Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 48


 

Suunnittelutarveratkaisu, Vanhamoisio

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 48  

344/10.03.00.02/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistölle ----------- haetaan lupaa omakotitalon (300 k-m², 2 krs.) rakentamiselle.

 

Rakennuspaikka sijaitsee Porvoonjokilaakson viljelymaiseman valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Rakennuspaikka sijaitsee viljeltyyn peltoalueeseen liittyvän metsävyöhykkeen reunalla olemassa olevan asutuksen vieressä. Rakennuspaikka on rakentamaton (pohjakartalla näkyvä rakennus ei ole olemassa).

 

Kiinteistö on rekisteröity 4.8.2015 ja sen pinta-ala on 0,6758 ha. Kiinteistön emätilana voidaan pitää kiinteistöä Vilppula -----------. Sen pinta-ala oli 107,7 ha vuonna 1959. Emätilan alueella on tänä päivänä seitsemän (7) kiinteistöä, joista kolme (3) on rakennettu.

 

Kaupunkikehityslautakunta on myöntänyt suunnittelutarveratkaisun samalle rakennushankkeelle 21.01.2014 § 17. Tämä päätös ei ole enää voimassa, mutta alueen maankäytölliset olosuhteet eivät ole muuttuneet edellisen päätöksen myöntämisen jälkeen.

 

Alue on tärkeä pohjavesialue. Alueella on yksityinen vesi- ja viemäriverkko.

 

Perustelut

Kyseessä on omakotitalon rakentaminen alueelle, jolla jo on ympärivuotista asutusta. Haettu rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevien omakotitalojen tuntumassa. Rakennuspaikalle on vuonna 2014 myönnetty lupa vastaavalle rakennushankkeelle. Alueen maankäytölliset olosuhteet eivät ole muuttuneet edellisen päätöksen myöntämisen jälkeen.

 

Hyvällä suunnittelulla uudisrakennus voidaan sopeuttaa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueeseen ja rakennettuun ympäristöön. Noudattamalla suurta varovaisuutta ja hyvää rakennustapaa sekä liittämällä uudisrakennus vesi- ja viemäriverkkoon omakotitalon rakentamisesta ei aiheudu haittaa pohjaveden laadulle tai määrälle. Lämmitysjärjestelmäksi on syytä valita joku muu kuin maalämpö, koska Porvoon vesi ei puolla energiakaivojen rakentamista pohjavesialueilla. Haettu hanke on päätöksen lupaehdoilla sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

 

Kun otetaan huomioon emätilan koko, sen alueella käytetty rakennusoikeus sekä haetun rakennuspaikan sijainti emätilalla, voidaan lupa haetulle rakennushankkeelle myöntää kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella ilman että sillä olisi suunnitteluvaihtoehtoja rajaava vaikutus alueen mahdollisessa myöhemmässä kaavoituksessa.  Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Rakentamisrajoitus:

-          Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2023-5008

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5008 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta totesi, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5008 mukaisesti.