Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 33


Tillståndsbeslut

 

Rosk'n Roll Oy, Beslut efter ansökan om marktäktstillstånd enligt marktäktslagen på lägenheten 638-36-4000-1 i Kullo samt beslut om att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 33  

1118/11.02.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Minna Ahlqvist, miljövårdsinspektör, minna.ahlqvist@borga.fi

 

Sökande:
Rosk´n Roll Oy
Industrivägen 4
06150 Borgå

Substansmängd och täkttid enligt ansökan:
295 000 m³ bergmaterial, 5 år.

Rosk´n Roll Oy har till tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad lämnat in en ansökan om marktäktstillstånd i Kullo på lägenheten 638-36-4000-1. I ansökan ingår en ansökan enligt 21 § i marktäktslagen (555/1981) om att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Tillståndsansökan gäller ett område där det gällande marktäktstillståndet går ut i september 2023 och alla marksubstanser hinner inte tas före det, varför man ansöker om ett nytt tillstånd för området. Täktområdet utvidgas inte från nuvarande. För området gäller Nylands miljöcentrals beslut (15.12.2009) om miljötillstånd för brytning och krossning och Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut (31.1.2012) om ändring av vissa tillståndsvillkor i det ovannämnda miljötillståndsbeslutet.

Täktområdet ligger inte inom ett grundvattenområde och det saknar särskilda naturvärden. I gällande detaljplan för avfallscentralen i Sköldvik anvisas täktområdet som kvartersområde för avfallshantering (EJ-1) och i området byggs ett materialcentral som förvaltas av Rosk´n Roll Oy.

Den planerade verksamheten kommer inte att ha de i 3 § i marktäktslagen avsedda följderna att en vacker landskapsbild därigenom fördärvas, att betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs, att naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga förändringar eller kvaliteten på vattnet eller vattengivningskapaciteten i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde äventyras. Enligt 6 § i marktäktslagen ska tillstånd till täktverksamhet beviljas, om en sakenlig täktplan har framlagts och täktverksamheten eller regleringen av den inte står i strid med de i 3 § angivna begränsningarna.

Bilagor:
- Tillståndsbeslut
- Översiktskarta 1:20000 19.4.2022
- Aktuell karta om situationen i dag.1:1000 19.4.2022
- Situationsplan, Områdets bottennivå enligt brytningsplanen, hela området 1:1000 19.4.2022 (uppdaterad 14.6.2022 och 31.8.2022)
- Längdprofil 1:1000/1:200 19.4.2022 (uppdaterad 14.6.2022)
 

Miljövårdschefen

Byggnads- och miljönämnden beslutar att på Rudus Oy:s ansökan bevilja marktäktstillstånd för täkt av marksubstanser i Kullo på lägenheten 638-36-4000-1 enligt tillståndsbeslutet i bilagan. I tillståndsbeslutet ingår ett positivt beslut enligt 21 § i marktäktslagen om att verksamheten får inledas innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Byggnads- och miljönämnden beslutade att på Rudus Oy:s ansökan bevilja marktäktstillstånd för täkt av marksubstanser i Kullo på lägenheten 638-36-4000-1 enligt tillståndsbeslutet i bilagan. I tillståndsbeslutet ingår ett positivt beslut enligt 21 § i marktäktslagen om att verksamheten får inledas innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft.

Paragrafen justerades genast.