Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 32


Lausunto_NCC_ Greggböle YL_280323 Luval

 

NCC Industry Oy, Greggböle, Lovisa, ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd för täktområde och avstjälpningsplats för marksubstanser samt tillstånd att inleda verksamheten, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 32  

636/11.01.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Carita Forsberg-Heikkilä, miljöforskningschef, carita.forsberg-heikkila@borga.fi

 

NCC Industry Oy, ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd för täktområde och avstjälpningsplats för marksubstanser i Greggböle, Lovisa samt tillstånd att inleda verksamheten, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland begär Borgå stads miljöskyddsmyndighets utlåtande om ansökan före 12.4.2023. Kungörelsen om det anhängiga ärendet samt ansökningshandlingarna är framlagda på regionförvaltningsverkens webbsidor på adressen https://ylupa.avi.fi/sv-FI. Kungörelsetiden är 6.3 - 12.4.2023.

 

NCC Industry Oy ansöker om marktäkts- och miljötillstånd för täkt av marksubstanser och brytning av berg samt för krossning. Därtill söks miljötillstånd för deponering av överskottsjord (avstjälpningsplats för marksubstanser). Verksamheterna förläggs på fastigheten Peppars 434-439-1-15 i Greggböle i Lovisa, adress Hästkärrsvägen, 07740 Gammelby.

 

En miljökonsekvensbedömning för projektet (MKB) färdigställdes på våren 2022. Miljökonsekvensbedömningen omfattar tre olika alternativ. Marktäkts- och miljötillstånd söks för brytningsarbeten i fas 6 i projektalternativet VE0. Det nuvarande täktområdet för stenmaterial utvidgas (fas 6) med 7,2 ha, och där schaktas cirka 1 031 000 m3 (2 732 000 t). Den lägsta täktnivån är +33 m ö.h. Det finns sammanlagt cirka 1 962 500 m3 stenmaterialtillgångar som ska brytas i området (faserna 1-6). De årliga maximala täktmängderna ökar inte jämfört med nuläget.

 

Tillstånd söks också enligt projektalternativ VE1 för en ökning av de mängder överskottsjord som tas emot så att mottagningen av icke-förorenad överskottsjord stiger till högst 500 000 t/a och områdets deponeringskapacitet blir cirka 3 085 000 m3 (5 090 000 t). I mån av möjlighet kan överskottsjord som tas emot siktas för återanvändning. Enligt alternativet VE2 söks tillstånd för mottagning och behandling av icke-förorenad jord som innehåller avfall.

 

För området finns ett av byggnads- och miljönämnden i Lovisa 1.11.2018 beviljat och lagakraftvunnet marktäktstillstånd och miljötillstånd (gemensamt tillstånd 613/11.01/2018) för täkt av 845 000 m3 (2 239 000 t) stenmaterial i ett område på 21,3 hektar (faserna 1-5).

 

Verksamhet bedrivs året runt. I området bedrivs krossning i ca 2-6 mån. per år, dvs. verksamheten är periodisk. Borrning utförs vardagar kl. 7-21 och skutknackning vardagar kl. 7-18. Sprängningar utförs vardagar kl. 8-18. Krossning utförs vardagar kl. 7-22. Lastning och transporter utförs från måndag till söndag kl. 6-22. Tillstånd söks för 15 år.

 

Inom verksamhetsområdet uppstår buller från borrning av berg, sprängningar, skutknackning och krossning, siktning av marksubstanser, lastning av färdiga produkter samt trafik. Damm uppstår från borrning, sprängningar, skutknackning och krossning, lastning av stenmaterial, hantering av överskottsjord samt trafik i området. Spridning av buller och damm från verksamheten till omgivningen förhindras framför allt genom sättet att placera de olika funktionerna i området. Sprängningarna orsakar sporadiska kortvariga skakningar. Skakningarna från sprängningar strävar man efter att dämpa genom noggrann planering av sprängarbetena.

 

Dagvattnet behandlas i en sedimenteringsbassäng. Dagvattnet kommer genom diken till Terviksbäcken och vidare till Klobbviken i Pernåviken. Grundvattnets och ytvattnets tillstånd följs upp i enlighet med vattenkontrollprogrammet.

 

Behandlingen av jord som innehåller byggavfall ger upphov till avfall av metall, trä, plast, betong och tegel. Det farliga avfallet samlas upp separat och transporteras till lämplig behandlingsplats.

 

Samtidigt ansöker man om tillstånd att inleda verksamheten enligt 21 § i marktäktslagen och 199 § i miljöskyddslagen oberoende av överklagande.

 

Bilagor:

Begäran om utlåtande 6.3.2023

NCC Industry Oy, Greggböle, Lovisa, ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd för täktområde och avstjälpningsplats för marksubstanser samt tillstånd att inleda verksamheten, utlåtande till regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

Miljövårdschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad ger ett utlåtande (bilaga) om NCC Industry Oy:s ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd och marktäktstillstånd för marktäkt och avstjälpningsplats för marksubstanser i Greggböle i Lovisa samt tillstånd att inleda verksamheten.

Paragrafen justeras genast.

 

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå stad beslutade ger ett utlåtande (bilaga) om NCC Industry Oy:s ansökan Dnr ESAVI/42832/2022 om miljötillstånd och marktäktstillstånd för marktäkt och avstjälpningsplats för marksubstanser i Greggböle i Lovisa samt tillstånd att inleda verksamheten.

Paragrafen justerades genast.