Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 25


 

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valitus ympäristöterveysjaoston päätöksestä
§ 94/20.10.2022, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 25  

225/11.05.02.04/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö
Tiina Tiainen, p. 040 723 4141

 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää Porvoon ympäristöterveysjaostolta lausuntoa As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta (liite). Lausunto ja asiakirjat tuli pyynnön mukaan toimittaa hallinto-oikeudelle 23.1.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 24.3.2023 saakka.

 

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna vaatii valituksessaan (liite), että hallinto-oikeus kumoaa ympäristöterveysjaoston 20.10.2022 antaman päätöksen § 94 ja velvoittaa Porvoon kaupungin korvaamaan oikeudenkäyntikulut lain mukaisine korkoineen.

 

Valittaja katsoo, että päätöksessä tuomittu uhkasakko on perus-teeltaan että määrältään täysin kohtuuton kaikki olosuhteet huomioiden. Valittaja tuo esiin, että yhtiön budjetti on alle
30.000 euroa ja vertaa tuomittua uhkasakkoa aluehallinto-viranomaisen Vantaan kaupungille asetettamaan uhkasakkoon. Valittaja tuo lisäksi esiin sen, että vähemmistöosakkaat (asuntojen
3 ja 4 osakkeen omistajat) eivät ole maksaneet yhtiökokouksessa aikoinaan päätettyjä perusparannusvastikkeita ja asia on riita-asiana heidän nostamallaan kanteella käräjäoikeudessa vireillä. Ilman rahaa perusparannukset luonnollisesti viivästyvät. Valittaja ilmoittaa, että asunto 3 on korjattu.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto vaatii, että valitus on hylättävä perus-teettomana ja lausuu asiasta seuraavaa:

Valituksenalaisessa päätöksessä § 94 / 20.10.2022  on tuomittu maksettavaksi päätöksessä § 4 / 25.1.2022 asetettu uhkasakon peruserä, koska As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna ei ollut määräaikaan 31.7.2022 mennessä noudattanut sakon uhalla vahvistettua määräystä ryhtyä toimenpiteisiin 31.7.2022 mennessä asunnossa 3 todetun terveyshaitan poistamiseksi. Velvoitteen täyttämiseksi As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna oli määräyksen mukaan tullut huomioida seuraavat seikat:
- Määräaikaan mennessä yhtiön tuli toimittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla määritelty ja rakennusvalvonta-viranomaisen hyväksymä kosteusvaurion korjausta koskeva rakennuslupa ja kosteusvaurion korjaussuunnitelma sekä selvitys korjaustöiden aikataulusta.


- Korjaussuunnitelmasta tuli käydä ilmi Insinööritoimisto Nannari Oy:n 14.9.2021 laatimassa kuntotutkimusraportissa mainittujen vaurioiden, kuten asunnon 3 lattiarakenteen kosteusvaurion ja huoneiston hajupoikkeaman sekä asunnon 3 alapuolisen rossi-pohjan kosteus- ja mikrobivaurion korjaustapa sekä selvitys kosteusvaurion aiheuttajasta, sen poistamisesta ja uusimisen ehkäisystä. Lisäksi suunnitelmasta tuli käydä ilmi korjaus-suunnitelman laatineen suunnittelijan pätevyys. Tarkastuksella 23.8.2022 oli havaittiin, että asunnossa todettu hajuhaitta ei ollut poistunut.

Valittajaa kuultiin ennen uhkasakon tuomitsemista, jolloin valittajalla oli mahdollisuus tuoda esiin mahdolliset pätevät syyt päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle tai perustellut syyt uhkasakon määrän alentamiseen. Vastineessaan valittaja esitti, että asunto 3 oli korjattu ja piti uhkasakkoa tilanteessa kohtuuttomana. Vastineessaan valittaja ei kuitenkaan esittänyt määräyksessä § 4 / 25.1.2022 edellytettyjä lisäselvityksiä sen tueksi, että asunnossa todetut terveyshaitat - kosteusvaurio sekä hajuhaitta ja aiheuttaja - olisi riittävällä tavalla selvitetty ja korjattu. Valittaja ei myöskään esittänyt vastineessaan perusteltuja määräyksessä edellytettyjen selvitysten toimittamatta jättämiselle. Valittaja ei ole toimittanut selvitystä määräyksen riittävästä noudattamisesta myöhemminkään uhka-sakon tuomitsemispäivään 20.10.2022 mennessä.

Uhkasakkolain (1113/1990) 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Uhkasakon suuruudelle ei ole laissa määritelty rajoja. Sakon määrän tulee kuitenkin olla sellainen, että sen voi olettaa johtavan haluttuun lopputulokseen eli velvoitteiden täyttämiseen (Hallberg ym. 2020, 1146-1147; UhkasakkoL 1113/1990, 8 §.). As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan uhkasakkoharkinnassa otettiin huomioon asunnon 3 terveyshaitan poistamisesta aiheutuvat arvioidut kustannukset. Todennäköisinä kustannuksina on asiassa otettava huomioon mm. riittävällä asian-tuntemuksella toteutettu terveyshaitan syyn selvittäminen ja korjausten suunnittelu, rakennuslupakustannukset sekä varsinaiset korjauskustannukset. Edellä mainittuihin toimen-piteisiin liittyviin kustannuksiin verrattuna juoksevaa uhkasakkoa (peruserä 5000 € ja lisäerät 2000 €) ei voida pitää kohtuuttomana.

Asiassa on otettava huomioon myös se, että valittaja on saanut uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä § 4 / 25.1.2022 todisteellisen tiedoksiannon yhteydessä valitusosoituksen ja sillä on ollut mahdollisuus hakea muutosta päätöksessä asetetun uhkasakon suuruuteen. Valittajaa on myöskin kuultu ennen uhkasakon asettamista, jolloin sillä on ollut tilaisuus esittää perusteluja uhka-sakon suuruuden harkintaa varten.

Jaosto liittää lausuntoonsa seuraavat asiakirjat:
- Ympäristöterveysjaoston päätös § 4 / 25.1.2022 liitteineen: määräys ja päävelvoite 1 sekä uhkasakon asettaminen
- Tosite päätöksen § 4 / 25.1.2022 todisteellisesta tiedoksiannosta ja korjaus oikaisupyyntöön
- Ympäristöterveysjaoston päätös § 51 / 19.5.2022 liitteineen
- Valituksen alainen päätös § 94 / 20.20.2022 liitteineen

Pykälä tarkastetaan heti.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______
 

 Pykälä tarkastettiin heti.