Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 14 

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det

 

Livskraftsnämnden 07.03.2023 § 14  

523/14.07.00/2023  

 

Beredning och tilläggsinformation

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, fredrick.von.schoultz@porvoo.fi

Näringschef Elina Duréault,

elina.dureault@porvoo.fi

Projektchef Bettina Sjöström

bettina.sjostrom@porvoo.fi

 

Ansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen ska överföras från staten till kommunerna i början av 2025. Syftet med reformen är att binda arbetskraftsservicen som en del av kommunens livskraftsarbete samt producera effektivare tjänster med förbättrad tillgänglighet. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen behandlas just nu i riksdagen, och lagen förväntas att stadfästas fram till slutet av mars 2023. Samtidigt förbereder lagstiftarna en reform av lagen om främjande av integration. Denna reform kommer att knyta integrationsverksamheten närmare till sysselsättningsverksamheten.

 

Enligt propositionen skulle kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer kunna ordna arbetskraftsservice självständigt. I annat fall borde flera kommuner bilda ett sysselsättningsområde med en arbetskraft på minst 20 000 personer i syfte att ordna servicen. Området ska dessutom vara geografiskt enhetligt och funktionellt i arbetsmarknadshänseende. Samarbetet utgör lagstadgat samarbete mellan kommuner. Enligt kommunallagens 8 § ska de kommuner som ingår i ett sysselsättningsområde överföra organiseringsansvaret till antingen en ansvarig kommun eller en samkommun. De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska avtala om överföring av organiseringsansvaret till en ansvarig kommun i enlighet med kommunallagens 51 §. Enligt kommunallagens 8 § svarar kommunen för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller samkommun. De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde borde komma överens om hur kostnaderna som skötseln av uppgiften orsakar ska fördelas mellan kommunerna. Om lagen godkänns ska kommunerna skicka avtalen gällande samarbete till arbets- och näringsministeriet senast den 31.10.2023. Fullmäktige fattar beslut om det eventuella samarbetsavtalet. Eftersom integrationsverksamheten i framtiden kommer att vara närmare kopplad till sysselsättningen bör den också behandlas samtidigt, eventuellt som en del av verksamheten inom det gemensamma sysselsättningsområdet.

 

Lagpropositionen angående TE-reformen finns här:  Regeringens proposition RP 207/2022 rd (eduskunta.fi)

 

Borgå stad har enligt den ovannämnda lagen möjlighet att självständigt ordna arbetskrafts- och företagsservicen för sina invånare. Stadens organisation har förnyats i början av 2023 och i samband med det har det på principiell nivå tagits hänsyn till hur arbets- och näringsreformen påverkar både den operativa och förtroendepersonorganisationen. I samband med arbets- och näringsreformens lagberedning har det diskuterats både internt inom staden och på nationell och regional nivå om den eventuella reformens olika förverkligandesätt och påverkningar. När det gäller staden har ärendet granskats närmare redan i början av 2022. Eftersom andra kommuner och städer i närområdet inte kan ordna sina arbets- och näringstjänster självständigt har det i samarbete diskuterats att ett gemensamt sysselsättningsområde skulle kunna vara ett sätt att förverkliga reformen. Att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde förutsätter gemensam vilja, beredning och avtalande. Eftersom tidtabellen för arbets- och näringsreformen är ytterst stram är det bra att så fort som möjligt utreda möjligheterna till bildande av området.

 

På grund av de ovannämnda aspekterna är det ändamålsenligt att Borgå stad i första hand genomför beredningsarbetet tillsammans med de andra kommunerna i Östra Nyland. Om det inte bildas något gemensamt sysselsättningsområde ordnar staden tjänsterna självständigt.

 

För att säkerställa att beredningsarbetet framskrider enligt den givna tidtabellen föreslår Borgå stad för de andra kommunerna i området att en avsiktsförklaring upprättas. I den avsiktsförklaring som finns som bilaga uttrycks en gemensam vilja och ett gemensamt engagemang för att Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo kommuner samt Borgå stad och Lovisa stad bereder ett gemensamt sysselsättningsområde i enlighet med lagen om offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och där Borgå stad skulle fungera som ansvarig kommun i enlighet med kommunallagen. Den gemensamma viljan och engagemanget som fastställs i avsiktsförklaringen är förutsättningar för att beredningen ska framskrida enligt tidtabellen eftersom även eventuella avtal mellan kommuner ska börja byggas så fort som möjligt. I beredningen är det fråga om en bred helhet vars olika delområden förutsätter betydande arbetsinsats av beredarna.

 

Borgå stad resurserar beredningen med minst en heltidsanställd projektchef. Förutom detta deltar Borgå stads närings-, ekonomi-, förvaltnings-, lag-, kommunikations-, anskaffnings-, integrations- och HR-experter i beredningsarbetet. Borgå stad föreslår att de andra kommunerna i Östra Nyland förbinder sig till det gemensamma beredningsarbetet genom att resursera minst en gemensam beredarresurs (1 årsverke). De andra kommunernas gemensamma beredarresurs kompletterar ovannämnda beredarresurser. Den gemensamma beredarresursen anställs till Borgå stad för tiden 1.4.2023-28.2.2024 och kostnaderna fördelas i enlighet med kommunernas invånartal (exklusive Borgå).

 

Beredningsarbetets omfattning och resursbehov kan ändras under beredningens gång. Då granskas och förhandlas resursbehovet på nytt. Även lagstiftningens närmare nationella tillämpningsanvisningar kan ändra resursbehovet. Om ett gemensamt sysselsättningsområde bildas, avtalas det om den ständiga kostnadsfördelningen för verksamheten med ett samarbetsavtal.

 

Avsiktsförklaringen träder i kraft efter att den har bekräftats genom parternas underteckningar. Avtalet är giltigt fram till den 28.2.2024 och varje part kan fritt säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Besluten om avsiktsförklaringen begärs att fattas under mars 2023.

 

Bilagor

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det

 

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar den bifogade avsiktsförklaringen till följande kommuner för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

 

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar den bifogade avsiktsförklaringen till följande kommuner för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.