Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 48


 

Avgörande om planeringsbehov, Gammelgård

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 48  

344/10.03.00.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

För fastigheten ----------- anhålles om lov för byggandet av ett egnahemshus (300 m²-vy, 2 vån.).

 

Byggplatsen ligger inom det nationellt värdefulla landskapsområdet i Borgå ådals odlingslandskap. Byggplatsen är belägen intill befintlig året om bebyggelse i utkanten av ett skogsområde i ett odlingslandskap. Byggplatsen är obebyggd (byggnaden som syns på bottenkartan existerar inte).

 

Fastigheten är registrerad 4.8.2015 och dess areal är 0,6758 ha. Fastighetens moderlägenhet är fastighet Vilppula ------------ Dess areal var 107,7 ha år 1959. Inom moderlägenhetens område finns idag sju (7) fastigheter, av vilka tre (3) är bebyggda.

 

Stadsutvecklingsnämnden har beviljat avgörande om planeringsbehov för samma byggprojekt 21.1.2014 § 17. Detta beslut är inte längre giltigt, men markanvändningsförhållandena i området har inte förändrats sedan dess.

 

Området utgör ett viktigt grundvattenområde. I området finns ett privat vatten- och avloppsnät.

 

Motiveringar

Det är frågan om byggandet av ett egnahemshus inom ett område där det från tidigare finns året om byggnation. Den ansökta byggplatsen är belägen invid befintliga egnahemshus. År 2014 har beviljats lov för motsvarande byggprojekt. Markanvändningsförhållandena i området har inte förändrats sedan det förra beslutet beviljades.

 

Genom en noggrann planering kan nybyggnationen anpassas till det nationellt värdefulla landskapsområdet och den bebyggda miljön.

Genom att följa stor försiktighet och goda byggmetoder och genom att ansluta den nya byggnaden till vatten- och avloppsnätet kommer byggandet av egnahemshuset inte att skada kvaliteten eller kvantiteten på grundvattnet. Som värmesystem bör väljas något annat än jordvärme, eftersom Borgå vatten inte stödjer byggandet av energibrunnar i grundvattenområden. Det ansökta projektet är lämpligt med tanke på landskapet och försvårar inte bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Med beaktande av moderlägenhetens storlek, använd byggrätt inom dess område och den ansökta byggplatsen läge inom moderlägenheten, kan lov för det ansökta byggprojektet beviljas med stöd av kravet på fastighetsägarnas likvärdiga bemötande utan att det har en begränsande inverkan på planeringsalternativen vid en eventuell kommande planläggning i området. Det ansökta projektet förorsakar inte olägenheter med tanke på detaljplanläggningen, generalplanläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen då det genomförs i enlighet med villkoren för lovet i beslutet.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande på ett område i behov av planering (MarkByggL 16 §).

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2023-5008

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden konstaterar att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5008 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden konstaterade att det ansökta byggprojektet uppfyller de särskilda förutsättningarna i MarkByggL 137 § för beviljande av bygglov i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5008 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.