Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 47


 

Undantagsbeslut, Bjurböle

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 47  

341/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

För ett outbrutet område av fastigheterna ------------------------------------------- anhålles om undantag för byggandet att en daghemsbyggnad (ca 1200 m²-vy, 1 vån.) och en ekonomibyggnad (ca 40 m²-vy). Samtidigt rivs det nuvarande daghemmets sidobyggnad (ca 115 m²-vy).

 

Byggplatsen är belägen på åsen invid Kråkövägen norr om det nuvarande daghemmet. I området finns vatten- och avloppsnät, som det nya daghemmet kan anslutas till.

 

Enligt ansökan är avsikten att bilda en separat byggplats kring nuvarande daghem, fd. Bjurböle skola, och anhålla om lov för ändring av dess användningsändamål senare. Fd. Bjurböle skola är byggd i början av 1900-talet.

 

I situationsplanen har det nya daghemmet placerats i byggplatsens norra del så daghemmets gårdsområde öppnar sig mot söder. Gårdsområdet avgränsar den gamla skolbyggnaden från det nya daghemmet. Avståndet mellan byggnaderna är ca 100 meter.

 

Vid terrängbesöket 20.2.2023 konstaterades att den ansökta byggplatsen är lämplig för byggande. I mitten av byggplatsen har antagligen tagits grus i något skede, eftersom där finns en några meter djup och 40-50 meter bred grop. Gropen var nu täckt med snö. I området växer huvudsakligen tallskog. 

 

Byggplatsen ligger cirka hundra meter från Borgå åmynning-Stensböle Natura-område och Stadsfjärden-Stensbölefjärdens naturskyddsområde, som är ett värdefullt fågelområde.

 

Motiveringar

Det är frågan om byggandet av ett ersättande daghem, så det förekommer särskilda skäl som stöd för ansökan.

 

Byggplatsen ansluts till vatten- och avloppsnätet. Genom en noggrann planering kan det nya daghemmet anpassas till det betydelsefulla åslandskapet och den existerande byggnationen. Det nya daghemmet är placerat ca 100 meter från gamla Bjurböle skola och dess inverkan på byggnadens skyddsvärden är således ringa. Genom att planera byggnadsarbetet noggrant kan det ansökta byggprojektet utföras utan att störa fåglarna under deras häckningstid.

 

 

 

 

Det ansökta undantaget medför inte olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvårar inte uppnående av målen för naturvården, försvårar inte uppnåendet av målen för skyddet av den byggda miljön, och leder inte till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser, då det genomförs med beaktande av lovvillkoren i beslutet.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande i ett strandområde utan detaljplan eller sådan general-plan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. (MarkByggL 72 § 1 mom.)

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2023-5010

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar att med stöd av 171 § i MarkByggL godkänna det ansökta undantaget i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet 638-2023-5010 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att med stöd av 171 § i MarkByggL godkänna det ansökta undantaget i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet 638-2023-5010 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.