Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 14


 

Ympäristöterveysjaoston toimivallan siirtäminen viranhaltijoille

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 14  

508/11.05.00.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tiina Tiainen, p. 040 723 4141

 

Ympäristöterveysvalvontaa koskevassa lainsäädännössä julkisen vallan käyttöön liittyvä toimivalta on pääosin säädetty kunnan osoittamalle monijäseniselle toimielimelle. Valtuusto voi terveyden-suojelulain (763/1994) 7 §:n, elintarvikelain (297/2021) 27 § ja tupakkalain (549/2016) 8 § nojalla antaa kunnan terveydensuojelu-viranomaiselle, elintarvikeviranomaiselle ja tupakkalain viran-omaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lääkelain (395/1987) osalta toimivallan siirtoon sovelletaan kuntalain säännöksiä. Valvontasuunnitelman hyväksymistoimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää. Lainsäädännössä on annettu toimivaltaa myös suoraan valvontaa suorittavalle viranhaltijalle.

 

Loviisan ja Porvoon kaupunkien sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan ja Sipoon kuntien alueella edellä mainittu toimielin on Porvoon kaupunginvaltuuston 14.12.2022 hyväksymän hallintosäännön 33, 34 ja 39 §:n sekä alueen kuntien yhteistyösopimuksen nojalla ympäristöterveysjaosto. Hallinto-säännön 39 §:n mukaan toimielimillä on oikeus siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranomaisille, jos lainsäädännössä ei ole toisin määrätty.

 

Ympäristöterveysjaoston päätösvallan delegointia on tarpeen muuttaa valvontaa koskevan lainsäädännön muuttumisen sekä uuden hallintosäännön sekä uuden yhteistoimintasopimuksen johdosta. Hallinnon joustavuuden turvaamiseksi toimivaltaa on tarpeen siirtää useille viranhaltijoille. Päätösvalta, joka liittyy rutiinipäätöksiin, kuten ilmoitusten ja lupien käsittelyyn, seuraamus-maksun määräämiseen sekä tavanomaisten valvontatehtävien suorittamiseen, esimerkiksi eräät ilmoitukset ja lausunnot, on myös tarkoituksenmukaista siirtää viranhaltijoille. Viranhaltijoilla on kuitenkin ilman erillistä delegointia oikeus antaa yksittäisiä toimijoita koskevia, ohjausta ja neuvontaa sisältäviä lausuntoja, keskus-virastojen valvontaohjeiden laatimiseen liittyviä lausuntoja sekä valmisteluvaiheen lausuntoja asiakkaan tai yhteistyöviranomaisen pyynnöstä.   

 

Muutoksenhaku elintarvike- ja terveydensuojelulain nojalla annetuista viranhaltijoiden päätöksistä tapahtuu vaatimalla päätöksen oikaisua ympäristöterveysjaostolta. Muutoksenhaku tupakkalain nojalla annettuihin viranhaltijapäätöksiin tapahtuu valittamalla hallinto-oikeuteen ja lääkelain nojalla tehtyihin viranhaltijapäätöksiin vaatimalla oikaisua Lupa- ja valvonta-lautakunnalta.

 

Ympäristöterveysjaosto on delegoinut päätösvaltaansa viranhaltijalle viimeksi 28.4.2022 § 42  § 44 (liite).

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää siirtää elintarvikelain (297/2021), lääkelain (395/1987), terveydensuojelulain (763/1994) ja tupakkalain (549/2016) mukaista toimivaltaansa sekä edellä mainittujen lakien nojalla annettujen säädösten mukaista toimivaltaansa terveyden-suojelun, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon päälliköille
(I ja III kaupungineläinlääkäri-hygieenikko sekä valvontaeläinlääkäri), II ja IV kaupungineläinlääkäri-hygieenikolle, terveydensuojelu-suunnittelijoille, terveystarkastajille, kunnaneläinlääkäri-praktikoille sekä näytteenottajille liitteessä esitetyllä tavalla. Edellä mainittujen viranhaltijoiden tulee tiedottaa jaostoa tekemistään päätöksistä sekä antamistaan lausunnoista.

Terveyshaittojen arviointia tai velvoitteiden määräämistä sisältävät päätökset tehdään esittelystä.

Päätös astuu voimaan 1.5.2023. Päätös toimitetaan tiedoksi Porvoon kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______