Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 7


 

Rudus Oy:s grustäktsområde i Kråkö, tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvens-bedömning (MKB) i enskilt fall, utlåtande till Nylands NTM-central

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 7  

71/11.05.00.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth

fornamn.efternamn@borga.fi

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen begär ett ställningstagande från miljöhälsoskyddsmyndigheten i Borgå om behovet av en MKB-bedömning av Rudus Oy:s grustäktsprojekt i Kråkö. Ställnings-tagandet bör lämnas senast 10.2.2023 elektroniskt till adresserna kirjaamo@ely-keskus.fi och emmi.hanninen@ely-keskus.fi. Ärendets nummer är UUDELY/438/2023. Det material som berörs i begäran om utlåtande är materialet för Rudus Oy:s ansökan om gemensamt tillstånd för verksamhet i Kråkö (Rudus Oy 26.9.2022), som nu behandlas hos miljövårdsmyndigheten i Borgå.

 

Rudus Oy ansöker om marktäktstillstånd för tagande av mark-substanser och miljötillstånd för krossning av grus på Kråkö i Borgå. Före tillståndsbehandlingen hos miljövårdsmyndigheten i Borgå har de uppstått ett behov att bedöma, om den miljökonsekvens-bedömning av verksamheten som gjordes år 2006 är tillräcklig eller om det behövs en ny miljökonsekvensbedömning.

 

Nylands NTM-central gav 23.12.2022 ett utlåtande om huruvida det utlåtande som gavs om MKB-beskrivningen när den gamla MKB-lagen (468/1994) var i kraft fortfarande är tillräckligt och aktuellt för det projekt som planeras nu samt om det finns behov av ett nytt MKB-beslut med stöd av 3 § i den gällande MKB-lagen (252/2017). För sitt utlåtande begärde NTM-centralen också ett ställnings-tagande från miljövårdsmyndigheten i Borgå stad. I sitt utlåtande konstaterade NTM-centralen att det tidigare MKB-förfarandet inte entydigt kan anses vara tillräckligt för bedömningen av projektets miljöpåverkan, i synnerhet vad gäller områdets naturvärden. Eftersom det anhängiga projektet inte är så omfattande att det enligt MKB-lagens projektförteckning förutsätter ett MKB-förfarande, bör behovet av MKB avgöras som ett enskilt fall enligt 3 § 2 mom. i MKB-lagen. I beslutet granskar NTM-centralen betydelsen av projektets miljökonsekvenser.

 

I projektet är täktområdets storlek 24,5 hektar, varav grustäkten utgör cirka 16 hektar. Projektområdet ligger i åsområdet mellan Kråkövägen och Stensbölefjärden cirka 10 kilometer från Borgå centrum. Det närmaste bostadshuset finns cirka 70 meter nordväst om täktområdet. Tre av grannfastigheterna är bebodda. Projekt-området har inte klassificerats som grundvattenområde.

 

Projektet har särskilda konsekvenser för naturmiljön i området. I området förekommer sällsynta och skyddade djur- och växtarter, bl.a. åkergroda. På basis av den bullermodellering som gjordes 2022 i Stensbölefjärdens naturskyddsområde överstiger bullret från verksamheten de riktvärden för buller på dagtid som gäller för naturskyddsområden. Modelleringen visar att bullernivåerna vid bostadshus och fritidsbostäder i samband med grusgrävning och olika siktningsfaser motsvarar eller understiger riktvärdena för dagtid. Om man däremot samtidigt med grävning och siktning också utför gruskrossning, blir bullernivåerna högre, och då överskrids riktvärdena i vissa bostadsområden, om det inte finns inte separata bullerskärmar. Med bullerskärmar som anläggs runtom anläggningen är det möjligt att minska olägenheten från buller vid de störningskänsliga objekten så att riktvärdena underskrids.

 

Enligt ansökan om gemensamt tillstånd berör projektets konsekvenser även grundvatten och de brunnar som används för tagande av hushållsvatten i den närmaste omgivningen. Enligt ansökan kan vattnet i grundvattenbassängen påverkas så att det efter täktverksamheten liknar ytvatten.  Det vatten som genom strandinfiltration överförs till grundvattnet blir rent, och temperatur-variationerna i bassängens omgivning jämnas ut snabbt. Således är bassängernas påverkan på grundvattnet begränsad till bassängens närmaste omgivning. Inga betydande konsekvenser för grund-vattnets kvalitet väntas förekomma annat än inom ett begränsat område alldeles invid täktområdet. Den närmaste enskilda brunn som används för tagande av hushållsvatten ligger på cirka 100 meters avstånd från området där täkten av marksubstanser sträcker sig under grundvattenytan. Den tillfälliga grumlighet i grundvattnet som eventuellt orsakas av täktverksamheten beräknas inte påverka vattenkvaliteten i brunnen, eftersom brunnen ligger uppströms i förhållande till grundvattnets strömningsriktning. De övriga brunnarna i den närmaste omgivningen ligger utanför det område som påverkas av täktverksamheten. På grund av påverkan på hushållsvattenbrunnar har företagaren begärt brunnsägarnas samtycke och föreslagit att ersättande hushållsvatten levereras till fastigheten.

 

Inom projektområdet finns för närvarande dammar som uppstått i sandgropen i samband med tidigare grustäkt som sträcker sig under grundvattenytan och som med stöd av allemansrätten i någon mån har använts för rekreation, bl.a. simning.  Borgå stad planerar att ett rekreationsområde med badstrand ska anläggas i området efter att täktverksamheten har upphört. Företagaren uppger att man eftersträvar att inte orsaka hinder för användningen av området för rekreation under den tid då täktverksamheten pågår.

 

 

Miljöhälsovårdschefen

 


Miljöhälsosektionen anser att en uppdatering av MKB-förfarandet skulle ge större klarhet i den olägenhet som verksamheten orsakar för den närmaste bosättningen. Den tidigare MKB-granskningen är redan ganska gammal och den planerade verksamheten och miljön har förändrats efter den. Verksamheten kan orsaka sanitär olägenhet för den närmaste bosättningen bl.a. genom buller och damm samt hushållsvattnets kvalitet och tillgången på vatten. Dessutom kan ändringar i vattnets kvalitet i dammarna  störa dem som använder platsen för rekreation. Den tilltagande trafiken och användningen av området för rekreation när verksamheten pågår får inte orsaka en säkerhetsrisk.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka.

 

Ledamot Christoffer Hällfors föreslog understödd av ledamot Jaakko Nurmi att sektionen ger följande utlåtande:

Miljöhälsosektionen anser att det inte finns ett lagstadgat behov av ett MKB-förfarande men påminner om att tillståndsansökan granskas även ur miljöhälsosynpunkt. Verksamheten kan orsaka sanitär olägenhet för den närmaste bosättningen bl.a. genom buller och damm samt hushållsvattnets kvalitet och tillgången på vatten.

Dessutom kan ändringar i vattnets kvalitet i dammarna  störa dem som använder platsen för rekreation. Den tilltagande trafiken och användningen av området för rekreation när verksamheten pågår får inte orsaka en säkerhetsrisk.

Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka.


Beslut:
Miljöhälsosektionen beslutade efter omröstningen med rösterna 1,6 - 6,6 ge sitt utlåtande i enlighet med ändringsförslaget.

Vid rösträkningen tillämpades de koefficienter för rösträtt som anges i samarbetsavtalet för miljö- och hälsoskydd. Hannele Luukkainen röstade för det ursprungliga förslaget; Christoffer Hällfors, Petri Hakasaari, Jesse Mårtenson, Jaakko Nurmi, Eila Kohonen och Elin Andersson röstade för ändringsförslaget.

Anne Lampinen och Olli Willberg var inte på plats när ärendet behandlades.