Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 14 

Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä

 

Elinvoimalautakunta 07.03.2023 § 14  

523/14.07.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, fredrick.von.schoultz@porvoo.fi

Elinkeinopäällikkö Elina Duréault,

elina.dureault@porvoo.fi

Projektipäällikkö Bettina Sjöström

bettina.sjostrom@porvoo.fi

 

Työvoima- ja yrityspalvelut on tarkoitus siirtää valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita. Hallituksen esitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja lakia odotetaan vahvistettavaksi maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Samaan aikaan lainsäätäjillä on valmisteilla lakiuudistus koskien lakia kotoutumisen edistämisestä. Tämä lakiuudistus sitoo kotoutumisen entistä tiiviimmäksi osaksi työllisyyden yhtälöä.

 

Lakiesityksen mukaan kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulisi muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulisi olla maantieteellisesti yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva. Työllisyysalueen kuntien yhteistoiminnassa on kysymys kuntien lakisääteisestä yhteistoiminnasta. Työllisyysalueen kuntien tulisi siirtää järjestämisvastuu kuntalain 8 §:n mukaan joko vastuukunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla tehtävän antamisesta vastuukunnan hoidettavaksi. Kuntalain 8 §:n mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulisi sopia keskenään tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Mikäli laki hyväksytään, kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä. Mahdollisesta yhteistoimintasopimuksesta päättää valtuusto. Koska kotoutuminen tulee entistä tiiviimmin tulevaisuudessa liittymään työllisyyden ratkaisemiseen, tulee sitäkin tarkastella yhteisesti, mahdollisena osana yhteisen työllisyysalueen toimintaa.

 

Lakiesitys TE-uudistuksesta on löydettävissä  HE 207/2022 vp (eduskunta.fi)

 

Porvoon kaupungilla on em. lain nojalla mahdollisuus järjestää työvoima- ja yrityspalvelut itsenäisesti asukkailleen. Kaupungin organisaatio on uudistunut 2023 alkaen ja sen yhteydessä on periaatetasoisesti otettu huomioon myös TE-uudistuksen vaikutukset niin operatiiviseen kuin luottamushenkilöorganisaatioon. TE-uudistuksen lainvalmistelun yhteydessä on samanaikaisesti käyty niin kaupungin sisäistä, valtakunnallista kuin myös alueellista keskustelua mahdollisen uudistuksen eri toteuttamismalleista ja vaikutuksista. Kaupungin osalta asiaa on arvioitu tarkemmin jo alkuvuonna 2022. Koska muut lähialueen kunnat ja kaupungit eivät lain nojalla voi itsenäisesti järjestää TE-palveluja, on yhteistyössä tarkisteltu yhtenä toteutusmahdollisuutena muodostaa yhteinen työllisyysalue. Yhteisen alueen muodostuminen edellyttää kuntien yhteistä tahtotilaa, valmistelua ja sopimista. Koska TE -uudistuksen täytäntöönpanon aikataulu on äärimmäisen kireä, on mahdollisuudet alueen toteuttamiseen syytä selvittää mahdollisimman nopeasti.

 

Edellä mainittujen seikkojen perusteella on tarkoituksenmukaista, että Porvoon kaupunki toteuttaa valmistelutyön ensisijaisesti yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Mikäli yhteistoiminta -aluetta ei synny, järjestää kaupunki palvelut itsenäisesti.

 

Sen varmistamiseksi, että valmistelutyö etenee annetussa aikataulussa, Porvoon kaupunki ehdottaa muille alueen kunnille aiesopimuksen solmimista. Liitteessä esitettävällä aiesopimuksella ilmaistaan yhteinen tahto ja sitoutuminen siihen, että Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoo kunnat sekä Porvoon ja Loviisan kaupungit valmistelevat yhteistä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden laissa tarkoitettua työllisyysaluetta, jossa Porvoon kaupunki toimisi kuntalain tarkoittamana vastuukuntana. Aiesopimuksessa vahvistettu yhteinen tahto ja sitoutuminen ovat edellytyksiä valmistelun etenemiselle aikataulussa, koska myös mahdollisia kuntien välisiä sopimuksia on tarpeen päästä rakentamaan mahdollisimman pian. Valmistelussa on kyse laajasta kokonaisuudesta, jonka eri osa-alueet edellyttävät valmistelijoilta merkittävää työpanosta.

 

Porvoon kaupunki resursoi valmistelua vähintään yhdellä kokopäiväisellä projektipäälliköllä. Tämän lisäksi valmistelutyöhön osallistuu Porvoon kaupungin elinkeino-, talous-, hallinto-, laki-, viestintä-, hankinta-, kotouttamis- ja HR-asiantuntijoita. Porvoon kaupunki ehdottaa Itä-Uudenmaan muille kunnille, että he sitoutuvat yhteiseen valmistelutyöhön resursoimalla vähintään yhteisen valmistelijaresurssin (1 htv). Muiden kuntien yhteinen valmistelijaresurssi täydentää edellä mainittuja valmistelijaresursseja. Yhteinen valmistelijaresurssi palkataan Porvoon kaupungin palvelukseen ajalle 1.4.2023-28.2.2024 ja kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa (pl. Porvoo).

 

Valmistelutyön laajuus ja tarvittavat resurssit saattavat muuttua valmistelun aikana, jolloin resurssitarve tarkastellaan ja neuvotellaan uudestaan. Myös lainsäädännön tarkemmat kansalliset soveltamisohjeet voivat muuttaa resurssointitarvetta. Mikäli yhteinen työllisyysalue syntyy, sovitaan toiminnan pysyvästä kustannustenjaosta yhteistoimintasopimuksella.

 

Aiesopimus tulee voimaan sen tultua vahvistetuksi osapuolten allekirjoituksin. Sopimus on voimassa 28.2.2024 asti ja se on kunkin osapuolen vapaasti irtisanottavissa noudatettaessa yhden kuukauden irtisanomisaikaa. Päätökset aiesopimuksesta pyydetään tekemään maaliskuun 2023 aikana.

 

Liitteet:

Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lähettää liitteenä olevan aiesopimuksen seuraaville kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lähettää liitteenä olevan aiesopimuksen seuraaville kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo