Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 35


Meddelanden

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 35  

    

 

 

Miljövårdschefen

 

  1. Högsta förvaltningsdomstolens beslut 24.2.2023 nr 568/2023 om ansökan om besvärstillstånd och besvär för undantag från fridlysningsbestämmelserna för Telegrafbergets naturskyddsområde. Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat besvärstillstånd till Nylands NTM-centralen och undersökt ärendet. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 2.2.2022 nr H548/2022 upphävs och Nylands NTM-centrals beslut 2.7.2021 UUDELY/5720/2021 utfärdas i sin helhet. Alla partner bör följa detta.

 

  1. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 1.3.2023 nr 46/2023. Genom beslutet beviljas Borgå stad tillstånd att reparera bron i Gamla stan och att bygga en tillfällig bro över Borgå å för gång- och cykeltrafik enligt ansökan (6.9.2021) och kompletteringarna till den. Tillståndshavaren ska följa bestämmelserna i vattenlagen och tillståndsvillkoren i beslutet. Enligt en förhandsbedömning kommer projektet inte att medföra sådan förlust av förmån som enligt vattenlagen ska ersättas. Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden går ut 11.04.2023.

 

  1. Porvoon Eläintuhkaus PET Oy, årsrapport 2022. Senaste år utförde smådjurskrematoriet kremering av sammanlagt 752 djur, kremeringarna var sammanlagt 131 stycken och förbränningsugnen var i drift i 632 timmar.

 

  1. Destia Oy, täktområdet Kurkisuo, årssammandrag för miljöskyddet 2022. Krossanläggningen var i november i drift i 14 dygn och under denna tid producerades där 43359 ton bergkross.

 

  1. NCC Industry Oy, 2022 kontroll av grund- och ytvatten vid Betesmark avstjälpningsplats för marksubstanser. Eurofins Environment Testing Finland gjorde vattenkontroller i området år 2022. Ytvattenprover tas två gånger om året ur fyra olika ställen. Ytvattnets kvalitet var i huvudsak motsvarande som under de föregående åren. Näringshalterna hänvisade till frodig vattenkvalitet. Inga oljekolväten upptäcktes. Elektrisk konduktivitet och kloridhalt har vanligtvis varit låga, men de var förhöjda vid höstens provtagning.  Grundvattenprover tas två gånger om året ur två grundvattenrör. Vattnet i observationsrör PVP_1 var till utseendet klart olikt föregående åren. Vattnet i observationsrör PVP_2 var surt såsom föregående åren, klart och till vattenhårdheten mycket mjukt.  Järn- och aluminiumhalterna överskred på hösten kvalitetsrekommendationerna för hushållsvatten.  Oljekolväten upptäcktes inte i något av grundvattenproverna. Utav PAH-föreningarna konstaterades under vårens kontroll naftalen 0,05 µg/l från rör PVP_1 och 0,02 µg/l från rör  PVP_2, miljökvalitetsnormen överskreds dock inte.

 

  1. Rosk'n Roll Oy Ab, årsrapport för brytningsarbeten vid Sköldvik materialcenter 2022. Brytningsverksamheten under 2022 koncentrerade sig till områdets nordöstra hörn. År 2022 bröts cirka 29316 m²-vy sprängsten i ett område vars storlek var cirka 0,52 ha. På området pågick under fjolåret fem krossningsperioder och under perioderna krossades cirka  550 944 ton sprängsten. Av områdets landskapsvallar har 90% nått sin slutliga höjd och de slutliga formgivningarna påbörjas i år. Områdets vattenkontroll utförs som en del av den gemensamma kontrollen vid Kullobäcken och rapporteras separat.

 

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Meddelandena antecknas för kännedom.

 

Päätös

Meddelandena antecknades för kännedom.