Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 32 

Katsaus koulukuljetuksiin ja niiden kilpailutuksen valmistelun käynnistämiseen 1.8.2023 alkaen

 

SIVLK 22.03.2022 § 41 Valmistelu ja lisätiedot:
koulutusjohtaja Jari Kettunen, koulutusjohtaja Rikard Lindström, suunnittelija Annika Lundström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi
 

 Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai myöntämään riittävän avustuksen kuljettamista tai saattamista varten. Perusopetuslain 32§:n soveltamisen käytännöistä päättää hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta, joka hyväksyy esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet koskevat vain niitä oppilaita, joiden huoltajat ovat lapselleen valinneet kaupungin esi- tai peruskoulun.

 

 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteissa määritellään koulukuljetuksen anomis-, myöntämis- ja järjestämiskäytännöt sekä kuljetusperusteet / kuljetusoppilaat, kuljetettavien matkojen pituudet, koulumatkan mittauksen määrittely ja kuljetusten turvallisuus / koulumatkojen vaarallisuusluokitukset sekä näiden määrittelyn perusteet.

 

 Porvoossa esiopetusikäisistä n. 5 % on koulukuljetuksen piirissä. Perusopetuksen osalta n. 22 % oppilaista, toisin sanoen 17 % vuosiluokkien 1-6 oppilaista ja 32 % vuosiluokkien 7-9 oppilaista käyttävät koulumatkoillaan koulukuljetusta.

 

 Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla, jonka koulumatka on viittä kilometriä pitempi, on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

 

 Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Laki ei määrittele millä perusteella vaikeutta, rasittavuutta tai vaarallisuutta tulisi arvioida.

 

 Koulumatkaetu ei edellytä kaupungin järjestämää kuljetusta. Koulukuljetus kulukorvauksena joukkoliikenteen matkalipun muodossa, tilausliikenteenä järjestettynä kuljetuksena sekä huoltajalle maksettavan saattoavustuksen muodossa ovat samanarvoisia koulukuljetusmuotoja.

 

 Porvoossa sivistyslautakunta on alentanut koulumatkan pituuden perusteella myönnettävän koulukuljetuksen kilometrirajaa vuosiluokkien 1 ja 2 sekä esiopetusoppilaiden osalta kolmeen kilometriin. Laki määrittelee sen viideksi kilometriksi, joten porvoolaiset saavat näin lakia paremmat edut.

 

 Oppilaalle vaikean ja raskaan koulumatkan takia koulukuljetus myönnetään harkinnan mukaan asiantuntijalausunnon perusteella.

 

 Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa pyritään saamaan kriteerit, joiden mukainen luokitus tasavertaisuuden lisäksi antaa päätöksenteolle läpinäkyvyyttä. Tiestön vaarallisuuden määrittely on tehty Koululiitu-ohjelman, konsulttityön arvioinnin sekä sivistyslautakunnan näkemyksen pohjalta.

 

  Kaupungilla on lakisääteisiä velvoitteita erilaisten henkilökuljetusten järjestämiseen. Koululaisten matkat kuuluvat näiden velvoitteiden piiriin. Kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää yleisiä joukkoliikenteen palveluja. Liitteestä löytyy tarkempia tunnuslukuja ja tietoa.

 

 Suuri osa koulumatkoista voidaan hoitaa joukkoliikenteellä, jolloin kaupunki maksaa koululaisten matkat kulukorvauksen muodossa ja oppilaat maksavat matkat Matkahuollon matkakorttia käyttäen. 

 

  Näin ylläpidetään kaupunkilaisten peruspalvelutaso myös työ- ja asiointimatkoja varten. Osa koulumatkoista täytyy hoitaa erillisillä koulukuljetuksilla. Nämä kaupunki ostaa hankintalain sääntöjen mukaisesti.

 

 Sivistyslautakunta on päättänyt viimeksi koulukuljetusperiaatteista 11.4.2019 alkaen, 51.§, 11.4.2019

 

  Joukkoliikennettä täydentävän tilausliikenteen sopimus on voimassa lukuvuoden 2022-2023 loppuun ja uuden hankinnan valmistelutyö on alkamassa, jotta asia voidaan viedä eteenpäin syksyllä 2022.

 

 Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuspalvelut niille oppilaille, jotka eivät voi käyttää joukkoliikenteen linja-autoja koulumatkoillaan. Hankittava palvelu sisältää vuosittaisen reittien ja aikataulujen suunnittelun, aikatauluista tiedottamisen mm. oppilaiden huoltajille tarvittavine päivityksineen ja varsinaisen kuljetuksen sisältäen myös oppilaiden apuvälineiden kuten pyörätuoli sekä koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden esim. sukset, luistimet, pulkka kuljettamisen.

 

 Myös kuljetusten suorittavien henkilöiden kielitaitoa on mahdollista arvioida osana kuljetuspalvelun kilpailutusta.

 

 Hankintamenettely on avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

 

 Voimassa olevat esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ovat hankinnan perusteena. Lakimuutokset on huomioitu käytännön työssä jatkuvasti. Koko asiakirjan käsittelyä ei tarvitse viedä poliittiseen käsittelyyn. Siihen on syytä voida tehdä korjauksia tarpeen mukaan. Sivistyslautakunnan vastuulla on esim. kilometrirajat sekä harkinnan varaisten päätösten rajojen määrittely.

Koulukuljetusperiaatteet löytyvät sivistystoimen nettisivuilta Porvoon kaupungin verkkopalveluista.
 

 Sivistysjohtaja:

 Sivistyslautakunta toteaa, että joukkoliikennettä täydentävän tilausliikenteen sopimus on voimassa lukuvuoden 2022-2023 loppuun ja uuden hankinnan valmistelutyö aloitetaan yllä kuvatulla tavalla. Lautakunta käsittelee kuljetusperiaatteita huhtikuun kokouksessa.

Päätös:
Sivistyslautakunta totesi, että joukkoliikennettä täydentävän tilausliikenteen sopimus on voimassa lukuvuoden 2022-2023 loppuun ja uuden hankinnan valmistelutyö aloitetaan yllä kuvatulla tavalla. Lautakunta käsittelee kuljetusperiaatteita huhtikuun kokouksessa.
 

 

Sivistyslautakunta 21.04.2022 § 51 

 

 

Valmistelu ja lisätiedot:
koulutusjohtaja Jari Kettunen, koulutusjohtaja Rikard Lindström, suunnittelija Annika Lundström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Koulukuljetusperiaatteiden päivityksen tarvetta on selvitetty. Välttämättömät muutokset on lisätty liitteenä oleviin koulukuljetusperiaatteisiin tilausliikenteen kilpailutusprosessin suunnittelun ja käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Liite: Esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2023 alkaen

 

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat koulukuljetusperiaatteet otettavaksi käyttöön 1.8.2023.

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi liitteenä olevat koulukuljetusperiaatteet otettavaksi käyttöön 1.8.2023 alkaen.
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtaja Hanna Lönnforsin esittämän lisäyksen: Lautakunta palaa kahteen osoitteeseen myönnettyihin kuljetuksiin syksyllä, kun valtakunnallinen päätös on tehty.

Marianne Korpi esitti Vilhelmiina Eskola kannattamana, että selvitetään kustannukset esiopetusoppilaiden omavastuumatkan lyhentäminen yhteen kilometriin.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 8 (Hanna Lönnfors, Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Pete Lattu, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Ron Liljendal) - 2 (Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola) hylätä muutosesityksen.

Marianne Korpi jätti asiasta pöytäkirjamerkinnän:
Esiopetusoppilailla ja 1.-2.vuosiluokan oppilailla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka on yli kolme kilometriä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on päätöksessään (4171/4/12) todennut, että esiopetusta saavien oppilaiden osalta on otettava huomioon heidän peruskoululaisiin nähden nuorempi ikänsä arvioitaessa oikeutta kuljetukseen.

 

 

Sivistyslautakunta 25.10.2022 § 133 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

hankintapäällikkö Tarja Juvonen, suunnittelija Annika Lundström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Nykyinen, vuonna 2018 kilpailutettu, koulukuljetussopimus päättyy 31.7.2023. Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuspalvelut niille oppilaille, jotka eivät voi käyttää joukkoliikenteen linja-autoja koulumatkoillaan.

 

Hankittava palvelu sisältää vuosittaisen reittien ja aikataulujen suunnittelun, aikatauluista tiedottamisen oppilaiden huoltajille tarvittavine päivityksineen ja varsinaisen kuljetuksen sisältäen myös oppilaiden apuvälineiden kuten pyörätuoli sekä koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden esim. sukset, luistimet, pulkka kuljettamisen.

 

Lukuvuonna 2022-2023 koulukuljetusoikeutettuja perusopetuksen oppilaita on yhteensä noin

1 160. Heistä noin 160 oppilasta käyttää koulumatkoillaan pelkästään tilausliikennettä ja noin 280 oppilaista on oikeutettuja käyttämään joukkoliikennettä täydentävää tilausliikennettä tarpeen mukaan.

 

Hankinnan arvoksi sopimuskaudella optio mukaan lukien on arvioitu 3 miljoonaa euroa. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta tullaan kilpailuttamaan avointa menettelyä käyttäen.

 

Hankintapalvelut ovat yhdessä sivistystoimen kanssa valmistelleet uutta kilpailutusta sopimuskaudeksi 1.8.2023 - 31.7.2024 + yhden (1) vuoden optiokausi ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025.

 

Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa ovat mukana Porvoon kaupungin kaikki perusopetuksen koulut sekä esiopetuksen järjestämispaikat. Yhden alueen mallilla varmistetaan palvelun saatavuus alueellisesti sekä tasalaatuisuus verrattuna kilpailutuksen järjestämiseen useina erillisinä alueina.

 

Toimittajaksi valitaan yksi palveluntuottaja. Tämä helpottaa kasvun ja oppimisen toimialan hallinnointityötä ja mahdollistaa tuotetun palvelun tehokkaan valvonnan.

 

Nyt julkaistavassa kilpailutuksessa on päädytty aiempaa lyhyempään sopimuskauteen,1+1 vuotta. Tähän on päädytty, koska Porvoon joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestelyiden kokonaisuus on tällä hetkellä auki järjestämismallien osalta ja puhtaiden ajoneuvojen direktiivin toinen hankintajakso astuu voimaan 1.1.2026 tuoden mukanaan vaatimuksen 0 CO2g/km ajoneuvoista hankinnoissa. Tulevien muutosten vaikutus koulukuljetuksiin tulee olemaan merkittävä eikä vaikutuksia nyt julkaistavassa kilpailutuksessa voida huomioida riittävällä tarkkuudella.

Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 60 % ja laadun 40 %.

 

Tarjottava hinta muodostuu kahdesta hintaelementistä

- kuljetusten ohjauspalvelu €/kk, alv 0 %

- kuljetuksen hinta €/km, alv 0 %

 

Ilmoitetut tiedot perustuvat nykyiseen kuljetustilanteeseen. Ilmoitetut tiedot eivät ole tilaajaa sitovia.

 

Hintavertailu

 

- kohteiden yhteenlaskettu, ajokilometrimäärillä painotettu, hinta (painoarvo 40 %)

. halvin saa 40 p. ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin/tarjottu*40)

- ohjauspalvelun kuukausihinta * 24 (painoarvo 20 %)

. halvin saa 20 p. ja muut hintojen suhteessa vähemmän (halvin/tarjottu*20)

 

Tarjoajat sitoutuvat lisäksi ajamaan tilaajan tarpeen mukaiset määräaikaiset lisäkuljetukset, joiden hinnaksi on määritelty tarjottu hinta 50 % korotettuna. Lisäkuljetuksia tarvitaan mm. tilanteessa, jossa oppilas, jolla normaalitilanteessa ei ole kuljetusoikeutta, mutta hän tarvitsee sitä väliaikaisesti esim. loukkaantumisen vuoksi.

 

Tarjotut hinnat ovat kiinteinä voimassa 1.8.2023 - 31.7.2024.

 

Ennen mahdollisen optiokauden alkua palveluntarjoajalla on mahdollisuus hinnantarkistukseen esittämällä kirjallinen, perusteltu hinnanmuutosehdotuksensa tilaajalle 1.3.2024 mennessä. Hinnantarkistusperusteeksi hyväksytään esimerkiksi alan yleisen kustannuskehityksen muutos. Esitetty hinnanmuutos ei voi kuitenkaan olla tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kustannusindeksin muutosta suurempi. Perusteettomia hinnantarkistusesityksiä ei hyväksytä. Tilaaja varaa oikeuden hyväksytä tai hylätä hinnantarkistusesitys.

 

Laadun pisteytys

 

- tarjotun kaluston päästöluokka, jonka tulee toteutua koko sopimuskauden ajan

. vähintään 10 % tarjotuista ajoneuvoista täyttää puhtaalle ajoneuvolle asetetut vaatimukset = 5 pistettä

. vähintään 35 % tarjotuista ajoneuvoista täyttää puhtaalle ajoneuvolle asetetut vaatimukset = 10 pistettä

Vähimmäisvaatimuksena on EUR 6 kaikkien tarjottujen ajoneuvojen osalta.

 

- tarjoajan aiempi kokemus koulukuljetusten hoitamisesta (kuljetus)

. alle yksi (1) vuosi = 0 pistettä

. 1-5 vuotta = 2,5 pistettä

. yli 5 vuotta = 7,5 pistettä

 

- tarjoajan aiempi kokemus oppilaskuljetusten hoitamisesta (ohjaus)

. alle yksi (1) vuosi = 0 pistettä

. 1-5 vuotta = 7,5 pistettä

. yli 5 vuotta = 12,5 pistettä

 

- tarjoajan aiempi kokemus henkilökuljetuspalveluiden tuottamisesta Porvoon alueella (kuljetus)

. alle yksi (1) vuosi = 0 pistettä

. 1-3 vuotta = 2,5 pistettä

. yli 3 vuotta = 5 pistettä

 

- kuljettajien ruotsin kielen taito

. kohteissa, joissa ruotsinkielisten koulujen oppilaita kuljettajilla on riittävä ruotsinkielentaito = 5 pistettä

 

Muilta osin laatuvaatimukset sisältyvät tarjoajalle, kalustolle, tarjotulle palvelulle ja sitä toteuttavalle henkilöstölle asetettuihin ehdottomiin vähimmäisvaatimuksiin, joiden tulee toteutua, jotta tarjoaja voi hyväksyttävän tarjouksen jättää.

 

Hankinnan valmistelun aikana käytiin markkinavuoropuhelua kolmen liikennöitsijän kanssa ja heidän näkemyksensä on mahdollisuuksien mukaan huomioitu.

Sopimuskauden aikana olisi mielekästä saada kokonaisratkaisu joukkoliikenteen tulevaisuuden järjestelyistä aikaiseksi, sillä on erittäin suuri merkitys myös koulukuljetuksien onnistumiseksi.

 

Sivistysjohtaja

Sivistyslautakunta päättää, että koulukuljetusten hankintailmoitus julkaistaan hankintapalveluiden toimesta em. periaatteita noudattaen viimeistään joulukuun 2022 alussa.

 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti, että koulukuljetusten hankintailmoitus julkaistaan hankintapalveluiden toimesta em. periaatteita noudattaen viimeistään joulukuun 2022 alussa.

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.03.2023 § 32  

310/12.01.10/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

koulutusjohtaja Jari Kettunen, koulutusjohtaja Rikard Lindström, suunnittelija Annika Lundström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 21.4.2022 koulukuljetusperiaatteet, jotka otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen. Hyväksymisen jälkeen on keskusteluun noussut kuljetusoppilaiden omavastuumatkan tulkinnasta, joka periaatteiden mukaan on määritelty seuraavasti:

 

"Koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti perusopetuksen oppilaille myöntämällä kulukorvaus Matkahuollon matkakortin muodossa. Joukkoliikennettä täydennetään osan matkaa tilausliikenteellä tai saattoavustuksen muodossa, mikäli oppilaalta vaadittava omavastuumatka lähimmälle pysäkille (3 km) ylittyy. Myös tilausliikenteellä järjestettävissä koulukuljetuksissa käytetään pysäkkejä. Myös silloin, jos oppilaan koulumatkan kokonaiskestoaika ylittää 2,5 tai 3 tuntia, joukkoliikennettä täydennetään tilausajolla tai saattoavustuksen muodossa. Lisäkuljetus järjestetään tapauskohtaisesti myös vain aamuin tai iltapäivisin."

 

Nykyisin tulkinta omavastuumatkasta on tehty siten, että tarkastelussa on huomioitu vain matka kodin ja pysäkin välillä, jota tulee täydentää lisäkuljetuksin, mikäli se ylittää kolme kilometriä. Jatkossa omavastuumatka koko koulumatkalla ei saa ylittää kolmea kilometriä. Tämä tulkinta tarkoittaa sitä, että saattaa olla tilanteita, joissa oppilas saa täydentävän lisäkuljetuksen kodin ja linja-autopysäkin välille, vaikka matka olisi alle kolme kilometriä. Näissä tapauksissa on huomioitu koulun ja bussipysäkin välinen matka mukaan omavastuumatkaan. 

 

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä yllä kuvatun uuden tulkintatavan omavastuumatkan laskemiseksi 1.8.2023 alkaen vuosiluokkien 0-6 koulukuljetusoppilaille.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä yllä kuvatun uuden tulkintatavan omavastuumatkan laskemiseksi 1.8.2023 alkaen vuosiluokkien 0-6 koulukuljetusoppilaille.