det som utgångspunkt har man i behovsutredningen utgått från att planera för minst 17 basgrupper på årskurs 1-6 även i framtiden i Kvarnbackens skola.

 

Utgångspunkterna i behovsutredningen är:

-          ett fungerande samarbete mellan förskola och nybörjarundervisning,

-          trygga utrymmen för såväl åk 1-6 som för förskoleundervisning samt

-          utökade möjligheter inom skolan till flexibla lösningar som bland annat möjliggör samundervisning och mer teamarbete än idag. Sådana lösningar skall även ge goda möjligheter till en effektiv användning av skolans personalresurser

-          Kvarnbackens skolas fastighets tekniska skick är gott, medan den verksamhetsmässigt har begränsningar

 

De lösningar som skissats upp i behovsutredning så här långt, utgår från att:

-          skolan arbetar i tre team: F - åk 2, åk 3-4 och åk 5-6

-          ingång och tambur anpassad för förskoleverksamheten behövs

-          en tillbyggnad på högst 500 kvadratmeter behövs (de totala kvadratmetrarna ökar inte i samma mängd, eftersom elevvården har utrymmen i den gårdsbyggnad som rivs)

-          samarbetet F - åk 2 kräver att det sker ändringar inne i skolan, som möjliggör samundervisning (större utrymmen i stället för många små)

-          elevvården har utrymmen inne i skolan

-          en trygg och fungerande skolgård även för förskoleverksamhet kräver vissa uppdateringar.

 

Alternativet till dessa ur användarnas synvinkel bäst fungerande planer är en skild byggnad endast för förskoleverksamhet, förslagsvis på samma ställe som gårdsbyggnaden nu finns. Det alternativet är snabbare färdigt och billigare ur investeringssynvinkel. En skild byggnad är dock utmanande ur verksamhetens synvinkel, tex i fråga om övervakning och förflyttning. I och med skolans fastighets tekniska skick och en beräknad livslängd på upp till 50 år, bör enligt sektorn för växande och lärande en investering i förbättrade verksamhetsmöjligheter anses befogad.

De utrymmen elevvården förfogar över hör till välfärdsområdet som också betalar hyran för dem.

 

Bildningsdirektör

Nämnden för växande och lärande antecknar arbetet med behovsutredningen så här långt för kännedom och återkommer till ärendet då behovsutredningen är färdig.

Preliminära skisser som visar hur verksamheten kunde byggas upp i Kvarnbackens skola presenteras för nämnden. Presentationen antecknas för kännedom.

Nämnden anser att en fastighet som ger goda förutsättningar för en kvalitativt väl fungerande verksamhet skall prioriteras i behovsutredningen. Alternativet med en skild byggnad endast för förskoleverksamhet skall dock finnas med i utredningen.

 

Beslut

Nämnden för växande och lärande antecknade arbetet med behovsutredningen så här långt för kännedom och återkommer till ärendet då behovsutredningen är färdig.

Preliminära skisser som visar hur verksamheten kunde byggas upp i Kvarnbackens skola presenterades för nämnden. Presentationen antecknades för kännedom.

Nämnden ansåg att en fastighet som ger goda förutsättningar för en kvalitativt väl fungerande verksamhet skall prioriteras i behovsutredningen. Alternativet med en skild byggnad endast för förskoleverksamhet skall dock finnas med i utredningen.

 

 

 

Nämnden för växande och lärande 23.03.2023 § 38  

51/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, direktör för småbarnsfostran Leila Nyberg, tf. stadsplaneringschef Maija-Riitta Kontio, byggnadstillsynschef Mia Hento, projektchef Tommi Mikkeli, planeringschef Annica Matilainen, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Den tvärvetenskapliga gruppen som uppgjort behovsutredningen har fortsatt sitt arbete och preciserat behovsutredningen. Gruppen har bestått av representanter för småbarnspedagogiken, daghemmet, skolan samt grundläggande utbildningen, stadsplaneringen, byggnadstillsynen och lokalitetsledningen.

 

Gruppen har utgått från att nämnden för växande och lärande beslöt att det fortsatta arbetet med behovsutredningen skall prioritera en fastighet som ger goda förutsättningar för en kvalitativt väl fungerande verksamhet samt att utredningen skall innehålla ett alternativ. De alternativa lösningarna har under arbetets gång sammanfattats av, vilka grupper från förskolan eller grundläggande utbildningen skulle placeras i den nya tillbyggnaden. I behovs-utredningen har man också försökt få en uppfattning om två olika funktionella behov, av vilka den ena handlar om förverkligande av skolans undervisning och den andra, mer akuta, är utmaningarna kring förskolans arrangemang.

 

I arbetet har man försökt säkerställa att den färdiga behovsutredningen följer de riktlinjer som presenterats under arbetets gång. De tankar om verksamhetskultur och lärmiljö som framkommer i behovsutredningen, har tagit i beaktande de riktlinjer som dragits upp inom svenskspråkiga grundläggande utbildningen i tidigare byggprojekt och har stöd i forskning om lärmiljöer och läroplanen samt plan om småbarnspedagogiken.

 

Under arbetet med behovsutredningen har ärendet behandlats i svenskspråkiga utbildningssektionen och nämnden för växande och lärande, samt ledningsgruppen för växande och lärande och den svenska rektorsgruppen. Behovet av denna utredning har även varit uppe inom såväl Kvarnbackens skola som Sagobackens daghem samt i samarbetsmöten mellan lokalitetsledningen och sektorn för växande och lärande.

 

Tankarna i behovsutredningen utgår vidare från att fastigheten för Kvarnbackens skola grundligt renoverats och att det tekniska skicket bedöms vara gott. Den lösning som eftersträvas i behovs-utredningen är att ge en god grund för att både Kvarnbackens skolas och intillliggande förskolas lärmiljö att motsvarar såväl dagens som morgondagens krav bättre än idag.

 

Då behovsutredningen behandlades i svenskspråkiga utbildningssektionen 14.2 2023 (§ 11) omfattade sektionen den verksamhetskultur som beskrivs i utredningen och som därmed påverkar lärmiljön och antalet basgrupper. Sektionen ansåg att utredningen uppfyller de krav som sektionen ställer och tar upp de ur svenskspråkiga grundläggande utbildningens synvinkel viktiga aspekterna. Därmed ansåg sektionen att utredningen kan föras vidare för behandling i nämnden. Vidare var sektionen medveten om att tidtabellen blir utdragen och framförde därför en oro för speciellt de förhållanden Sagobackens förskoleundervisning förfogar över tills det att nya utrymmen står färdiga.

 

Presenterade lösningen

 

I behovsutredningen har man kommit fram en lösning, där man i första hand skulle göra en tillbyggnad till fastigheten Kvarnbackens skola, i vilken det skulle placeras förskolans tre barngrupper och den rivna gårdsbyggnadens elevvårdsutrymmen, möjliga ämnesklasser samt fler wc-utrymmen. Östra Nylands välfärdsområde står för elevvårdsutrymmens hyra. Samtidigt frigörs klassrum inne i Kvarnbackens skola för användning av andra elevgrupper samt utvidgning av matsal. I lösningen placeras även nybörjarunderviningens elevgrupper i klass 1-2 i tillbyggnadens omedelbara närhet, så att en tät kontakt med förskoleundervinsningen är möjlig. Till förskoleundervisningen kommer också en egen trygg gårdsplan och angöringstrafik med parkeringsplatser. Förskolan har tidvis möjlighet att använda även skolgården. Förskolans grupper äter i skolans utvidgade matsal.

 

I budgetförslaget 2023 har fullmäktige beslutat följande:

Sagobackens daghem ordnar småbarnspedagogik och förskoleundervisning i centrumområdet. På grund av utrymmesbrist har förskoleunderviningen inga ändamålsenliga utrymmen i Sagobackens daghem. För att trygga servicen i centrumområdet är ett alternativ att flytta förskoleverksamheten till en bestående del av  Kvarnbacken skola. En fungerande förskola i samband med skolan kräver ändå ändamålsenliga utrymmen. Projektplaneringen startas år 2023 och tillbyggnaden ska stå färdig på hösten 2024 då läsåret börjar. I dagsläge och i behovsutredningsgruppen har ändå konstaterats, att år 2025 skulle vara realistisk för denna helhets förverkligande.

 

Investeringsanslag har ändå inte reserverats i budgetförslaget för år 2023.

 

Efter att man tagit i bruk förskoleutrymmen kan man skilt planera och undersöka nuvarande skolbyggnads och gamla fastighetens funktion och möjlighet till förnyande av modern pedagogik. På grund av den gamla fastighetens ålder och struktur kan man förvänta sig vissa hinder och specialvillkor, som begränsar några önskade förnyelser inomhus i läroinrättningens skolbyggnad.

 

För förverkligande av projektets nästa skede, som angår klasserna 3-6, förutsätts en skolnätsutredeningen, som i helhet utreds i samband med stadens servicenät under kommande decennium. Detta skede förutsätter även skilda investeringsanslag, som ännu inte är budgeterade, för att kunna förverkligas. Denna del kräver troligtvis ett större investeringsanslag än tillbyggandsdelen.

 

Bildningsdirektör

Nämnden godkänner behovsutredningen för förflyttningen av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola och i den föreslagna behov av tillbyggnad. 

I tillbyggnaden är det ändamålsenligt att placera förskolans tre barngrupper, elevvårdsutrymmen, ämnesklasser samt andra möjliga stödutrymmen. Klasserna 1-2 elevgrupper placeras i tillbyggnadens omedelbara närhet för att säkerställa samverkandet. Mer exakta planer för placeringen av tillbyggnaden görs i projektplaneringsskedet
.

 

Beslut

Nämnden godkände behovsutredningen för förflyttningen av Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens skola och i den föreslagna behov av tillbyggnad. 

I tillbyggnaden är det ändamålsenligt att placera förskolans tre barngrupper, elevvårdsutrymmen, ämnesklasser samt andra möjliga stödutrymmen. Klasserna 1-2 elevgrupper placeras i tillbyggnadens omedelbara närhet för att säkerställa samverkandet. Mer exakta planer för placeringen av tillbyggnaden görs i projektplaneringsskedet.