Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 41 

Ändring av detaljplan, Brunnsgatan 34-36, stadsdel 2, DP 552

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 41  

810/10.02.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Stadsplaneringen har berett en ändring av detaljplanen för empirecentrumet. Detaljplaneändringen gäller byggandets omfattning, användningsändamålet och byggnadsskyddet på två tomter inom ett rutplaneområde.

 

Bakgrunden till projektet

Oy Teboil Ab äger vid huvudgatan Mannerheimgatan en servicestationsfastighet. I fastigheten ligger en stor tegelbyggnad med funktionalistiska stildrag från år 1939. Servicestationsverksamheten har upphört år 2018 och fastigheten behöver utvecklas. På den norra granntomten äger Borgå stad en obyggd höghustomt som i årtionden har använts som parkeringsområde. Byggföretaget har undersökt en helhetslösning för området på dessa två centrumstomter. Lösningen innebär att två nya flervåningshus för boendeändamål ska byggas vid gatorna, byggnaderna ska ha affärslokaler på gatuplanen och servicestationsbyggnaden ska bevaras och tjäna som biutrymme för boendena.

 

Jalon Uusimaa oy beviljades i stadsutvecklingsnämnden 23.3.2021 § 46 en planeringsreservering för fastigheten som staden äger och i fråga om servicestationstomten godkändes avtalet om att inleda planläggningen genom protokollsanteckningar i stadsutvecklingsnämnden 12.10.2021 § 148.

 

Utkast till detaljplaneändring

Programmet för deltagande och bedömning samt utkastet till detaljplaneändring hölls framlagda i enlighet med 62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF 4.5 - 3.6.2022. Det lämnades två åsikter om utkastet. I åsikterna önskades det att servicestationsbyggnaden även i framtiden ska existera starkare i stadsbilden än vad som planeras i detaljplanutkastet och bedömdes särskilt storleken på nybygget vid Mannerheimgatan. Lösningen vid Brunnsgatan ansågs i allmänhet vara mer acceptabel. I åsikterna togs också ett antal tekniska fel upp till diskussion och betonades den svaga presentationen av utkastsalternativen. Åsikterna har fått inflytande i detaljplanlösningens fortsatta utveckling genom utformning av fasader, omvärdering av alternativen och naturligtvis genom korrigering av upptäckta fel. Tyvärr förekommer det i åsikterna synpunkter som delvis strider mot detaljplanens mål och ekonomiska möjligheter för genomförande och de alla kan inte realiseras samtidigt. Planeringslösningarna är alltid kompromisser och detta tycks framhävas särskilt i det här projektet.

 

De berörda myndigheternas kommentarer och preliminära utlåtanden innehöll närmast observationer av teknisk natur och behov av tilläggsutredningar som bl.a. gällde föroreningen av marken och bullerbekämpningen. Medan detaljplaneförslaget utarbetades har det tagits fram en separat dagvattenutredning och bullerutredning för planprojektet. Det finns också en utredning av markgrundens bastillstånd. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland ansåg detaljplanelösningen vara ändamålsenlig med hänsyn till stadsbilden, stadsstrukturen och byggnadsskyddet.

 

Museimyndigheten ogillade läget där servicestationens öppna gårdsrum kommer att få nya byggnader och den gamla byggnaden drar sig tillbaka i gårdens bakre del som en ekonomibyggnad. I övrigt var lösningen enligt museimyndigheten ändamålsenlig med hänsyn till byggnadsskyddet. De som beredde detaljplaneändringen anser att lösningen enligt detaljplaneförslaget uppfyller väl de kvalitetskrav som har ställts på den i fråga om stadsbilden, utformningen av byggnadsmassan och stadsstrukturen. Samtidigt måste man konstatera att när servicestationsverksamheten slutade upphörde också servicestationsbyggnadens och gårdsområdets exceptionellt långa historia i sitt ursprungliga bruk och det går inte att återställa denna verksamhet genom detaljplanen när fastighetsägaren inte anser det vara möjligt. Museimyndighetens ståndpunkt förstås och tas i beaktande men en sådan planeringslösning som myndigheten önskar kan tyvärr inte tas med i detaljplanen som sådan.

 

Förslag till detaljplaneändring

Planprojektet baserar sig på Studio Puisto Arkitekter Ab:s omfattande planeringsinsats.

 

I området finns ett kvartersområde för flervåningshus. Den gällande tomtindelningen behöver inte ändras, så det finns två tomter i området. På båda tomter placeras nybygget längs gatan i riktningen med den långa massan som terrasseras i takskäggets linje och följer markytan. På den f.d. servicestationens tomt bevaras servicestationsbyggnaden som skyddas med denna detaljplan. Byggnadens roll förändras från affärsbyggnad till ekonomibyggnad. Till största delen kommer den att vara en del av bostadshusens parkeringsanläggning i två våningar som huvudsakligen befinner sig under marken.

 

I fråga om dimensioneringen har utgångspunkten i hög grad varit byggande enligt den gällande detaljplanen kompletterat med servicestationsbyggnaden som bevaras och vars användningsändamål förändras. Byggrätten som har anvisats till området är totalt 7 395 m²-vy och dessutom 10 m²-vy för transformatorn. Av byggrätten omfattar 1 180 m²-vy den f.d. servicestationsbyggnaden som ska skyddas. Jämfört med den gällande detaljplanen ökar den totala byggrätten med 1 920 m²-vy, av vilken andelen av servicestationsbyggnaden som skyddas är den ovannämnda 1 180 m²-vy.

 

Planlösningen erbjuder möjlighet att bygga 5 585 m²-vy nya bostäder, vilket motsvarar cirka 120-160 boende. Affärslokalerna på Mannerheimgatan, totalt 250 m²-vy, torde erbjuda några arbetstillfällen.               

 

Tomten som staden äger och som i dagsläget används för parkering överlåts genom ett separat beslut. Privata parter förhandlar sinsemellan om servicestationstomten. Godkännande av detaljplanen torde inte förutsätta ett markanvändningsavtal med en privat markägare eftersom byggrätten enligt tomtens huvudsakliga användningsändamål inte förändras väsentligt.

 

Bilagor:

förslag till detaljplaneändring

beskrivning av detaljplaneändring med bilagor

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden godkänner bemötanden till åsikterna, kommentarerna och utlåtandena och beslutar lägga offentligt fram förslaget till ändring av detaljplanen 552, Brunnsgatan 34-36, stadsdelen 2, en del av kvarteret 19, enligt 27 § i MarkByggF och begär utlåtanden enligt 28 § i MarkByggF i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 19 i stadsdelen 2.

 

Mika Varpio med understöd av Ilpo Bergström att ärendet remitteras till ny beredning, varvid nämnden röstade om återremittering.

 

I omröstningen understödde åtta ledamöter för ärendets fortsatta behandling ((Riitta Ahola, Sofia Antman, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Emilia Mattsson Nortamo, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm) och två ledamöter (Ilpo Bergström, Mika Vaprio) understödde Varpios återremitteringsförslag. En ledamot röstade blankt (Gunilla Partanen), varvid nämnden fortsatte behandlingen av ärendet.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden godkände bemötanden till åsikterna, kommentarerna och utlåtandena och beslutar lägga offentligt fram förslaget till ändring av detaljplanen 552, Brunnsgatan 34-36, stadsdelen 2, en del av kvarteret 19, enligt 27 § i MarkByggF och beslutade begära utlåtanden enligt 28 § i MarkByggF i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Detaljplaneändringen gäller en del av kvarteret 19 i stadsdelen 2.

 

Mika Varpio lämnade in följande avvikande mening om beslutet:

Detaljplanen beaktar inte tillräckligt Teboil funkisbyggnadens kulturhistoriska värde och betydelse för stadsbilden, eftersom detaljplanen möjliggör att byggnaden kan döljas bakom den stora byggnadsmassan.Den i detaljplanen presenterade höjden (6.våningar) på byggnaderna överskrider höjden på byggnaderna i omgivningen avesvärt och föranleder en betydande höjdavvikelse i omgivningen. Fordonsanslutningen från det branta Brunnsgatan via rampen till innergården fungerar inte och är inte trygg.