Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 8


 

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnas besvär över miljöhälsosektionens beslut § 109/14.12.2021, Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 8  

225/11.05.02.04/2022  

 

Beredning och ytterligare information

hälsoinspektör Paula Hänninen

I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen

fornamn.efternamn@borga.fi

 

Helsingfors förvaltningsdomstol begär miljöhälsosektionens utlåtande med anledning av besvären från As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna och uppmanar att till förvaltningsdomstolen sända samtliga handlingar som ligger till grund för det överklagade beslutet. Om dokument bifogas till utlåtandet, ska det i utlåtandet finnas en förteckning över bilagorna. Utlåtandet och dokumenten ska sändas till förvaltningsdomstolen senast 7.2.2023.

 

As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinna överklagade 29.3.2022 miljöhälsosektionens beslut § 109 / 14.12.2021. Ändringssökanden kompletterade besvärsskriften 20.4.2022. Enligt ändringssökanden har beslutet om utdömning av vite delfåtts 9.2.2022. Enligt ändrings-sökandens uppfattning har vite inte kunnat utdömas retroaktivt för tiden före vite, när den som ålagts föreläggandet inte hade fått del av förpliktelsen och hotet om vite. Ändringssökanden konstaterar i besvären också att avloppet i bostad 3 nu har reparerats och en utredning om detta har tillställts myndigheten. Ändringssökanden anser vidare att vite inte kan verkställas för tiden före delfåendet av beslutet.

 

Miljöhälsovårdschefen

 

Miljöhälsosektionen yrkar på att besvären ska förkastas som ogrundade och ger följande utlåtande:

Genom det överklagade beslutet § 109/14.12.2021 beslutade sektionen att döma ut grundbeloppet av det vite som förelagts genom beslutet § 65/24.08.2021, eftersom ändringssökanden inte före tidsfristen 18.10.2021 hade iakttagit åläggandet att vid vite reparera ett läckande avloppsrör som misstänktes ha orsakat en fuktskada i bostad nr 3. Ändringssökanden hördes innan vitet dömdes ut. I sitt svar 3.12.2021 anförde ändringssökanden inget som kunde utgöra grund för att inte döma ut vitet. Ändringssökanden lämnade ingen utredning om att föreläggandet följts, varken i samband med sitt svar eller annars före den dag vitet dömdes ut, 14.12.2021.

Vitet har inte dömts ut retroaktivt. Tidsfristen för att följa föreläggandet löpte ut 18.10.2021 och vitet dömdes ut 14.12.2021. Delgivningen av beslutet om utdömande av vite påverkar inte vitesbeloppet. Ändringssökanden har i samband med bevislig delgivning fått en besvärsanvisning och har kunnat söka ändring i beslutet. Beslutet om att döma ut vitet har på grund av besvär inte vunnit laga kraft och har således ännu inte verkställts.
Ändringssökanden uppger i besvärsskriften att avloppet i bostad 3 hade reparerats och att ett meddelande om saken hade tillställts utredningsmyndigheten. En sådan utredning har dock aldrig anlänt till miljöhälsovården i Borgå.

Sektionen fogar till sitt utlåtande följande dokument:
 

Reparationsföreläggande förenat med vite § 65 / 24.08.2021 och bilagorna till beslutet: inspektionsprotokoll 19.3.2021, bostadsaktiebolagets utredning 13.4.2021, inspektionsprotokoll 7.5.2021, bemötande med anledning av hörandet 2.8.2021

 
Intyg över bevislig delgivning av beslutet § 65/24.08.2021 per post 8.9.2021


Beslut 109 §/14.12.2021 om utdömande av vitets grundbelopp och bilagorna till beslutet: Inspektionsprotokoll 10.11.2021, Brev om hörande - tidsfrist 7.12.2021, Bemötande med anledning av hörandet - e-postmeddelande från disponenten 3.12.2021, Rapport om undersökning av spillvattenavloppets skick 9.12.2021


Intyg över att beslutet 109 §/14.12.2021 bevisligen delgivits elektroniskt 9.2.2022

 

 

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______