Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 38 

Sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä, Linnankoskenkatu 43

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 38  

642/10.02.06/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

 

Tonttipäällikkö Pekka Söyrilä, pekka.soyrila@porvoo.fi

Kaavoittaja Pekka Mikkola, pekka.mikkola@porvoo.fi

 

 

Porvoon kaupunki ja YIT Suomi Oy ovat neuvotelleet asemakaavan muuttamisesta tontilla 638-2-27-3. Maanomistajan ja YIT välillä on 29.11.2021 allekirjoitettu kiinteistökaupan esisopimus, jonka allekirjoituksin maanomistajat ovat antaneet YIT:lle valtuutuksen valmistella asemakaavamuutosta tontille tarpeellisine selvityksineen ja suunnitelmineen sekä käymään tarvittavat neuvottelut ja suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet asemamakaavamuutoksen saamiseksi sopimusalueelle. Sopimus allekirjoitetaan sekä maanomistajien että YIT Suomi Oy:n kanssa.

 

Sopimusalueella on voimassa asemakaava AK 125, joka on vahvistettu Uudenmaan lääninhallituksessa 8.10.1984. Asemakaavassa sopimusalue on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-16). Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus tontilla 638-2-27-3 on 2400 k-m2.

 

Sopimusalueen kokonaispinta-ala on 1320 m².

 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia sopimusalueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä sekä kaavoituksesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Maanomistajat ja YIT Suomi Oy ovat omalta osaltaan alustavasti hyväksyneet sopimusluonnoksen.

 

Maanomistajan tavoitteena on että

  • voimassa olevan asemakaavan mukaiset rakennusalueiden rajat voidaan ylittää ja voimassa olevan asemakaavan sallima rakennusoikeus on mahdollista sijoittaa yhteen rakennusmassaan, jonka suurin sallittu kerrosluku on kuusi (VI)
  • koko voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus voidaan käyttää asuinrakentamiseen (lisärakennusoikeutta ei asemakaavamuutoksella haeta)
  • kaikki asemakaavan autopaikkavaatimuksen mukaiset autopaikat voidaan ja saadaan sijoittaa Sopimusalueelle             

Maanomistaja on tietoinen, ettei asemakaavan sisällöstä voida sopia etukäteen eikä käynnistyvä asemakaavamuutoksen valmistelu välttämättä johda asemakaavamuutoksen hyväksymiseen ja että sen johdosta maanomistajalla ei ole oikeutta saada tai vaatia korvauksia.

 

Kaupungin tavoitteena on

  • Tutkia kiinteistön kehittämistä voimassa olevan asemakaavan viitoittamasti edelleen pääasiassa keskusta-asumisen kerrostalokohteena kaikkine vaikutuksineen, mukaan lukien rakennusoikeuden määrän ja pysäköintijärjestelyjen vaihtoehtojen tarkastelu.
  • Varmistaa lähtökohtaisesti asuinkerrostalorakentamiselle tavoitellulle kiinteistölle myös pienimuotoisen liike-, toimisto- tai palvelutilan sijoittamisen mahdollisuuden toteutuminen katutasoon.
  • Ottaa huomioon kiinteistöllä oleva rakennuskanta ja siihen liittyvät arvot.
  • Varmistaa rakentamisen sovittaminen onnistuneesti alueen kaupunkikuvaan massoittelun, julkisivuarkkitehtuurin ja mittakaavan suhteen.

 

Sopimuksen mukaan kaupunki käynnistää sopimusalueen asemakaavamuutoksen laatimisen 1.3.2023 mennessä. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos on valmis 31.12.2024 mennessä.

 

Maanomistajat vastaavat kaikista asemakaavan laatimiseen liittyvistä kustannuksista jäljempänä tässä sopimuksessa kirjatuin täsmennyksin maanomistajan ja YIT Suomi Oy:n välisestä kustannusjaosta. Edellä mainittuihin kustannuksiin luetaan asemakaavamuutoksen laatimisen ja käsittelyn sekä tässä yhteydessä tarvittavien Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien tai hankkeen toteuttamisen muutoin edellyttämien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin kustannukset.

 

YIT palkkaa kaavoitustyötä tekemään kaupungin kanssa yhteistyössä valittavan konsultin ja vastaa konsulttikustannuksista.Kaavoitustyötä ohjaa kaupungin puolelta kaupunkisuunnittelu käyttäen tarvittaessa asiantuntijoina muita keskeisimpiä viranomaistahoja. Kaupunkisuunnittelun edustajat ja konsultti pitävät työpalavereja riittävän määrän työn kuluessa.

 

Maanomistajat maksavat kaupungille kaavoitustyön ohjaamisen kustannuksista ja vuorovaikutuksen järjestämisen aiheuttamista toimisto-, postitus ja kuulutuskustannuksista voimassa olevan kaupunkisuunnittelun taksan mukaisesti toteutuneiden työmäärien ja aiheutuneiden kustannusten mukaan sekä pohjakartan tarkistuksesta / laadinnasta aiheutuneet sekä mahdolliset tonttijaon muutoksesta aiheutuvat kustannukset riippumatta siitä, hyväksyykö kaupunki valmisteltavan asemakaavamuutoksen.

 

Maksut suoritetaan, kun sopimusalueen asemakaavamuutosehdotus on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

 

Asemakaavan toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista sovitaan erikseen. Tavoitteena on, että kaupunki ja maanomistajat neuvottelevat kaavaehdotusvaiheessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maankäyttösopimuksen.

 

Liite: Sopimusluonnos

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja valtuuttaa tonttipäällikön allekirjoittamaan sopimuksen. Tonttipäällikkö valtuutetaan tekemään teknisiä korjauksia sopimukseen.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja valtuutti tonttipäällikön allekirjoittamaan sopimuksen. Tonttipäällikkö valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia sopimukseen.

 

Esteellisyys

Kaupunginhallituksen edustaja Matti Valasti oli esteellinen eikä läsnä asiaa käsiteltäessä.