Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 38 

Tarvekartoitus Satumäen esikoulutoiminnan siirtämisestä Kvarnbackens skolaan

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.01.2023 § 4 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtaja Rikard Lindström, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Osa Satumäen päiväkodin esikoulutoiminnasta on tilanpuutteen vuoksi sijoitettu päiväkodin tilojen ulkopuolelle. Lukuvuonna 2022-23 osa toiminnasta on sijoitettu Kvarnbackens skolaan, kun taas osa esikoululaisista on edelleen Satumäen päiväkodissa. Ruotsinkielinen koulutusjaosto käsitteli asiaa joulukuussa 2021 (ruotsinkielinen koulutusjaosto, § 115/2021) ja totesi, että järjestely toimii tilapäisratkaisuna mutta esiopetusryhmien sijoittaminen vakituisesti Kvarnbackens skolaan edellyttää lisäselvityksiä. Ruotsinkielisen esikoulutoiminnan ja varhaiskasvatuksen lisätilojen tarve keskustan alueella näyttää olevan pysyvä, ja nyt tarvitaan pidempiaikaista ratkaisua.

 

Koulun aloittaessaan Satumäen päiväkodin esikouluryhmissä olevat oppilaat siirtyvät Kvarnbackens skolaan. Koulun yhteydessä toimivalla esiopetuksella on useita pedagogisia etuja, ja toimintamallia tuetaan niin kansallisesti kuin Porvoossa. Toimintamalli saa tukea muun muassa Heidi Hellstrandin erityispedagogiikan väitöskirjassa (Early Numeracy Development: Identifying and Supporting Children at Risk for Mathematical Learning Difficulties ), Elli Nylundin Espoon kaupungille toimeksiantona tekemässä opinnäytetyössä (Från dagisbarn till förskolebarn, 2019), Opetushallituksen alustavassa selvityksessä (Kaksivuotinen esiopetus, 2019) sekä Tampereen kaupungissa toteutetussa esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä. Porvoossa on parhaillaan käynnissä valtion tukema kehittämishanke, jossa syvennetään ja tiivistetään esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ja siten tehostetaan henkilöstön mahdollisuuksia työskennellä lasten viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin hyväksi. Toiminnan kannalta esiopetuksen sijoittamista koulun tiloihin voidaan pitää monin tavoin myönteisenä. Jotta voidaan edistää esiopetuksen kouluun sijoittamisen myönteisiä vaikutuksia, on tätä työtä tuettava sekä toimintakulttuurin että tilojen osalta.

 

Kvarnbackens skolan oppilashuollon tilat sijaitsevat nykyisin piharakennuksessa, joka toimitilajohdon mukaan puretaan vuonna 2023. Vaikka oppilashuollon henkilöstö siirtyykin hyvinvointialueelle, työntekijät työskentelevät myös jatkossa koulussa ja tarvitsevat omat työtilat. Koulussa ei tällä hetkellä ole saatavilla tällaisia tiloja.

 

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto on päättänyt, että koulutuspalveluissa laaditaan yhteistyössä toimitilajohdon kanssa tarvekartoitus (ruotsinkielinen koulutusjaosto, 70 § 18.10.2022). Tarvekartoitus muodostaa pohjan mahdolliselle hankesuunnittelulle. Kartoitus kattaa Kvarnbackens skolan vuosiluokat 1-6, Satumäen esikoulutoiminnan sijoittamisen Kvarnbackens skolaan sekä oppilashuoltotilat, kun piharakennus puretaan. Jaosto katsoi, että kartoituksessa voidaan ottaa huomioon myönteiset vaikutukset, joita Kvarnbackens skolaan sijoitettavalla esiopetuksella tavoitellaan, vaikka ne edellyttäisivät lisätiloja ja muutoksia Kvarnbackens skolan kiinteistöön.

 

Tarvekartoituksen laatiminen on aloitettu. Perusteellinen tarvekartoitus on tärkeä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Toimitilajohdon tarvekartoitusmallin mukaan kartoituksessa on hyvä esittää vähintään seuraavat seikat:

-          toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla tarve perustellaan

-          arvio tilantarpeesta

-          oppilasennusteet

-          oppilaaksiottoalue

-          pedagogiset lähtökohdat

-          vaihtoehtoiset ratkaisut

-          aikataulu.

 

Etenkin keskusta-alueen ja Kvarnbackens skolan osalta on haastavaa laatia ennusteita. Aiemmin laaditut ennusteet pitävät usein melko hyvin paikkansa seuraavien vuosien osalta, mutta jo 4-5 vuoden kuluttua ennusteet eroavat merkittävästi koulun todellisesta oppilasmäärästä. Ennusteita suuremman oppilasmäärän taustalla oletetaan olevan kaupungin sisäinen muuttoliike, Porvooseen muuttava väki ja se, että joukko suomenkielisiä oppilaita valitsee ruotsinkielisen koulun. Syntyneiden lasten sekä suomenkielisten lasten määrään pohjautuvat ennusteet osoittavat, että perusopetusryhmien määrä vähenisi yhdellä seuraavan viiden vuoden aikana, eli nykyisestä 17 ryhmästä 16:een. Jos lähtökohtana on, että kaupungin sisäinen muuttoliike jatkuu entiseen tapaan, tulee keskusta-alueella olemaan enemmän oppilaita kuin ennusteet osoittavat. Tältä pohjalta tarvekartoituksessa on kaavailtu Kvarnbackens skolaan vähintään 17:ää perusopetusryhmää vuosiluokille 1-6 myös jatkossa.

 

Tarvekartoituksen lähtökohtana ovat seuraavat:

-          esi- ja alkuopetuksen toimiva yhteistyö

-          turvalliset tilat niin vuosiluokille 1-6 kuin esiopetukselle

-          koulussa paremmat mahdollisuudet joustaviin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat muun muassa yhteisopetuksen ja nykyistä enemmän tiimityöskentelyä. Tällaiset ratkaisut tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet koulun henkilöresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

-          Kvarnbackens skolan kiinteistön tekninen kunto on hyvä, mutta siinä on toiminnallisia rajoitteita.

 

Tähän mennessä tarvekartoituksessa on hahmoteltu ratkaisuja seuraavista lähtökohdista:

-          koulussa työskennellään kolmessa tiimissä: esiopetus - vuosiluokka 2, vuosiluokat 3-4 ja vuosiluokat 5-6

-          sisäänkäynti ja eteinen  mukautettava esikoulutoimintaan sopivaksi

-          tarve enintään 500 neliömetrin kokoiselle lisärakennukselle (kokonaisneliömäärä ei kasva samassa määrin, koska oppilashuollolla on tilat purettavassa piharakennuksessa)

-          esiopetus - vuosiluokka 2 -yhteistyö edellyttää koulun sisäisiä muutoksia, joilla mahdollistetaan yhteisopetus (suuremmat tilat useamman pienen sijasta)

-          oppilashuollolla on tilat koulurakennuksessa

-          myös esikoulutoimintaan soveltuva turvallinen ja toimiva koulupiha edellyttää tiettyjä päivityksiä.

 

Vaihtoehtona näille käyttäjien kannalta toimivimmille suunnitelmille on erillinen rakennus yksinomaan esikoulutoimintaa varten, esimerkiksi samassa paikassa kuin nykyinen piharakennus. Tämä vaihtoehto valmistuu nopeammin ja on investointinäkökulmasta edullisempi. Erillinen rakennus on kuitenkin toiminnan kannalta haastava, esimerkiksi valvonnan ja siirtymisen suhteen. Kun otetaan huomioon koulun tekninen kunto ja arvioitu enintään 50 vuoden käyttöikä, olisi investointia toimintamahdollisuuksien parantamiseen pidettävä kasvun ja oppimisen toimialan mukaan perusteltuna.

 

Oppilashuollon käytössä olevat tilat kuuluvat hyvinvointialueelle, joka myös maksaa niiden vuokran.

 

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tarvekartoitustyön toistaiseksi tiedoksi ja palaa asiaan tarvekartoituksen valmistuttua.

Alustavat luonnokset Kvarnbackens skolan toiminnan kehittämisestä esitellään lautakunnalle. Esitys merkitään tiedoksi.

Lautakunta katsoo, että tarvekartoituksessa on asetettava etusijalle kiinteistö, joka luo hyvät edellytykset laadullisesti toimivalle toiminnalle. Vaihtoehto erillisestä rakennuksesta yksinomaan esikoulutoimintaa varten on kuitenkin sisällytettävä kartoitukseen.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tarvekartoitustyön toistaiseksi tiedoksi ja palaa asiaan tarvekartoituksen valmistuttua.

Alustavat luonnokset Kvarnbackens skolan toiminnan kehittämisestä esiteltiin lautakunnalle. Esitys merkittiin tiedoksi.

Lautakunta katsoi, että tarvekartoituksessa on asetettava etusijalle kiinteistö, joka luo hyvät edellytykset laadullisesti toimivalle toiminnalle. Vaihtoehto erillisestä rakennuksesta yksinomaan esikoulutoimintaa varten on kuitenkin sisällytettävä kartoitukseen.

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.03.2023 § 38  

51/12.00.01/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johtaja Rikard Lindström, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio, rakennusvalvontapäällikkö Mia Hento, rakennuttajapäällikköTommi Mikkeli, suunnittelupäällikkö Annica Matilainen etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Tarveselvityksen tehnyt monialainen ryhmä on jatkanut työskentelyään ja täsmentänyt tarveselvitystä. Ryhmä on koostunut varhaiskasvatuksen, päiväkodin, koulun, perusopetuksen, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja toimitilajohdon edustajista.

 

Ryhmän toiminta on perustunut kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökseen, jonka mukaan tarveselvityksen jatkotyöskentelyssä on asetettava etusijalle hyvät edellytykset laadukkaalle toiminnalle tarjoava kiinteistö ja jonka mukaan selvityksessä tulee tarjota myös vaihtoehtoinen ratkaisu. Vaihtoehtoiset ratkaisut ovat työn edetessä kiteytyneet siihen, mitkä ryhmät esiopetuksesta tai perusopetuksesta sijoittuisivat uuteen laajennusosaan. Tarveselvityksessä on myös kyetty hahmottamaan kahdenlaisia toiminnallisia tarpeita, joista osa koskee koulun opetuksen järjestämistä ja toinen akuutimpi on esiopetuksen järjestämisen haaste.

 

Työssä on pyritty varmistamaan, että valmis tarveselvitys noudattaa sille työn aikana esitettyjä suuntaviivoja. Tarveselvityksessä esiin nousevat ajatukset modernista opetuksen toimintakulttuurista ja oppimisympäristöstä ottavat huomioon aiemmissa rakennusprojekteissa linjatut suuntaviivat ja saavat tukea oppimisympäristöjä käsittelevistä tutkimuksista ja opetussuunnitelmasta sekä varhaiskasvatussuunnitelmasta.

 

Tarveselvityksen tekoaikana asiaa on käsitelty ruotsinkielisessä koulutusjaostossa, kasvun ja oppimisen lautakunnassa, kasvun ja oppimisen ohjausryhmässä sekä ruotsinkielisessä rehtoriryhmässä. Selvityksen tarpeesta on myös keskusteltu sekä Kvarnbackens skolan että Sagobackens daghemin sisällä sekä toimitilajohdon ja kasvun ja oppimisen toimialan välisissä yhteistyökokouksissa.

 

Tarveselvityksen ideat perustuvat myös siihen, että Kvarnbackens skolan kiinteistö on remontoitu perusteellisesti ja sen tekninen kunto arvioitu hyväksi. Tarveselvityksessä tavoitellun ratkaisun lähtökohtana on luoda ratkaisu, jonka pohjalta Kvarnbackens skolan ja sen yhteydessä toimiva esiopetuksen oppimisympäristö vastaa sekä nykyisiä että tulevia vaatimuksia nykyistä paremmin.

 

Kun tarveselvitystä käsiteltiin ruotsinkielisessä koulutusjaostossa 14.2.2023 (§ 11), jaosto hyväksyi selvityksessä kuvatun toimintakulttuurin, joka vaikuttaa myös oppimisympäristöön ja perusopetusryhmien lukumäärään. Jaoston mielestä tarveselvitys täyttää jaoston sille asettamat vaatimukset ja ottaa huomioon ruotsinkielisen perusopetuksen kannalta tärkeät näkökulmat. Jaosto totesi siten, että selvitys voidaan viedä lautakunnan käsittelyyn. Jaosto myös tiedosti hankkeen pitkän keston ja esitti siksi huolensa erityisesti Sagobackenin esiopetuksen olosuhteista ennen uusien tilojen valmistumista.

 

Esitetty ratkaisu

 

Tarveselvityksessä on päädytty ratkaisuun, jossa ensivaiheessa tehdään Kvarnbackenin kiinteistöön laajennusosa, jonne sijoitetaan esiopetuksen kolme lapsiryhmää sekä purettavan piharakennuksen oppilashuollon tilat, mahdollisia aineluokkia sekä lisää wc-tiloja.Oppilashuollon tilojen vuokrasta vastaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialue. Samanaikaisesti Kvarnbackenin koulun sisätiloista vapautuu luokkatilaa muiden siellä olevien oppilasryhmien käyttöön sekä laajentamaan ruokasalia. Ratkaisu ei lisää Kvarnbackenin vanhan kiinteistön oppilasmäärää. Ratkaisussa myös 1-2 -luokkien alkuopetuksen oppilasryhmät sijoitetaan laajennusosan välittömään läheisyysteen, jotta tiivis yhteistyö esiopetuksen kanssa mahdollistuu. Esiopetukselle tulee myös oma turvallinen piha-alue ja saattoliikenne parkkipaikkoineen. Esiopetuksen on mahdollista ajoittain myös käyttää koulun pihaa. Esiopetuksen ryhmät ruokailevat koulun puolella laajennetuissa ruokailutiloissa.

 

Talousarviossa 2023 valtuusto on päättänyt seuraavaa:
Sagobackenin päiväkoti järjestää varhaiskasvatusta ja esikoulutoimintaa ruotsiksi keskusta alueella. Tilanpuutteesta johtuen esikoulutoiminnalle ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja Sagobackenin päiväkodissa. Palvelun turvaamiseksi keskusta-alueella yksi vaihtoehto on siirtää esikoulutoiminta pysyväksi osaksi Kvarnbacken skolaa. Toimiva esikoulu koulun yhteydessä vaatii kuitenkin tarkoituksenmukaiset tilat. Projektisuunnittelu hankkeelle käynnistetään vuonna 2023 ja lisärakennusten tulee olla valmiit 2024 syksyllä lukuvuoden alkaessa. Nykytilanteessa ja tarveselvitysryhmässä on kuitenkin todettu, että vuosi 2025 on realistinen tämän kokonaisuuden toteuttamiseksi.

 

Investointimäärärahoja ei talousarvioon kuitenkaan ole varattu vuodelle 2023.

 

Esiopetustilojen käyttöönoton jälkeen voidaan erikseen suunnitella ja kartoittaa nykyisen koulutilojen ja vanhan kiinteistön toiminnallisuuden ja modernin pedagogiikan uudistamisen mahdollisuuksia. Vanhan kiinteistön iän ja rakenteiden takia voi olla odotettavissa tiettyjä esteitä ja reunaehtoja, jotka rajoittavat joitakin oppilaitoksessa toivottuja uudistuksia koulurakennuksen sisällä.

 

Hankkeen seuraavan vaiheen toteuttamisedellytyksiä selvitetään 3-6 luokkien osalta, kun kouluverkkoselvitys laaditaan osana kaupungin palveluverkkokokonaisuutta kuluvan vuosikymmenen aikana.. Tämä vaihe vaatii toteutuakseen myös erillisiä investointimäärärahoja, joita ei ole tällä hetkellä budjetoitu. Tämä osuus vaatisi todennäköisesti laajennusosaa suuremman investointimäärärahan.

 

Sivistysjohtaja

Päätös

Lautakunta hyväksyi Satumäen päiväkodin esiopetustoiminnan siirtämisen Kvarnbackens skolaan -tarveselvityksen ja siinä ehdotetun laajennusosan tarpeen.

Laajennusosaan on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa esiopetuksen kolme lapsiryhmää, oppilashuollon tilat, aineluokka sekä muita mahdollisia tukikipalvelujen tiloja. Koulun 1-2 -luokkien oppilasryhmät sijoitetaan laajennusosan välittömään läheisyyteen yhteistoiminnallisuuden varmistamiseksi. Tarkemmat suunnitelmat tilojen sijoittumisesta laajennusosassa tehdään hankesuunnitteluvaiheessa