Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 23


 

Viiskivenharjun kalataloudellinen tarkkailuohjelma Myrskylä,
lausunto ELY-keskukselle

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 23  

660/11.05.00.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut pyytää
Myrskylän terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Orimattilan
Vesi Oy:n esityksestä Viiskivenharjun pohjavedenottamon kala-
taloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi. Lausunto pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle 17.3.2023 mennessä, mutta lausunnon
antamiselle annettiin lisäaikaa 24.3.2023 saakka. Lausunto
pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  Viestin viitteeksi kirjattava asian diaarinumero VARELY/8854/2022.

 

Orimattilan Vesi Oy:lle on myönnetty lupa pohjaveden otolle
Viiskivenharjun alueella Myrskylän kunnan Palopään kylässä.
Viiskivenharjun pohjavesialueelta valtaosa pohjavedestä purkautuu lähdealueella, josta saa alkunsa Lähdeoja-niminen pienvesistö.
Lupamääräykset edellyttävät, että luvan saajan on tarkkailtava
veden ottamisen vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.

 

Viiskivenharjun pohjavedenottamon kalastotarkkailun tarkkailu-
ohjelman vuodesta 2023 alkaen on laatinut Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistys r.y.

 

Uusi pohjavedenottamo saattaa pienentää vesistöihin virtaavan
veden virtausta ja määrää, joka voi heikentää vesistöjen veden
laatua ja niissä esiintyvien kalojen ja rapujen elinolosuhteita.
Tarkkailun tarkoituksena on tunnistaa kalaston nykytila ja siinä
tapahtuvat mahdolliset muutokset vedenottotoiminnan aloittamisen jälkeen. Tarkkailua toteutetaan sähkökoekalastuksin ja koeravustuksin. Sähkökalastettavat virtapaikat sijaitsevat pohjavedenottamolta alavirtaan ja vertailualue Lähdeojan ja Karsojan liittymäkohdasta ylävirtaan. Koeravustuksia tehdään yhdellä ravustusalueella Lähdeojassa ja kolmella ravustusalueella Karsojassa. Tarkkailuraportit
toimitetaan tarkkailuvelvollisten lisäksi Uudenmaan ELY-keskukseen, kalatalousviranomaiselle, alueen kalatalousalueelle ja alueen kunnille.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ympäristöterveysjaostolla ei ole huomautettavaa tarkkailuohjelmasta.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______

 

Pykälä tarkastettiin heti.