Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 21


 

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen
ja valvontatutkimusohjelman vahvistaminen vuosille 2023-2028

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 21  

528/11.05.02.01/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Riskinarviointi

 

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan terveydensuojelu-viranomaisen tulee hyväksyä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Valtioneuvoston asetuksen talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta ja omavalvonnasta (Vna 7/2023)

mukaan riskienhallintasuunnitelmaan on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 1. riskienhallintasuunnitelman laatimiseen osallistuneen työryhmän kokoonpano;
 2. vedenottopisteiden sijainti paikkatietona;
 3. selvitys vedenottopisteiden vedenmuodostumisalueiden maankäytöstä, valumasta, vedenmuodostumisprosesseista ja ihmisen toiminnan vaikutuksesta veden laatuun;
 4. vedenottamoiden, vedenottamoalueiden, vedenottamon suoja-alueiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti paikkatietona tai kartalla;
 5. veden ottoa, käsittelyä, varastointia ja jakelua koskeva vedentuotantoketjun kuvaus;
 6. tiedot vedenkäsittelykemikaaleista ja sellaisten veden-tuotantoketjussa käytettävien tuotteiden materiaaleista, jotka ovat kosketuksissa talousvedeksi tuotettavan veden tai talousveden kanssa;
 7. luettelo tunnistetuista talousveden laatua uhkaavista vaaroista ja vaaratilanteista liitteessä 1 tarkoitetuilla riskienhallinnan osa-alueilla;
 8. arvio tunnistettujen vaarojen ja vaaratilanteiden aiheuttamasta riskistä talousveden laadulle;
 9. luettelo laitoksen käytössä olevista riskienhallinta-toimenpiteistä;
 10. aikataulutettu toimenpidesuunnitelma uusien riskienhallinta-toimenpiteiden käyttöönottamiseksi, jos olemassa olevat riskienhallintatoimenpiteet eivät ole riittäviä poistamaan vaaraa tai vähentämään riskiä hyväksyttävälle tasolle;
 11. omavalvontasuunnitelma.

 

Etelä-Pornaisten vesiosuuskunnan riskienhallintasuunnitelma on tehty WSP-periaatteiden mukaisesti ja se kattaa koko veden-tuotantoketjun. Riskienhallintasuunnitelma on kuvattu valvonta-tutkimusohjelman kappaleessa 4. Riskiarvioinnin perusteella vesiosuuskunta on listannut tunnistetut riskit sekä niiden hallintaan käytössä olevat ja käyttöön otettavat toimenpiteet.

 

Valvontatutkimusohjelma 

 

Talousvesiasetuksen mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimus-ohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveyden-suojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta.  

 

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat:

.         vesilaitoksen yhteystiedot 

.         toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden
käyttäjien määrä 

.         vedentuotantoketju 

.         vedenjakelualueen sijainti kartalla 

.         raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu
sekä mahdollisen ostoveden laatu 

.         laitoksen henkilökunnan pätevyys 

.         vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista 

.         laitoksen omavalvonta 

.         varautuminen häiriötilanteisiin 

.         viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta 

 

Valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, joka on liitteenä. Lausunnon perusteella valvontatutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin. 

 

Liitteet 

 

.         Vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2023-2028 liitteineen 

.         Hakemus riskinarvioinnin hyväksymiseksi 

.         AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta 

 

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.  

 

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi

 • Etelä-Pornaisten vesiosuukunta
 • Askolan ympäristönsuojelu
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • ELY-keskus

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää hyväksyä Etelä-Pornaisten vesi-osuuskunnan riskinarvioinnin ja määrää hakemuksen käsittely-maksuksi 350 €. Samalla ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman vuosille
2023-2028.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______