Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 5


 

Förslag till samkontrollprogram för Borgå vattens grundvattentäkter,
utlåtande till Nylands NTM-central

 

Miljöhälsosektionen 26.01.2023 § 5  

3515/11.05.00.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter

hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth

fornamn.efternamn@borga.fi

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland begär utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten i Borgå om förslaget till samkontroll-program för Borgå vattens grundvattentäkter, som uppdaterats 24.8.2022. Enligt begäran skulle utlåtandet lämnas senast 16.1.2023 men tidsfristen för utlåtandet har förlängts till 31.1.2023. Utlåtandet kan sändas per e-post till adressen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Ärendets diarienummer är UUDELY/15591/2022.

 

Vattenförsörjningen i Borgå baserar sig på grundvatten från två åsformationer samt på konstgjort grundvatten. Vid den västliga åsformationen utnyttjas grundvatten som fås genom strandinfiltration från Borgå å. Vattnet behandlas vid vattenbehandlingsverket i Saxby. Till verket i Saxby leds förutom vatten från brunnarna i Saxby också vatten från Kerko och i framtiden också vatten från Finnby vattentäkt samt från Borgbackens vattentäkt, som för tillfället fungerar som reservvattentäkt. I den östliga åsen i Sannäs finns en anläggning för konstgjort grundvatten, som får sitt råvatten från Böle vattentäkt och Molnbyträsket. Infiltrationsbassängerna för konstgjort grundvatten finns i infiltrationsområdet i Bosgård. I den östliga åsen finns också Norike grundvattentäkt. Dessutom har Borgå vatten reservvattentäkter i Illby, Mickelsböle och Sondby.

 

I planen presenteras ett samkontrollprogram för grundvattnets nivå och kvalitet vid Borgå stads vattentäkter. Kontrollen skulle omfatta vattentäkterna och vattentäkternas verkningsområden. Programmet omfattar inte kontroll av vattentäktsbrunnarnas ytnivå eller vatten-kvalitet. Kvaliteten på täktbrunnarnas råvatten, det utgående vattnet och nätverksvattnet följs enligt ett program för kontrollundersökning av hushållsvatten.

 

I kontrollprogrammet ingår en beskrivning av grundvattenområdenas hydrogeologiska förhållanden, uppgifter om vattentäkterna och bedömningar om risker för grundvattnets kvalitet. De identifierade riskerna i grundvattenområdena har beaktats vid valet av variabler som undersöks i kontrollen av grundvattnets kvalitet. I listorna över variabler som undersöks finns bl.a. oljekolväten, polycykliska aromatiska kolväten, upplösta metaller som förekommer i förorenade jordmassor, fenolföreningar samt bekämpningsmedel. Isotopunder-sökningar av syre och väte görs vid de vattentäkter där grundvattnet delvis består av konstgjort grundvatten eller där vattnet delvis bildas genom strandinfiltration.

 

Kontrollresultaten för grundvattenprover sänds till Borgå vatten samt till Nylands NTM-central och till miljöhälsovården och miljövården i Borgå stad för kännedom. Eventuella klart avvikande resultat påpekas när resultaten lämnas ut.

 

En årsrapport upprättas om kontrollresultaten. Rapporten för kontrollåret lämnas före slutet av mars följande år till Borgå vatten, Nylands NTM-central samt till miljöhälsovården och miljövården i Borgå stad.               I årsrapporten presenteras resultaten i form av åskådliga tabeller och grafer. I rapporten ges en bedömning av hur vattentäkten påverkar enskilda brunnar, grundvattennivån och grundvattnets kvalitet. Uppgifterna om nederbörd samlas in från närmaste observationsstation. Kontrollresultaten för grundvattnets kvalitet och ytnivå sänds elektronisk som en överföringsfil till miljöförvaltningens datasystem POVET/PISARA.

 

Kontrollprogrammet gäller tills vidare. På basis av kontrollresultat och ändringar i täktsituationen är det möjligt att föreslå ändringar i kontrollprogrammet eller att ge andra åtgärdsförslag. För reserv-vattentäkter ska det utarbetas ett kontrollprogram, om sådana vattentäkter tas i bruk.

 

 

Miljöhälsovårdschefen

 

Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet:

Samkontrollprogrammet för Borgå vattens vattentäkter är heltäckande och det kompletterar för sin del hanteringen av risker i produktionskedjan för hushållsvatten. Miljöhälsosektionen har inget att anmärka om programmet för gemensam kontroll.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut:
Förslaget godkändes.
_______

Paragrafen justerades genast.