Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 9 

Förslag till program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Utlåtande om förslaget till Tavastlands NTM-central.

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 9  

3571/11.02.01.04/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

miljövårdsinspektör Arto Lankinen (arto.lankinen@borga.fi)

 

Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å r.f. har 1.12.2022 till Tavastlands NTM-central lämnat in för godkännande ett förslag till program för gemensam samkontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag 2023-2030. Det nya programmet ersätter ett tidigare kontrollprogram från år 2015.

 

Grunden för den gemensamma kontrollen är miljötillstånden för avloppsreningsverken i Lahtis, Nastola och Orimattila, där tillståndshavarna åläggs att följa recipientpåverkan från det vatten som kommer ut från reningsverken på ett sätt som Tavastlands NTM-central godkänner.

Kontrollen omfattar vattnets fysikalisk-kemiska status och förekomsten av kiselalger samt skaliga och farliga ämnen.

 

Vattnets fysikalisk-kemiska status i Borgå ås vattendrag har årligen följts på 15 observationsplatser, av vilka 10 finns i Borgå ås huvudfåra och 5 i Palojoki. I det nya programmet föreslås att man stryker en observationsplats uppströms Lahtis, som blivit överflödig efter byggandet av överföringsavloppet Hollola-Lahtis. I huvudfåran föreslås tre nya observationsplatser, av vilka två skulle ligga uppströms och nedströms utsläppsplatsen för reningsverken i Lahtis och en uppströms reningsverket i Orimattila. Två gamla observationsplatser i Lahtis fortsätter att användas för observationer 2023 och 2024 som jämförelsematerial. Dessutom kommer en av observationsplatserna i huvudfåran att flyttas cirka 50 meter. Med de nya observationsplatserna och med flyttning av en observationsplats vill man få noggrannare information om den diffusa belastningens och punktbelastningens andelar av påverkan på recipienten.

 

 Vattenprover samlas in varje månad från fem observationsplatser i huvudfåran. Från de övriga observationsplatserna i huvudfåran samlar man in vattenprover fyra-sex gånger per år. Från fyra observationsplatser i Palojoki samlar man in vattenprover sex gånger per år, från en observationsplats sju gånger per år och från en plats tre gånger per år. Vattenproverna analyseras i ett FINAS-ackrediterat testlaboratorium främst med metoder som baserar sig på SFS-standarder. Sammanlagt 26 parametrar analyseras. År 2023 kommer järn att tas med som en ny parameter. Beslut om den fortsatta användningen av denna parameter fattas på basis av analysresultaten under de närmaste åren.

 

Dessutom finns tre kontinuerliga mätstationer i ån på sträckan mellan Lahtis och Orimattila, vilka mäter vattnets syrehalt (mg/l) och syremättnad (%) samt temperatur, elektrisk ledningsförmåga och grumlighet. Uppföljningsdata från den kontinuerliga mätningen kommer i realtid, och datan är offentlig.

 

Förekomsten och koncentrationerna av skadliga och farliga ämnen (HAVA) i ytvatten kontrolleras fyra gånger per år under perioder av högvattenföring och lågvattenföring nedströms reningsverken i Kariniemi och Ali-Juhakkala i Lahtis, i nedre loppet av utsläppsfåran för reningsverket i Nastola och den stängda deponin samt i Borgå ås mynning. Förekomsten AV HAVA-ämnen i fisk undersöks preliminärt vart tredje år. Kontrollfrekvensen kan vid behov ändras flexibelt.

 

Kontroll av strukturen hos kiselalgssamhällen på stenytor görs vart tredje år, nästa gång år 2023. Algprover tas från sju forsar eller platser med strömmande vatten. Sex av dem finns i huvudfåran, en i Palojoki.

 

Resultaten från kontrollen kommer att överlämnas till de kontrollskyldiga, till miljövårdsnämnden och hälsoskyddsmyndigheten i Orimattila samt till NTM-centralerna i Nyland och Tavastland. En årsrapport sänds med en mera omfattande sändlista bl.a. till miljövårdsmyndigheten i Borgå stad.

 

NTM-centralen i Tavastland begär Borgå stads miljövårdsmyndighets utlåtande om utkastet till kontrollprogram. Utlåtande bör lämnas in senast 1.2.2023 per e-post till NTM-centralen i Tavastlands registratorskontor kirjaamo.hame@ely-keskus.fi).

 

Bilaga:

Program för gemensam kontroll av vattenkvalitet och kiselalger i Borgå ås vattendrag. Kontrollprogram 2023-2030.

 

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden, som i dag är Borgå stads miljövårdsmyndighet, ansåg att förslaget till program för gemensam kontroll av Borgå ås vattendrag 2023-2030 är motiverat och mångsidigt och att nämnden inte har något att tillägga till det.

Paragrafen justerades genast.