Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 32


Lausunto_NCC_ Greggböle YL_280323 Luval

 

NCC Industry Oy, Greggböle, Loviisan maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupaa, maa-aineslupaa sekä toiminnan aloittamislupaa koskeva hakemus Dnro ESAVI/42832/2022, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Lupa- ja valvontalautakunta 28.03.2023 § 32  

636/11.01.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristöntutkimuspäällikkö Carita Forsberg-Heikkilä, carita.forsberg-heikkila@porvoo.fi

 

NCC Industry Oy on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Loviisan Greggbölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupaa, maa-aineslupaa ja toiminnan aloittamislupaa koskevan lupahakemuksen Dnro ESAVI/42832/2022.

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää hakemuksesta Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 12.4.2023 mennessä. Hakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi. Kuulutusaika on 6.3.- 12.4.2023.

 

NCC Industry Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-ainesten otolle ja kallion louhinnalle sekä murskaukselle. Tämän lisäksi alueelle haetaan ympäristölupaa ylijäämämaiden loppusijoittamiselle (maankaatopaikka). Toiminnat sijoittuvat Loviisan Greggbölen kylässä kiinteistölle Peppars 434-439-1-15, osoitteessa Heskerintie, 07740 Pernajan Vanhakylä.

 

Hankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointi (YVA) keväällä vuonna 2022. Ympäristövaikutusten arviointi on tehty kolmesta eri vaihtoehdosta. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan hankevaihtoehtoon VE0 kuuluvalle vaiheen 6 louhinnalle. Nykyisen kiviainesten ottoalueen laajennusalueen (vaihe 6) koko on 7,2 ha, jonka louhintamäärä on noin 1 031 000 m3 (2 732 000 t). Alin louhintataso on +33 m mpy. Alueella louhittavia kiviainesvaroja on yhteensä noin 1 962 500 m3 (vaiheet 1-6). Vuosittaiset enimmäisottomäärät eivät kasva nykyisestä.

 

Lupaa haetaan myös hankevaihtoehdon VE1 mukaisesti ylijäämämaiden vastaanottomäärien nostamiselle siten, että pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottomäärä nousee enintään 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti on noin 3 085 000 m3 (5 090 000 t). Mahdollisuuksien mukaan alueelle vastaanotettavia ylijäämämaita voidaan seuloa ja kierrättää uudelleen hyötykäyttöön. VE2-vaihtoehdosta haetaan lupaa pilaantumattoman, jätettä sisältävien maa-ainesten vastaanotolle ja käsittelylle.

 

Alueella on lainvoimainen Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2018 myöntämä maa-aineslupa ja ympäristölupa (yhteislupa 613/11.01/2018) 845 000 m3 (2 239 000 t) kiviaineksen ottamiseen 21,3 hehtaarin alueella (vaiheet 1-5).

 

Toimintaa harjoitetaan ympäri vuoden. Alueella on  murskaustoimintaa noin 2-6 kk vuosittain eli toiminta on jaksottaista. Porausta tehdään arkipäivisin klo 7-21 ja rikotusta arkipäivisin klo 7-18. Räjäytykset toteutetaan arkisin klo 8-18 välillä. Murskausta suoritetaan arkisin klo 7-22 välillä. Kuormaus ja kuljetus tapahtuu maanantaista sunnuntaihin klo 6-22 välillä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

 

Toiminta-alueella melua syntyy kallion porauksesta, räjäytyksistä, louheen rikotuksesta ja murskauksesta, maa-aineksen seulonnasta, valmiin tuotteen kuormauksesta sekä liikenteestä. Pölyä muodostuu porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksesta ja murskauksesta, kiviaineksen kuormauksesta, ylijäämämaiden käsittelystä sekä alueen liikenteestä. Toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä estetään leviämästä ympäristöön ennen kaikkea toimintojen sijoittelulla alueelle. Räjäytyksistä aiheutuu satunnaisesti lyhytaikaista tärinää. Räjäytyksistä syntyvää tärinää pyritään vaimentamaan räjäytystöiden huolellisella suunnittelulla.

 

Hulevedet käsitellään laskeutusaltaassa. Hulevedet purkautuvat ojastoa pitkin Terviksbäckeniin ja siitä edelleen Pernajanlahden Klobbvikeniin. Pohja- ja pintavesien tilaa seurataan vesientarkkailuohjelman mukaisesti.

 

Rakennusjätettä sisältävän maa-aineksen käsittelyssä syntyy metalli-, puu-, muovi-, betoni- ja tiilijätettä. Vaaralliset jätteet kerätään erilleen ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

 

Samalla haetaan maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloituslupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

 

Liitteet:

Lausuntopyyntö 6.3.2023

NCC Industry Oy, Greggböle, Loviisan maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupaa, maa-aineslupaa sekä toiminnan aloittamislupaa koskeva hakemus Dnro ESAVI/42832/2022, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta antaa  NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupaa, maa-aineslupaa sekä toiminnan aloittamislupaa koskevasta hakemuksesta Dnro ESAVI/42832/2022 liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa  NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupaa, maa-aineslupaa sekä toiminnan aloittamislupaa koskevasta hakemuksesta Dnro ESAVI/42832/2022 liitteen mukaisen lausunnon.

Pykälä tarkastettiin heti.