Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 415 

Porvoon kaupungin hallintosääntö

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 379 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

hallintojohtaja Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi ja vs. kaupunginlakimies Johanna Päivärinta, johanna.paivarinta2@porvoo.fi

 

Muutosten yleisistä perusteista

 

Porvoon kaupungin hallintosääntöä on välttämätöntä muuttaa vastaamaan kaupungin uutta organisaatiota 1.1.2023 alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle vuonna 2023 lähes puolittaa kaupungin organisaation. Muutosten myötä myös kaupungin tehtävät muuttuvat. Kaupungin hyvinvointitehtävä sekä elinvoiman edistämisen rooli korostuvat ja samalla konserniohjauksen merkitys kasvaa. Uuden organisaation tulee lisäksi kyetä vastaamaan uuden kaupunkistrategian vaatimuksiin.

 

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa tekemän päätöksen mukaisesti uudessa organisaatiossa on neljä toimialaa: konsernipalvelut, kaupunkikehitys, kasvu ja oppiminen sekä elinvoiman toimiala.

Luottamushenkilöorganisaation rakenne vastaa operatiivista organisaatiota niin, että jokaisella toimialalla on sen toimintaa ohjaava ja valvova lautakunta. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen perustetaan konserniohjausta vahvistava konsernijaosto.

 

Hallintosäännön uudistamisessa on organisaatiomuutosten lisäksi huomioitu Kuntaliiton vuoden 2020 mallisääntö. Kuntaliiton mallin hyödyntäminen on ennen muuta parantanut säännön luettavuutta. Mallisäännössä on aikaisempaa tarkemmin säännelty muun ohella ajankohtaiseksi tullutta sähköistä kokousmenettelyä. Mallisäännön hyödyllisyys on lisäksi siinä, että se toimii muistilistana, jonka avulla kuntalain 90 §:ssä olevaa määräystä kuntien hallintosäännön sisällöstä on helppo seurata.

 

Nykyinen hallintosääntö on pääosin ollut toimiva. Toimivaltuusaukkoja ei juuri ole ilmennyt eikä säännössä ole ilmennyt sisäisiä ristiriitaisuuksia. Tästä syystä muita kuin organisaatiomuutokseen välittömästi liittyviä muutoksia ei juurikaan esitetä tehtäväksi.

 

Muuttuvan lainsäädännön vaatimuksesta joudutaan jatkuvasti tekemään korjauksia hallintosääntöön. Tässä yhteydessä korjataan muun ohella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen keskinäisiä toimivaltasuhteita kaupunginjohtajan kanssa tehtävän johtajasopimuksen osalta.

 

Hallintosäännön perusrakenne säilyy pääsääntöisesti ennallaan. Uuden mallisäännön esitysjärjestystä ei ole kaikilta osin katsottu tarpeelliseksi omaksua.

 

Muutosten perusteluja

 

Alla on esitetty merkittävimmät muutokset. Tekstiin on tehty kauttaaltaan uudesta organisaatiosta välittömästi johtuvia muutoksia esimerkiksi uusien toimielimien nimien ja virkanimikkeiden kohdalla tai apulaiskaupunginjohtajan muuttuneen aseman johdosta. Tällaisia muutoksia ei alla ole erikseen tuotu esiin.

 

Kaikki viittaukset Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 siirtyviin toimintoihin on poistettu.

 

Luku I KUNNAN JOHTAMISESTA

 

Alkuun on lisätty mallisäännön mukainen lyhyt luku kunnan johtamisesta, jossa on todettu hallintosäännön soveltamisala ja kuvattu ylätasolla kaupungin johtamisjärjestelmä.

 

Luku II VALTUUSTON TOIMINTA JA KOKOUKSET

 

Lukua on täydennetty mallisäännön mukaisesti valtuuston kokousmenettelyjä koskevilla määräyksillä, joita on pääsääntöisesti noudatettu Porvoon kaupunginvaltuustossa jo tähänkin saakka.

 

14 §

Valtuuston kokouksessa pidettävien puheenvuorojen pituutta voidaan niin haluttaessa hallintosääntömääräyksellä rajoittaa.

 

Luku III ENEMMISTÖVAALI JA SUHTEELLINEN VAALI

 

Selvyyden vuoksi vaaleja koskevat yksityiskohtaiset määräykset esitetään siirrettäväksi omaan lukuunsa mallisäännön mukaisesti. Sääntöjen muotoilua on muutettu vastaamaan mallisääntöä.

 

Luku IV LUOTTAMUSHENKILÖ- JA HALLINTO-ORGANISAATIO

 

Luvussa kuvataan kaupunginvaltuuston 15.6.2022 päätöksen mukainen luottamushenkilötoimielinrakenne. Uusia toimielimiä ovat kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä elinvoimalautakunta.

 

33 §

Elinvoimalautakunnan kokoonpanoksi esitetään 11 jäsentä, joka vastaa muiden lautakuntien vahvuutta. Elinkeinojaoston jäsenten lukumäärästä ei ole tehty esitystä, vaan se on jätetty kaupunginhallituksen harkittavaksi.

 

34 §   

Ympäristöterveysjaoston osalta on otettava huomioon uuden sopimusrakenteen mukainen kokoonpano jaoston jäseniä nimitettäessä.

 

35 §

Vaikuttamistoimielimistä, eli vanhus- ja vammaisneuvostosta sekä nuorisovaltuustosta otetaan tarpeelliset määräykset hallintosääntöön. Myös nuorisovaltuuston toimintasäännöstä päätetään jatkossa kaupunginhallituksessa.

 

Hallinto- eli viranhaltijaorganisaation kuvauksessa pääpaino on uuden rakenteen kuvauksessa ja sen mukaisten, osin uusien nimikkeiden ilmaisemisessa.

 

36.2.

Konsernipalvelujen toimiala korvaa konsernihallinnon toimialan, joka on sisältänyt tehtäväalueina koko tulevan kaupunkikehityksen toimialan. Organisaation rakennetta muutetaan näin vastaamaan hallinnon todellista luonnetta, sillä apulaiskaupunginjohtajan johtamaa kokonaisuutta on vakiintuneesti kutsuttu kaupunkikehitykseksi huolimatta siitä, että kaupunkikehitys on tosiasiassa ollut tämän kokonaisuuden toinen tehtäväalue lupa- ja valvonta-asioiden ohella. Uusi organisaatiorakenne siirtää apulaiskaupunginjohtajan nyt johtaman kokonaisuuden kokonaan konsernipalvelujen ulkopuolelle omaksi toimialakseen, minkä jälkeen jäljelle jäävästä kokonaisuudesta muodostetaan oma, koko organisaation tarpeisiin palveluja tuottava toimiala. Tästä syystä apulaiskaupunginjohtajan asema organisaatiossa on pitänyt ratkaista erikseen. Esityksessä hän on elinvoiman toimialan toimialajohtaja, jolla on toimialan johtajan tehtävät ja toimivaltuudet ja lisäksi hän luonnollisesti on kaupunginjohtajan ensimmäinen sijainen.

 

Luku V TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA

 

38 §, kohdat 20. ja 21.

Kaupunginhallitukselle esitetään lisättäväksi seuraavat toimivaltuudet: vastaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelusta ja toteutuksesta ja päättää kotouttamislaissa tarkoitetuista kuntapaikoista, eli täsmällisemmin maahanmuuttajien kuntaan osoittamisesta tehtävästä sopimuksesta. Päihdetyö liittyy usean toimialan tehtäviin, joten siitä vastaaminen on käytännössä annettava kaupunginhallituksen tehtäväksi. Kuntapaikoista päättäminen taas on perusteltua ottaa mukaan hallintosääntöön, koska muussa tapauksessa valtuuston on tehtävä päätös asiasta.

 

Kohta 9.

Hankesuunnitelmien hyväksymistä koskevaa toimivaltuutta on täsmennetty niin, että kaupunginhallitus ei erikseen hyväksy luonnospiirustuksia, jotka ovat osa hankesuunnitelmia.

 

38.2.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväkuvaa täsmennetään ilman että nykytilaan tulee merkittävää muutosta.

 

38.4.

Uuden konsernijaoston tehtävät ja toimivalta on kokonaan uutta sääntelyä. Valtaosa jaoston tehtävistä on luonnollisesti siirretty kaupunginhallitukselta, joka tällä hetkellä vastaa kaikesta luottamushenkilöille kuuluvasta konserniohjauksesta.

 

39.1.

Lautakuntien yleisiin tehtäviin on tehty lisäyksiä, jotka aikaisempaa tarkemmin kuvaavat lautakuntien tehtäviä. Tämä on tärkeää paitsi lautakuntien roolin hahmottumisen kannalta myös lautakuntien erityistä toimivaltaa täydentävästi niin, että toimivaltuusaukkoja ei syntyisi.

 

39.2.

Kaupunkikehityksen roolia asuntopoliittisten linjausten valmistelijana ja linjausten täytäntöön panijana täsmennetään. Lisäksi lautakunnalle annetaan joitakin tarpeelliseksi katsottuja toimivaltuuksia, jotka on listattu toimivaltuusluetteloon numeroille 28. - 30.

 

39.4.1.

Ympäristöterveysjaoston toimivaltaa täsmennetään koskevan myös valvontatoimista tehtyjä kanteluja.

 

39.5.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja koulutusjaostojen keskinäisiä toimivaltuuksia on tarkennettu niin, että jaostot ovat jatkossa selkeästi opetustoimintaa ohjaavia ja valvovia toimielimiä. Oppilaaksiottoalueista ja tuntikehyksestä päätettäisiin jatkossa lautakuntatasolla. Lisäksi lautakunnan on näitä palveluverkon rakenteeseen liittyviä päätöksiä tehdessään otettava huomioon kaupunginhallituksen antamat periaatteelliset linjaukset. Lautakunnalle kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat molempia koulutusjaostoja.

 

39.6.

Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet ovat lähes kaikilta osin uusia. Elinvoimalautakunnan toiminnalle on luonteenomaista toiminnan ohjaaminen, valvonta ja yhteistyö sidosryhmien kuten yritysten kanssa julkisen vallan käyttämisen sijasta.

VI HALLINTO-ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA

40.2.

Kaupunginjohtajan tehtäväluetteloon on tehty täydennyksiä, jotka selventävät kaupunginjohtajalle asemansa puolesta kuuluvia tehtäviä.

Uutena viranhaltijana toimivaltuuksia annetaan henkilöstön palvelualueella työskentelevälle palvelussuhdepäällikölle, joka päättää väärin perustein maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä sekä määrättyjen palvelussuhteen kestosta riippuvien palkanlisien maksamisesta.

Konsernipalvelujen ja kaupunkikehityksen viranhaltijoiden päätösvaltaan ei tule merkittäviä muutoksia. Toimitilajohtajalta poistetaan asuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka on jo siirretty A-asunnot Oy:n hoidettaviksi.

43.1.

Tonttipäällikön toimivaltuuksien 10. kohdasta poistettu maininta liikuntatoimesta, jonka hallinnassa ei enää ole ollut alueita.

Kaupunkikehityksen viranhaltijoiden toimivaltuuksiin on siirretty ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden toimivaltuudet sosiaali- ja terveystoimen kohdalta.

44.1.

Kasvun ja oppimisen viranhaltijoista muutoksia on tehty perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajien (nykyisten koulutusjohtajien), uusien aluerehtoreiden ja rehtoreiden toimivaltuuksiin. Koulutusjohtajien nimikemuutoksella halutaan ennen muuta erottautua toisen asteen opetusta antavista organisaatioista.

Tulliportin koulun aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, joten sitä koskevat määräykset on poistettu esityksestä.

45.1.

Elinvoiman viranhaltijoiden toimivaltuudet tulevat pääosin nykyisistä toimivaltuuksista.

Suurin osa kaupungin myöntämistä avustuksista jaetaan elinvoimalautakunnan määrärahoista lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan. Näistä elinvoimalautakunnan avustuksista valtaosa kuuluu vapaa-ajan palvelualueen jaettaviksi, mutta myös jatkuvan oppimisen palvelualueella jaetaan avustuksia. Kun tehtävä jakautuu usealle palvelualueelle, on päätösvalta avustusten myöntämisestä annettava apulaiskaupunginjohtajalle.

 

VII KOKOUSMENETTELY

 

55 §

Kaupunginjohtajan esitetään toimivan konsernijaoston esittelijänä. Lukuun ei tule muita sisällöllisiä muutoksia.

 

VIII KUNNAN TALOUS

 

Lukuun on tehty joitakin selventäviä täydennyksiä ja muutoksia. Sääntely ei ole muuttunut.

 

IX VALVONTAJÄRJESTELMÄ

 

Ei muutoksia.

 

X HANKINNAT

 

Hallintosääntöön on selvyyden vuoksi lisätty maininta, että hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan viranhaltija. Luvussa olleet viittaukset hankintasopimuksiin on muutettu viittauksiksi hankintapäätöksiin, koska toimivaltuus koskee nimenomaan päätösten tekemistä. Sopimusten allekirjoittamisesta on omat määräykset 104 §:ssä.

 

XI HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖHALLINNOLLINEN PÄÄTÖKSENTEKO

 

70 §

Toisin kuin nykyisessä hallintosäännössä kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan kanssa tehtävän johtajasopimuksen myös mahdollisen erokorvauksen osalta. Tämä on kuntalaissa määrätty kaupunginhallituksen tehtäväksi eikä hallintosäännössä asiasta voida määrätä toisin.

 

Lukuun on muilta osin tehty organisaatiouudistuksesta johtuvia muutoksia sääntelyn pysyessä ennallaan.

 

XII - XIV LIIKELAITOKSET

 

82 §

Liikelaitos Kuninkaantien työterveys tuotaa jatkossa palveluita vain Porvoon kaupungille ja Sipoon kunnalle, eikä sillä ole kansanterveyslain mukaisia velvoitteita tuottaa palveluita laajemmin.

 

XV LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUJEN PERUSTEET

 

92 §

Lukuun on lisätty yleinen määräys soveltamisalasta sekä soveltamisalaan liittyen erityinen määräys siitä, että lukua sovelletaan soveltuvin osin myös viranhaltijoihin. Nykyisin viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot määräytyvät kaupunginhallituksen 3.12.2012 tekemän päätöksen perusteella ja ne poikkeavat selvästi luottamushenkilöiden palkkioista.

 

102 ja 103 §

Jos palkkiosääntöjen tulkinnasta syntyy ratkeamatonta erimielisyyttä, kiistan ratkaisee kaupunginhallitus, joka antaa tarvittaessa myös tarkempia määräyksiä

 

XVI MUUT MÄÄRÄYKSET

 

104 §

Esityksen mukaan viranhaltijoiden päätöksiin perustuvat sopimukset allekirjoittaa jatkossa viranhaltija yksin ilman varmentajaa.

 

XVII

 

Toisin kuin yleensä uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023 eikä välittömästi kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

 

Liitteet

esitys hallintosäännöksi 1.1.2023 alkaen

nykyinen hallintosääntö

organisaatiorakenne

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käy yleiskeskustelun hallintosäännöstä ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun hallintosäännöstä ja päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 387 

 

 

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus jatkaa yleiskeskustelua hallintosäännöstä ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi yleiskeskustelua hallintosäännöstä ja päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.12.2022 § 415  

3138/00.00.02.00/2022  

 

Liitteet

esitys hallintosäännöksi 1.1.2023 alkaen

nykyinen hallintosääntö

organisaatiorakenne

äänestystulosraportti

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porvoon kaupungin hallintosäännön.

Päätös tarkastetaan heti.

 

Asian käsittely kokouksessa

 

Kaupunginjohtaja muutti esitystään uudeksi hallintosäännöksi seuraavien kohtien osalta.

 

14 §

Ryhmäpuheenvuoron kesto voidaan puheenjohtajan erillisellä  päätöksellä rajoittaa kestämään kahdeksan minuuttia ja muu puheenvuoro kolme minuuttia.

 

18 §

Poistetaan toinen momentti:

 

"Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen."

 

38.2.

Kohta 5.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on käydä vuosittain kaupunginjohtajan kanssa tavoite- ja arviointikeskustelut, ellei johtajasopimuksessa ole toisin määrätty.

 

Voimassa oleva johtajasopimuksen määräystä siitä, että tavoitekeskusteluun osallistuu kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kokonaisuudessaan ei ole haluttu muuttaa.

 

38.4.

Konsernijaosto ohjeistaa tytäryhteisöissä maksettavista hallituspalkkioista.

 

Jaosto ei voi muodollisesti päättää yhtiöissä maksettavista palkkioista.

 

40.2.

Kaupunginjohtajan tehtävät: poistetaan kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa koskeva kohta 8., joka sisältyy 112 §:n yleiseen säännökseen.

 

43 §

Kaupunki-infran tehtävistä poistetaan maininta liikunta- ja virkistysalueiden hoitamisesta.

 

44.1.

Aluerehtoreille annetaan vapaa-aikajohtajan tavoin toimivalta päättää koulujen tilojen antamisesta muiden käyttöön.

 

45.1.

Vapaa-aikajohtajalta on poistettu toimivaltuus hyväksyä toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia tarpeettomana mainintana hallintosäännössä. Väärät viittaukset toimialaan ja yksiköihin on korjattu.

 

58 §

Apulaiskaupunginjohtaja on lisätty niiden viranhaltijoiden joukkoon, joilla on toimivalta ottaa asia lautakunnan käsiteltäväksi.

 

67 §

Hankintoja koskevaan kohtaan on tarkennettu, että toimessa oleva päällikkö valmistelee hankintapäätöksen, jonka tekee hänen lähin virassa oleva esihenkilönsä.

 

69 §

Poistetaan kohta 3, joka mahdollistaisi määräaikaisen kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen jatkamisen silloin, kun ko. viranhaltijat on valittu aiemmin määräaikaiseen virkasuhteeseen julkisen hakumenettelyn kautta.

 

 

73 §

Otetaan koko kaupunginjohtajaa koskeva kappale pois, koska asiasta on säädetty viranhaltijalaissa ja kuntalaissa. Ensimmäinen kappale kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

 

"Apulaiskaupunginjohtajan, toimialan johtajien ja liikelaitosten toimitusjohtajien palvelussuhteen osa-aikaistamisesta, irtisanomisesta, purkamisesta, lomauttamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus"

 

77 §

Hulevesiä koskeva velvoite poistetaan hallintosäännöstä, koska tämä ei ole vesihuoltolain mukainen velvoite ja siitä on tarkoituksenmukaista sopia asiakkaiden kanssa erikseen, jotta hulevesien johtamisesta aiheutuvat kustannukset kohdentuvat oikein.

 

87 §

Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden nimi muutetaan kuulumaan Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut.

 

Logistiikkapalveluita ei jatkossa tuoteta liikelaitoksessa, koska niitä on tuotettu ainoastaan soten tarpeita varten.

 

111 §

Erityistoimivaltaa koskevaan määräykseen ei katsottu tarpeelliseksi tehdä lisäyksiä tai muutoksia rkp:n indikoiman lakimuutoshankkeen perusteella muuten kuin mainitsemalla poikkeusolot häiriötilanteen ohella.

 

107 §

Kaksikielisyyttä koskeva määräys muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

"Porvoon kaupunki on kaksikielinen kunta, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava kieliryhmien tarpeet tasapuolisesti huomioon.

 

Kaupungin tuottamat ja ostamat palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi kaikilla palvelualueilla. Jos palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan tarjota ja asiakasviestintä voidaan toteuttaa ainoastaan tämän kieliryhmän kielellä.

 

Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä siitä erikseen on kaupungin kielisäännössä todettu.

 

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi, lukuun ottamatta koulutusjaostoja.

 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat toimialallaan kielellisten oikeuksien toteutumista. Lautakunnat raportoivat vuosittain seurannan tuloksista kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle. Kaupunginhallitus antaa tarkemmat ohjeet raportoinnista."

 

109 §

Kaupunginvaltuutetuille annetaan mahdollisuus liittyä aloitteeseen kahden viikon ajan sen jälkeen, kun aloitteen tekijä on käyttänyt aloitetta koskevan puheenvuoron valtuuston kokouksessa.

 

112 §

Konserniohjauksesta vastaavan viranhaltijan esteellisyyttä koskeva sääntely muutetaan muotoon:

 

"Jos omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta vastaava viranhaltija on väliaikaisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä, kaupunginjohtaja toimii hänen sijaisenaan tai päättää hänen sijaisensa nimeämisestä. Jos viranhaltija on pitkäaikaisesti esteellinen toimimaan yhteisön omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta vastaavana henkilönä, esimerkiksi tultuaan nimitetyksi yhteisön hallintoelimeen, konsernijaosto päättää hänen sijaansa tulevasta viranhaltijasta."

 

 

Päätös

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:

 

93 §

Lisätään seuraava kappale: "Opiskelijoille maksetaan matkakorvaus konsernin Opiskelijan tulee esittää opiskelutodistus sekä todistus väliaikaisesta asunnosta toisella paikkakunnalla ollakseen oikeutettu matkakorvauksiin. Matkakorvaus kattaa ainoastaan Suomen sisäisen julkisen liikenteen matkakustannukset opintopaikkakunnalta.

 

Myös varusmiesten sekä siviilipalvelusta suorittavat ovat oikeutettuja matkakorvauksiin varusmiespalveluspaikkakunnalta tai kunnasta, jossa siviilipalvelusta suoritetaan."

 

109 §

Muokataan kohdan "Kuntalaisten aloitteet" ensimmäinen kappale seuraavaan muotoon: "Kuntalaisen tekemä aloite annetaan tiedoksi seuraavassa kokouksessa sille luottamustoimielimelle, jonka alaisuuteen aloitteen vastaaminen katsotaan valmistelun toimesta kuuluvan. Aloitteen vastaus tuodaan kyseiselle luottamustoimielimelle tiedoksi.

 

Kaupunginhallituksen on vuosittain esitettävä kaupunginvaltuustolle ajantasainen luettelo kaikista kaupungin toimintaa koskevista kuntalaisten aloitteista, vastauksista niihin ja aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä."

luottamushenkilötehtäviin opintopaikkakunnalta.

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen jälkeen seuraavat esitykset:

 

53 §

Anette Karlssonin esitys, jota Sami Ryynänen kannatti, Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale: "Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa, mutta ei kuitenkaan käsiteltäessä ei julkisia asioita." äänin 3-10. (äänestys 5).

 

96 §

Elin Blomqvist-Valtosen esitys, jota Anette Karlsson kannatti, lisätään uudeksi vuosipalkkioksi: "valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio 500 euroa + 100 euroa/valtuustoryhmään kuuluva valtuutettu" voitti äänestyksessä Jari Oksasen tekemän ja Kevin Servinin kannattaman esityksen, "valtuustoryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio 800 euroa" äänin 11-2. Blomqvist-Valtosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti asettamatta sitä vastakkain kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen kanssa. (äänestys 6)

 

Kaupunginhallitus äänesti lisäksi seuraavista esityksistä, joita ei hyväksytty:

 

39.5.

Elin Blomqvist-Valtosen esitys, jota Frida Sigfrids kannatti,

Koulutusjaostot 39.5.1. kohta 4 muutetaan muotoon: "vastaavat oman kieliryhmänsä osalta kaupungin ylläpitämien koulujen ja oppilaitosten toiminnasta, päättävät oppilaaksiottoalueista, päättävät perusopetuksen ja lukio-opetuksen tuntikehyksestä sekä osallistuvat koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä muiden alueen koulutuksen järjestäjien kanssa". Ja että vastaavat toimivaltuudet poistetaan kasvun ja oppimisen lautakunnalta. Esitys hävisi äänestyksen kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 8-5. (äänestys 1)

 

45.1.

Nea Hjeltin esitys, jota Nina Uski kannatti, pykälä 45.1.: Poistetaan apulaiskaupunginjohtaja kohta 2. päättää toimialan avustusten jakamisesta. lisätään Vapaa-aikajohtajan tehtäviin: päättää lautakunnan vahvistamien avustusmäärärahojen mukaisesti tehtäväalueen avustusten jaosta hävisi äänestyksen kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 9-4. (äänestys 2)

 

Nea Hjeltin esitys, jota Nina Uski kannatti, lisätään: "Hallinnollinen rehtori päättää lautakunnan vahvistamien avustusmäärärahojen mukaisesti taiteen perusopetuksen avustusten jaosta." Esitys hävisi kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 10-3. (äänestys 3)

 

53 §

Anette Karlssonin esitys, jota Sami Ryynänen kannatti, Lisätään toisen ja kolmannen kappaleen väliin uusi kappale:

"Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavien toimielinten kokouksissa: kaupunkikehityslautakunta, elinvoimalautakunta sekä kasvun ja oppimisen lautakunta." Esitys hävisi kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 8-5. (äänestys 4)

 

112 §

Nea Hjeltin esitys, jota Nina Uski kannatti, viimeinen kappale muutetaan muotoon: "Konsernijaosto päättää, kuka edustaa kaupunkia vastuullaan olevien konserni- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa ja antaa edustajalle ohjeet tai valtuuttaa viranhaltijan antamaan ohjeen kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin." Esitys hävisi kaupunginjohtajan pohjaesitykselle äänin 7-6.

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Porvoon kaupungin hallintosäännön.

 

Päätös tarkastettiin heti.