Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 9


 

S20. Förslag till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde,
utlåtande till Sibbo kommun

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 9  

3652/11.05.02.02/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth

fornamn.efternamn@borga.fi

 

Sibbo kommun begär utlåtande om förslaget till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde. Utlåtandet ska skickas senast 13.2.2023 kl. 16.00 per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. E-posten ska rubriceras med planens namn. Detaljplaneförslagets material kan läsas på adressen www.sipoo.fi/s20 .

 

Planeringsområdet är beläget i Söderkulla, väster om Söderkulla gård, på cirka 1 km avstånd från Söderkulla centrum i riktning mot Nickby. I norr avgränsas planområdet av Söderkullavägen. Planområdet omfattar ca 13,2 hektar. Det är ett obebyggt område där åkerlandskapet varvas med skogsdungar. Terrängen sänker sig från Söderkullavägen mot Sibbo ådal.

 

Syftet med detaljplanearbetet är att utveckla norra delen av Söderkulla för småhusboende. Enligt byggbarhetsutredningen har man i området identifierat en potentiell förekomst av sulfidlera. Man känner till två platser där det finns förorenade marksubstanser i den närmaste omgivningen: en före detta avstjälpningsplats samt en plats där grundvattnet förorenats till följd av tidigare företags-verksamhet i Söderkulla gårds ladugård. Inga områden med förorenad jord har anvisats för byggande.

 

Planeringsområdet hör till Finska vikens kustregion och Sibbo ås tillrinningsområde. De områden som planeras för byggande hör inte till områden med översvämningsrisk. Planeringsområdet hör till Söderkulla grundvattenområde av klass I (0175315). Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäs gamla vattentäktsanläggning, som tar vatten från grundvattenområdet, är för närvarande stängd på grund av kloreten i vattnet. Det är emellertid troligt att vattentäkten i något skede öppnas på nytt med aktivkolbehandling. Vid byggandet bör man därför beakta att varken grundvattenståndet eller vattenkvaliteten får förändras permanent.

 

I området planeras småhusbebyggelse för cirka 150-200 nya invånare. För småhusboende i bolagsform (AP) reserveras 3 tomter och för egnahemshus (AO) 25 tomter. I planeringsområdet har också anvisats rekreationsområden (VL) och landskapsmässigt värdefulla åkerområden (MA). Till planeringsområdet hör också ett vattenområde (W), som är en del av Sibbo å. Den statsägda Söderkullavägen kommer inom planområdet att ändras till gata på en sträcka av cirka 820 m från Hansasbågens norra korsning till Söderkulla gårds väganslutning.

 

En prognos har gjorts för bullret från trafik år 2035 (WSP, 2018). Enligt prognosen bör man med hjälp av byggnadsmassor eller andra konstruktioner bekämpa bullret från vägtrafiken, vilket beräknas variera mellan ca 45 och 60 dB i planeringsområdet utanför väg-området. Bullernivån från trafik kommer emellertid att vara lägre när Söderkullavägen ändras till gata och hastighetsbegränsningarna sänks. Trafikbullret från Söderkullavägen har beaktats i planbeteckningarna och -bestämmelserna.

 

För detaljplanen utarbetas bindande byggsättsanvisningar med närmare bestämmelser bl.a. om avledande av dagvatten, skydd för grundvatten och förebyggande av ljusförorening. Jordvärme kan inte användas eftersom området ligger inom ett grundvattenområde. Det rekommenderas att man i småhus bygger en värmelagrande öppen spis eller rökkanal för en öppen spis.

 

I detaljplanen ingår allmänna bestämmelser bland annat om följande saker:

.         På gränserna mellan AO-tomterna ska finnas sänkor för avledande av dagvatten

.         Vid ansökan om bygglov skall klarläggas, att radon inte förorsakar olägenheter för hälsan.

.         Bestämmelser om skydd för grundvatten.

.         Eventuell förekomst av sulfidlera ska utredas och tas i beaktande innan byggandet påbörjas Byggnadsåtgärderna får inte förorsaka skada på Sibbo å:s Naturaområde.

.         Eventuell förorenad mark skall utredas. Vid byggandet skall eventuell förorening i området tas i beaktning. Vid grävningsåtgärder skall en plan utarbetas och vid behov skall förorenade objekt saneras.

 

 

Miljöhälsovårdschefen

 

Miljöhälsosektionen har inget att anmärka om förslaget till detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde.

 

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______