Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 38 

Avtal om påbörjande av detaljplaneändring för Linnankoskigatan 43

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 38  

642/10.02.06/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

tomtchef Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@porvoo.fi

planläggare Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi

 

Borgå stad och YIT Suomi Oy har förhandlat om ändring av detaljplanen för tomten 638-2-27-3.  Den 29 november 2021 har markägaren och YIT undertecknat ett föravtal om fastighetsaffär. Genom att skriva under avtalet har markägaren gett YIT fullmakt att bereda en detaljplaneändring för avtalsområdet inklusive behövliga utredningar och planer samt att föra behövliga förhandlingar och vidta andra åtgärder som behövs för att genomföra en detaljplaneändring för avtalsområdet. Avtalet om påbörjande av detaljplaneändring undertecknas av markägarna samt YIT Suomi Oy. 

 

På avtalsområdet gäller detaljplan DP 125 som har stadfästs av Nylands länsstyrelse 8.10.1984. I detaljplanen har avtalsområdet anvisats som kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader (AL-16). Enligt den gällande detaljplanen är byggrätten på fastigheten 638-2-27-3 2400 m2-vy.

 

Avtalsområdets totala yta är 1320 m².

 

Målet med avtalet är att komma överens om att påbörja en ändring av detaljplanen för det område som avtalet berör samt att komma överens om planläggningen och tillhörande villkor. Markägaren och YIT Suomi Oy har preliminärt godkänt avtalsutkastet.

 

Markägarens mål är,

 

  • att byggnadsområdenas gränser enligt den gällande detaljplanen kan överskridas och att byggrätten i den gällande detaljplanen kan placeras i en enda byggnadsmassa vars högsta tillåtna våningsantal är sex (VI)
  • att hela byggrätten enligt den gällande detaljplanen kan användas för bostadsbyggande (tilläggsbyggrätt söks inte genom detaljplaneändringen)
  • att alla bilplatser som krävs enligt detaljplanen kan och får placeras på avtalsområdet

 

Markägaren är medveten om det inte är möjligt att på förhand komma överens om detaljplanens innehåll och om att den beredning av en detaljplaneändring som påbörjas inte nödvändigtvis leder till ett godkännande av detaljplaneändringen samt om att markägaren på denna grund inte har rätt att få eller kräva ersättning.

 

Stadens mål är:

 

  • Att undersöka utveckling av fastigheten enligt den gällande detaljplanen så att den fortfarande huvudsakligen är ett våningshusobjekt för centrumboende med alla verkningar, inklusive granskning av byggrättens omfattning och alternativa parkeringsarrangemang.
  • Att säkerställa möjligheten att placera även en mindre affärs-, kontors- eller servicelokal på gatunivå på fastigheten som i princip är avsedd för bostadshöghusbyggande.
  • Att beakta det byggnadsbestånd som finns på fastigheten och de värden som hänför sig till det.
  • Att säkerställa att byggandet anpassas på ett lyckat sätt till stadsbilden i området i fråga om massan, fasadarkitekturen och skalan.

 

Staden har som mål att inleda utarbetandet av detaljplaneändringen för avtalsområdet 1.3.2023. Målet är att detaljplaneändringen ska vara klar senast 31.12.2024.

 

Markägaren svarar för alla kostnader som utarbetandet av detaljplanen föranleder med beaktande av nedan nämnda preciseringar gällande kostnadsfördelningen mellan Markägaren och YIT. Till ovan nämnda kostnader räknas kostnader för att utarbeta och handlägga detaljplaneändringen samt kostnader för utredningar och konsekvensbedömningar som krävs enligt markanvändnings- och bygglagen eller som krävs i övrigt för att genomföra projektet.

 

För planläggningsarbetet anlitar YIT en konsult som väljs i samarbete med staden och ansvarar för konsultkostnaderna. Planläggningsarbetet styrs från stadens sida av stadsplaneringen, vid behov med hjälp av andra centrala myndigheter som sakkunniga. Stadsplaneringens företrädare och konsult håller ett tillräckligt antal arbetsmöten under arbetets gång.

 

Markägaren betalar staden för kostnaderna som styrningen av planläggningsarbetet föranleder samt för byrå-, post- och kungörelsekostnader för ordnande av samverkan enligt stadsplaneringens gällande taxa och enligt den genomförda arbetsmängden och de kostnader som orsakats samt för kostnaderna för justeringen/utarbetandet av baskartan och för eventuella kostnader för ändringen av tomtindelningen, oberoende av om staden godkänner detaljplaneändringen som bereds eller inte.

 

Kostnaderna betalas när förslaget till detaljplaneändring för avtalsområdet har godkänts i stadsstyrelsen.

 

Man avtalar separat om de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför. Målet är att staden och markägaren då planen är på förslagsstadium förhandlar fram ett i markanvändnings- och bygglagen avsett markanvändningsavtal.

 

Bilaga:

Avtalsutkast

 

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna avtalet om påbörjande av en detaljplaneändring enligt bilaga och ger tomtchefen fullmakt att underteckna avtalet. Tomtchefen ges fullmakt att göra tekniska ändringar i avtalet.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna avtalet om påbörjande av en detaljplaneändring enligt bilaga och gav tomtchefen fullmakt att underteckna avtalet. Tomtchefen gavs fullmakt att göra tekniska ändringar i avtalet.

 

Jäv

Stadsstyrelsens representant Matti Valasti var jävig och inte närvarande när ärendet var upp till behandling.