Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 6


 

Utlåtande angående Borgå-Sibbos fiskeriområdes förslag till reglering av fiske
som ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 6  

15/11.05.01.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter

IV stadsveterinär-hygieniker Cecilia Blomgren

förnamn.efternamn@porvoo

 

NTM-centralen har begärt utlåtande angående Borgå-Sibbos fiskeriområdes förslag till reglering av fiske som ingår i fiskeri-områdets nyttjande- och vårdplan. Ansökan om fastställande av förslagen har lämnats in 9.11.2022 till enheten för fiskeritjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Utlåtanden skulle returneras skriftligen senast den 13.1.2023 före kl 16:15, helst via e-post till kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Borgå miljöhälsa har bett om tilläggstid för beredning av utlåtandet. Tilläggstid har beviljats tills 27.1.2023.

 

Livsmedelslagens syfte är att:

  • skydda konsumentens hälsa och ekonomiska intressen genom att garantera livsmedlens och livsmedelskontakt-materialens säkerhet, trygga en god hälsomässig livsmedelskvalitet och övrig kvalitet enligt livsmedels-bestämmelserna och säkerställa att informationen om livsmedlen och livsmedelskontaktmaterialen är tillräcklig och korrekt,
  • i fråga om lagens tillämpningsområde främja verksamhets-betingelserna för livsmedelsföretagare och kontaktmaterial-företagare.

 

Livsmedelslagen tillämpas på livsmedel, djur som används för livsmedelsproduktion, livsmedelskontaktmaterial, livsmedels- och kontaktmaterialverksamhet, livsmedels- och kontaktmaterial-företagare samt livsmedelstillsynen i alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel och livsmedels-kontaktmaterial, men inte för privathushållens livsmedel avsedda för eget bruk.

 

Hälsoskyddslagen syfte är att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka sanitär olägenhet (hälsoskydd).

 

Med sanitär olägenhet avses i denna lag en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller före-komsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

 

Varje fiskeriområde ska utarbeta och ta i bruk en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald och främja fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhets-betingelser (Lag om fiske § 35). Innehållet för planen för nyttjande och vård regleras i § 36 i lagen om fiske. Planen för nyttjande och vård är i kraft högst 10 år efter dess godkännande.

 

Borgå-Sibbos fiskeriområdes förslag till reglering av fiske, över vilka detta utlåtande gäller, berör främst vissa undantag av fiskeförbud gällande vissa fångstmetoder (mete, katsa, strömmingshäckla) på särskilda områden.

 

 

Miljöhälsovårdschefen

 

Miljöhälsosektionen anser att förslag till reglering av fisket som ingår i fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan, högst sannolikt inte påverkar livsmedelssäkerheten eller omgivningens miljöhälsa i definition enligt livsmedelslagen respektive hälsoskyddslagen.

Paragrafen justeras genast.

 

 

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______

Paragrafen justerades genast.