Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 24


 

NCC Industry Oy: n Loviisan Greggbölen maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 24  

653/11.05.00.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Aluehallintovirasto pyytää Loviisan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbölessä sijaitsevan maa-ainesten ottoalueen ja maankaatopaikan ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja toiminnan aloittamislupahakemuksesta. Lausunto
pyydetään toimittamaan 12.4.2023 mennessä aluehallintovirastoon sähköisen asiointipalvelun kautta (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet). Asian dnro ESAVI/42832/2022. Hakemusasiakirjat ovat sähköisesti
osoitteessa ylupa.avi.fi.

 

NCC Industry Oy:llä on Loviisan Greggbölessä toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. Alueella on tällä hetkellä voimassa
Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan 1.11.2018 myöntämä maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien mukainen yhteislupa kallion louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon.

 

Hankkeesta on valmistunut ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
keväällä vuonna 2022. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan
vaiheen 6 louhinnalle ja kyseinen alue on sisältynyt vuonna 2006 tehtyyn YVA-arviointiin. Kiviainesten ottoalueen laajennusalueen (vaihe 6) koko on 7,2 ha, jonka louhintamäärä on noin 1 031 000 m³ (2 732 000 t). Alin louhintataso on +33 m mpy. Koko alueella louhittavia kiviainesvaroja on yhteensä noin 1 962 500 m³ (vaiheet 1-6). Vuosittaiset enimmäisottomäärät eivät kasva nykyisestä. Lupa-
hakemuksessa haetaan myös ylijäämämaiden vastaanottomäärien nostamista siten, että pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaan-ottomäärä nousee enintään 500 000 t/a ja alueen täyttökapasiteetti on noin 3 085 000 m³ (5 090 000 t). Mahdollisuuksien mukaan
alueelle vastaanotettavia ylijäämämaita voidaan seuloa ja kierrättää uudelleen hyötykäyttöön. Lisäksi haetaan lupaa pilaantumattoman, jätettä sisältävien maa-ainesten vastaanottoa ja käsittelyä varten. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

 

Hanke sijoittuu Loviisan kaupungin länsiosaan Greggbölen kylään lähelle Porvoon rajaa. Lähin asuttu asuinrakennus sijaitsee hankealueen luoteispuolella noin 560 metrin etäisyydellä. Lähimmät
vapaa-ajankiinteistöt sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä hanke-
alueesta. Hankealueen lähiympäristö on maa- ja metsätalous-
valtaista aluetta. Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai vedenottamon valuma-alueella.

 

 

Ylijäämämaita on otettu vastaan alueella vuodesta 2014 lähtien.
Nykyistä toimintaa on tarkoitus laajentaa suurentamalla vuosittaista ylijäämämaiden vastaanottomäärää enintään 500 000 t/a
(300 000 m³). Ylijäämämaiden vastaanotto tapahtuu klo 06-22
välisenä aikana. Toiminta on ympärivuotista. Maankaatopaikka-
toimintaa ja massojen käsittelyä harjoitetaan samanaikaisesti kivi-aineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin jo louhittuja alueita täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Maa-aineksia voidaan tuoda alueelle
ainoastaan toiminta-aikoina, koska muulloin alueelle pääsy on
estetty lukittavalla puomilla. Vastaanotettavia ylijäämämaita ovat louhe, erilaiset kitkamaat, savi, siltti, lieju ja turve. Näiden lisäksi otetaan vastaan pilaantumattomia sulfaattimaita, ruoppausmassoja sekä mahdollisia vieraslajeja tai niiden siemeniä sisältäviä maita,
jätteen sekaisia maita sekä pilaantumattomia stabiloituja maita.
Vieraskasvilajien osia sisältävät maa-ainekset loppusijoitetaan
peittämällä maa-ainekset vähintään kahden metrin tiiviillä muulla
pilaantumattomalla maa-aineksella. Loppusijoituspaikka tallennetaan kartalle. Sulfaattimaat sijoitetaan suoraan maankaatopaikalle ja
peitetään välittömästi. Hakija varautuu sulfaattimaiden vastaanotosta mahdollisesti aiheutuvaan pintavesien neutralointitarpeeseen
seuraamalla pH:n muutoksia poisjohdettavasta vedestä. Jätettä
sisältävät maat käsitellään pääosin mekaanisesti seulomalla. Maa-aineksesta poistetaan jätemateriaalit ja ne toimitetaan hyötykäyttöön. Puujäte sekä muovit toimitetaan energiantuotantoon ja metallit, betoni- ja tiilijäte kierrätykseen. Puhdistettu maa-aines sijoitetaan maankaatopaikalle.

 

Suunnittelualueen hulevedet louhinta- ja maantäyttöalueilta johdetaan vesienkäsittelyalueelle ja nykyistä laskeutusallasta suurennetaan. Laskeutusallas voidaan tarvittaessa varustaa hiekkasuodatuksella tai muulla vastaavalla menetelmällä kiintoaineen suodatus-
tehon varmistamiseksi. Voimassa olevan yhteislupapäätöksen
mukainen pohja- ja pintavesien tarkkailuohjelma on päivitetty ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) yhteydessä vuonna 2021.

 

Toimintaa harjoitetaan ympäri vuoden. Alueella on murskaustoimintaa noin 2-6 kk vuosittain eli toiminta on jaksottaista. Porausta
tehdään arkipäivisin klo 7-21, rikotusta tehdään arkipäivisin klo
7-18. Räjäytykset toteutetaan arkisin klo 8-18 välillä. Murskausta suoritetaan arkisin klo 7-22 välillä. Kuormaus ja kuljetus tapahtuu ma-su klo 6-22 välillä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

 

Toiminta-alueella melua syntyy kallion porauksesta, räjäytyksistä, louheen rikotuksesta ja murskauksesta, maa-aineksen seulonnasta, valmiin tuotteen kuormauksesta sekä liikenteestä. Meluvaikutuksia on arvioitu melun leviämisen mallinnuksella ja saatuja tuloksia on verrattu Valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) mukaisiin melutason ohjearvoihin. Meluvaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi. Toimintaa harjoitetaan jaksottaisesti ja melumallinnuksessa kuvataan tilannetta, kun meluavat toiminnot ovat käynnissä yhtäaikaisesti. Mallinnetut melutasot eivät ylittäneet edellä mainittuja melun ohjearvoja asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla.
Meluvaikutuksia ehdotetaan seurattavaksi aistinvaraisesti ja tarvittaessa mittauksin lähimmistä häiriintyvistä kohteista louhinnan etenemisen mukaan

 

Pölyä muodostuu porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksesta ja murskauksesta, kiviaineksen kuormauksesta, ylijäämämaiden käsittelystä sekä alueen liikenteestä. Alueella tehdyn pölypitoisuuden mittaus-tulosten perusteella louhinta ei nostanut lähellä olevan asunnon piha-alueen pölytasoa. Toiminnan laajentamisen ei uskota aiheuttavan lähimmillä kiinteistöillä ilmanlaadun ohje- tai raja-arvojen ylityksiä. Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjunta-toimien tehokkuutta ehdotetaan seurattavan aistinvaraisin havainnoin.

 

Tärinävaikutuksia aiheutuu lähinnä louhintaräjäytyksistä ja ne ovat aistittavissa todennäköisesti lähimpien asuinrakennusten kohdalla noin 500 metrin etäisyydellä. Räjäytyksistä syntyvää tärinää pyritään vaimentamaan räjäytystöiden huolellisella suunnittelulla. Etäisyys häiriintyviin kohteisiin kasvaa louhinnan edetessä ja tärinävaikutukset todennäköisesti pienenevät, joten tärinän lisäseurannalle ei
hakemuksen mukaan ole tarvetta.

 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen on arvioitu melu-, ilmanlaatu- sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten perusteella. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia yleiseen
viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Toiminnasta ei saa aiheutua lähimmälle asutukselle terveys- tai
viihtyvyyshaittaa esimerkiksi pölyämisen tai melun johdosta.

Toiminta ei saa ylittää Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia melun ohjearvoja lähiasuintalojen piha-alueilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla. Myös meluohjearvot alittavat melutasot saattavat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Ympäristöterveysjaosto katsoo, että mikäli toiminnasta aiheutuu meluhaittaa asutukselle, ei toimintaa tule harjoittaa viikonloppuisin eikä perjantaisin enää klo 17.00 jälkeen.

Pölyä ei saa kulkeutua haitallisessa määrin lähimpien asuinkiinteistöjen eikä loma-asuntojen piha-alueille. Pölynsidontakemikaaleja tulee välttää pölyntorjunnassa, jotta pohjaveden saastumisriski on mahdollisimman vähäinen.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______