Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 49


 

Avgörande om planeringsbehov, Prästgårdsbacken

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 49  

230/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

För ett ca 5 000 m² stort outbrutet område av fastigheten ------------ anhålles om lov för byggandet av ett egnahemshus (225 m²-vy), en sidobostad (85 m²-vy) och en ekonomibyggnad (50 m²-vy).

 

Fastigheten är registrerad 30.9.2008 och dess hela areal är 9,229 ha. Fastighetens moderlägenhet är fastighet Ranta-Lenkkeri II ------------- Dess areal var 18,435 ha år 1959. Inom moderlägenhetens område finns idag två fastigheter. Den andra fastigheten är ännu obebyggd.

 

Byggplatsen är belägen i fastighetens västra del, cirka 200 meter från stranden till Prästträsket, i närheten av befintlig året runt bebyggelse och golfbanan.

 

Avgörande om planeringsbehov har beviljats för samma byggprojekt år 2009 (planläggnings- och byggnadsnämnden 26.11.2009 § 292) och på basen av det har bygglov beviljats för ett egnahemshus, en sidobostad och en ekonomibyggnad år 2012 (638-2012-34, 638-2012-35 och 638-2012-36). Bygglovens giltighetstid för färdigställandet av arbetet har förlängts till 202.2.2020 (638-2017-106, 638-2017-107, 638-2017-108).  Byggnadernas grundläggning har påbörjats och syns på bottenkartan, men byggarbetet har inte slutförts inom utsatt tid. De tidigare beviljade besluten är inte längre i kraft, men markanvändningsförhållandena i området har inte förändrats sedan dess.

 

Till byggplatsen har byggts vägförbindelse från Rajapeltovägen. Byggplatsen kan anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

 

Motiveringar

Det är frågan om byggandet av ett egnahemshus inom ett område där det från tidigare finns året om byggnation. Den ansökta bygg-platsen är belägen i närheten av befintliga egnahemshus och golf-banan. År 2009 ha beviljats lov för samma byggprojekt. Markanvändningsförhållandena i området har inte förändrats sedan dess.

 

Med beaktande av moderlägenhetens storlek, använd byggrätt inom dess område och den ansökta byggplatsen läge inom moderlägenheten, kan lov för det ansökta byggprojektet beviljas med stöd av kravet på fastighetsägarnas likvärdiga bemötande utan att det har en begränsande inverkan på planeringsalternativen vid en eventuell kommande planering av området. Det ansökta projektet förorsakar inte olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplan-läggningen eller annan reglering av områdesanvändningen då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande på ett område i behov av planering (MarkByggL 16 §).

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2023-5009

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5009 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5009 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.