Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 46


 

Undantagsbeslut, Veckjärvi

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 46  

229/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

För fastigheterna ------------ och ------------- anhålles om undantag för ändring av fritidsbostad till egnahemshus.

 

Byggplatsen är belägen på västra stranden av Veckjärviträsket. Byggplatsen består av två fastigheter och deras sammanlagda areal är 2 770 m². Byggplatsens strandlinje är ca 60 meter. Byggplatsen är ansluten till vatten- och avloppsnätet.

 

Enligt byggnads- och lägenhetsregistret finns det på byggplatsen en fritidsbostad (98 m²-vy) från år 1950 och en bastu (20 m²-vy) från år 1963. År 2016 har åtgärdstillstånd beviljats för ett öppet båtskjul. På byggplatsen finns ytterligare en carport och ett litet förråd. 

 

En kartgranskning visar att det i närområdet finns flera lika stora eller större byggplatser med egen strand. Enligt byggnads- och lägenhetsregistret är största delen av byggnadsbeståndet fortfarande fritidsbostäder.

 

I områdets delgeneralplan med rättsverkan är byggplatsen belägen inom ett område som anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område, med särskilt behov av att styra friluftslivet (MU). Det ansökta byggprojektet stämmer inte överens med målen för markanvändningen i området.

 

Revideringen av delgeneralplanen för Borgås centrala stadsdelar har inletts år 2018. Strukturmodellerna var framlagda 2022 och arbetet fortsätter med utarbetandet av ett planutkast.

 

Undantag för samma byggprojekt har anhållits om år 2004, men planläggnings- och byggnadsnämnden beslöt på sitt möte 4.11.2004 § 421 att inte bevilja undantagslov för ändring av användningsändamålet. Efter det förra beslutet har byggplatsen anslutits till vatten- och avloppsnätet, men i övrigt har markanvändningsförhållandena i området inte förändrats.

 

Motiveringar

Det är frågan om ändring av nuvarande fritidsbostad till egnahemshus inom ett strandområde. Området har i delgeneraplanen anvisats som jord- och skogsbruksdominerat område, med särskilt behov av att styra friluftslivet.

 

Det ansökta projektet stämmer inte överens med målen för områdesanvändningen i den nuvarande delgeneraplanen med rättsverkan. Byggplatsen är belägen inom ett strandområde, där största delen av byggnadsbeståndet fortfarande är fritidsbostäder. Förutsätt-ningarna för etablering av året om bosättning inom strandområdet bör utredas i samband med planläggning och inte med separat lovförfarande. Principen om markägarnas likvärdiga bemötande innebär att ifall undantagslov för det ansökta byggprojektet beviljas, skulle trycket öka att bevilja motsvarande lov för de andra markägarna i området, vilket skulle öka den oplanerade året om bosättningen i området.

 

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna av Borgå revideras just nu och frågan om året om boende i strandområden bör i första hand lösas i samband med generalplaneringen, så att även andra markägares eventuella byggbehov och annan markanvändning i området kan beaktas.

 

Med beaktande av ovanstående kan konstateras att det ansökta projektet medför olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Det förekommer inte särskilda skäl som stöd för ansökan.

 

Bygginskränkning:

-          Byggande i ett strandområde utan detaljplan eller sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. (MarkByggL 72 § 1 mom.)

-          Undantag från punkt 4.1 i byggnadsordningen gällande kravet på byggplatsens storlek.

 

Bilagor:

Tillståndsbeslut 638-2023-5004

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden godkänner inte att med stöd av 171 § i MarkByggL de ansökta undantagen i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5004 i bilagan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden godkände inte att med stöd av 171 § i MarkByggL de ansökta undantagen i enlighet med tillståndsbeslutet 638-2023-5004 i bilagan.

Paragrafen justerades genast.