Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 414 

 

 

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelma

 

Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 375 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Kuntatalouden tila

 

Kuntien toiminta ja talous mullistuu vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keskimäärin noin puolet kuntien tuloista ja menoista siirtyvät hyvinvointialueelle. Kuntien menot muodostuvat jatkossa pitkälti sivistystoimen, elinvoiman ja teknisen sektorin toimintakuluista. Muutos vaikeuttaa kuntien talouden sopeuttamismahdollisuuksia, mutta toisaalta jäljelle jäävien tehtävien menokehitys on tasaisempaa ja ennakoitavampaa.

 

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaikkien kuntien tuloveroprosenttia alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti uudistuksen jälkeen kunnissa on noin 7,4 prosenttia. Kunnat saavat vuonna 2023 kunnallisverotuloja vanhoilta verovuosilta edelleen korkeamman veroprosentin mukaisesti.

 

Kunnille tilitettävästä yhteisöverosta leikataan kolmannes valtiolle hyvinvointialueuudistuksen myötä, mutta yhteisöveron merkitys kuntien rahoituspohjassa säilyy edelleen vahvana. Kiinteistöverotukseen ei ole tulossa muutoksia, ja sen suhteellinen merkitys kaksinkertaistuu kuntien rahoituspohjassa.

 

Valtionosuusjärjestelmä muuttuu hyvinvointialueuudistuksen myötä, kun sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen järjestämiseen liittyvät valtionosuudet poistuvat, vaikka järjestelmän perusrakenne säilyy monelta osin samankaltaisena. Valtionosuusjärjestelmän kautta kuitenkin tasataan moniportaisella tasausmekanismilla hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamia kuntakohtaisia muutoksia.

 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, materiaalin saatavuushaasteet, korkea inflaatio, korkojen nousu ja jopa stagflaation uhka aiheuttavat kuntatalouteen merkittäviä haasteita.

 

Korkea inflaatio sekä kunta-alan palkkaratkaisu aiheuttava merkittäviä menopaineita kunnille vuonna 2023. Syksyllä laaditun kuntatalousohjelman mukaan peruspalvelujen hintaindeksin muutos vuodelle 2023 olisi noin 3,8 prosenttia, vaikka inflaatio on jo loppuvuonna 2022 kohonnut tätä korkeammaksi. Korkojen nousu vaikuttaa merkittävästi kuntien rahoituskustannuksiin, sillä kuntien nettovelka on jatkuvasti kasvanut.

 

Kaupungin talouden toimintaympäristö

 

Kaupungin talous on viime vuosina ollut selvästi ylijäämäinen pitkälti yhteisöveron hyvän kehityksen sekä valtion koronatukien takia.

 

Vuoden alusta voimaan tuleva hyvinvointialueuudistus heikentää kaupungin rahoituspohjaa ja taloutta samalla kun kuluihin vaikuttava inflaatio pysyy korkealla.

 

Kaupungissa valmisteilla oleva organisaatiouudistus aiheuttaa monia toiminnallisia muutoksia vuoden 2023 alusta, jotka vaikuttavat myös talouden lukuihin.

 

Toimintaympäristöön vaikuttavat lainsäädäntömuutokset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoon, sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen. Näiden kustannukset valtio kompensoi kunnille.

 

Taloudellisessa mielessä vuoden 2023 merkittävin haaste liittyy inflaation ja palkkamenojen kiihtymiseen, mikä osaltaan kasvattaa kaupungin menoja. Tilannetta helpottaa se, että kaupunki saa vielä vuonna 2023 korkeampia verotuloja vanhoilta verovuosilta aiempien veroprosenttien ja jako-osuuksien kautta.

 

Käyttötalouden menot

 

Kaupunkiin vuonna 2023 jäljelle jäävien vertailukelpoisten menojen kasvu vuoden 2023 talousarviossa on yhteensä 18,4 miljoonaa euroa 7,9 prosenttia. Menojen kasvu kiihtyy kaikilla toimialoilla. Korkea menokasvu selittyy osin inflaatiolla ja palkkakustannusten nousulle, ja osin kaupungin väestökasvulla ja panostuksella strategian mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Kasvun ja oppimisen toimialla vertailukelpoisten menojen kasvu vuonna 2023 on 8,8 prosenttia, vastaavasti Elinvoiman toimialalla 12,9 prosenttia, Kaupunkikehityksen toimialalla 10,0 prosenttia sekä Konsernipalvelujen toimialalla 5,6 prosenttia.

 

Toimialojen yhteenlaskettu toimintakulujen määrä talousarviossa 2023 lähes puolittuu aiemmasta ollen 223,4 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2022 on noin 425 miljoonaa euroa sisältäen hyvinvointialuelle siirtyvät toiminnot.

 

Kaupungin toimialojen toiminnan tulosta kuvaavan toimintakatteen määräksi talousarviovuonna 2023 muodostuu -153,7 miljoonaa euroa.

 

Käyttötalouden tulot

 

Toimintatulojen määrä talousarviossa 2023 on 69,1 miljoonaa euroa. Myynti- ja maksutuottojen määrä vähenee vuodesta 2022 sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tuottojen jäädessä pois. Kaupungille jäljelle jäävien toimintatuottojen odotetaan kasvavan maltillisesti noin 1 prosentin verran vuosittain.

 

Kaupungin kunnallisveron tuoton arvioidaan uudella 7,11 prosentin verokannalla tuottavan vuonna 2023 noin 97 miljoonaa euroa. Summassa on mukana kertaluonteisesti edellisisltä vuosilta korkeammalla veroprosentilla tilitettäviä kunnallisveroja noin 11 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotto kuitenkin alenee veroprosenttileikkauksen takia noin 121,7 miljoonaa euroa vuodesta 2022. Kunnallisvero säilyy edelleen selvästi kaupungin suurimpana yksittäisenä tulonlähteenä, vaikka sen suhteellinen merkitys heikkenee jonkin verran.

 

Yhteisöveron tuottoarvio on noin 34 miljoonaan euroa vuonna 2023. Yhteisöveron tuotto vuonna 2023 sisältää jonkin verran verotuloja myös edellisiltä verovuosilta, jotka kaupunki saa korkeamman jako-osuuden perusteella. Taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat vuosittain yhteisöveron tuottoon. Yhteisöverojen osuus kaupungin verorahoituksesta on noin 17 prosenttia.

 

Porvoon kaupungin kiinteistöveroprosentteihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2023. Kiinteistöveron arvioidaan tuottavan kaupungille noin 17,2 miljoonaa euroa, mikä on aiempien vuosien tasolla.

 

Porvoon valtionosuudet vuonna 2023 tulevat olemaan reilu 47 miljoonaa euroa. Summasta noin puolet on peruspalvelujen valtionosuutta ja toiset puolet valtionosuuksista koostuu erilaisista tasaus- ja kompensaatioelementeistä.

 

Kaupungin talouden tasapaino

 

Kaupungin talous on vuonna 2023 tasapainossa pitkälti kertaluonteisten verorahoitukseen liittyvien erien myötä. Kaupungin ylijäämän määräksi vuonna 2023 muodostuu 15,0 miljoonaa euroa. 

 

Vuosina 2024-2025 kaupungin talous kääntyy alijäämäiseksi kertaluonteisten erien poistuessa. Valtionosuusjärjestelmän moniportainen hyvinvointialueuudistukseen liittyvä uusi tasausjärjestelmä vähnetää asteittain vuoteen 2027 mennessä kaupungin valtionosuustuloja noin 3,3 miljoonaa euroa. Vuosikatteiden määrät vuosina 2024 sekä 2025 eivät riitä kattamaan kaupungin poistoja ja talous kääntyy alijäämäiseksi.

 

Tulos vuonna 2024 on taloussuunnitelman mukaan noin 6 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuonna 2025 noin 13 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulojen vähentymisen kanssa samanaikaisesti menokasvun ennakoidaan olevan edelleen kohtuullisen ripeää. Menojen ennakoidaan kasvavan noin 4 prosenttia vuodessa taloussuunnitelmavuosina.

 

Investoinnit

 

Kaupungin investointisuunnitelman mukaan vuosille 2023-2026 on kohdistumassa yhteensä noin 139 miljoonan euron investoinnit. Vuodelle 2023 investointeja kohdistuu yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, joista talonrakennusinvestointien osuus on 14,0 miljoonaa euroa ja kaupunkikehityksen osuus 10,8 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investointikohteet ovat Hinthaaran sivistyskeskus, Bjurbölen päiväkoti sekä hallinnon toimitilojen keskittäminen. Lisäksi vuonna 2023 tehdään myös lukuisia pienempiä investointeja muun muassa koulu- ja päiväkotirakennuksiin sekä niiden piha-alueisiin.

 

Investointiohjelmassa korostuu suunnitteluvuosina erityisesti useat koulu- ja päiväkoti-investoinnit, kaupunkikehityksen kasvua tukevat investoinnit sekä Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäisen vaiheen investoinnit. Lisäksi varaudutaan pääomittamaan Itäradan hankeyhtiötä sekä varaudutaan Kuninkaantien työterveys yritysjärjestelyyn.

 

Kaupungin käyttötalouden kehitys vuoden 2023 jälkeen vaikuttaa myös investointimahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Mikäli käyttötalouden kehitysnäkymät saadaan käännettyä ylijäämäisiksi, mahdollistaa tämä myös paremmin investointeja tulevaisuudessa.

 

Lainanotto

 

Kaupungin vuotuinen lainarahoitustarve tai lainanlyhennysvara muodostuu vuosikatteen ja nettoinvestointien välisestä erotuksesta. Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikatteella voidaan rahoittaa nettoinvestoinnit. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee rahoittaa myös lainan lyhennykset.

 

Korkea investointitaso yhdessä heikkenevän käyttötalouden kanssa tarkoittaa, että kaupungin lainakanta on jälleen kääntymässä kasvuun. Vuoden 2023 lopussa lainakannan ennakoidaan olevan noin 81,3 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2026 lopussa jo 149,9 miljoonaa euroa.

 

Hyvinvointialueuudistus heikentää kaupungin investointikykyä ja lainanottokykyä, kun tulopohja puolittuu lainojen jäädessä käytännössä kokonaan kaupungille. Ennen uudistusta kaupungin kestävä investointitaso pitkällä aikavälillä oli noin 25-30 miljoonaa euroa vuodessa. Uudistuksen jälkeen kestävä vuosittainen taso on lähempänä 20 miljoonaa euroa.

 

Korkotaso on ollut useita vuosia poikkeuksellisen matala. Kaupungin lainojen keskikorko on vuoden lopussa noin 0,3 prosenttia ja koko lainasalkku on sidottu kiinteäkorkoisiin lainoihin. Uusien lainojen keskikorko tulee kuitenkin olemaan huomattavasti korkeampi, tällä hetkellä noin 3,0 - 3,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että lähivuosina kaupungin tulee myös varautua korkokustannusten nousuun. 

 

Liikelaitokset

 

Liikelaitosten johtokuntien tehtävänä on kuntalain mukaisesti hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma sekä päättää liikelaitoksen investoinneista, jollei muuta ole määrätty. Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten sitovat tavoitteet, sekä kaupungin ja liikelaitoksen väliset rahoituserät, mm. tuottotavoitteen.

 

Liikelaitokset rahoittavat lähtökohtaisesti investointinsa tulorahoituksellaan. Porvoon veden isompi investointi Saksalan vesilaitokseen jatkuu vuonna 2023, minkä vuoksi kaupunki on valmistautunut myöntämään kuuden miljoonan euron lainan liikelaitokselle.

 

Konserniyhtiöt

 

Konsernin tytäryhtiöiden merkitys, osana kuntakonsernia, kasvaa vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

 

Kuntalain mukaisesti valtuusto määrittelee omistajapoliittiset tavoitteet omistamilleen yhteisöille, sekä päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto päättää myös talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joihin sisältyy omistajapolitiikasta johdetut vuositavoitteet merkittävimmille konsernin yhteisöille.

 

Toimintansa 1.1.2023 aloittava konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

 

Liite

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus käy yleiskeskustelun vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun vuoden 2023 talousarviosta ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmasta ja päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 378 

 

 

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus jatkaa yleiskeskustelua vuoden 2023 talousarvioista ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmasta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

Päätös

Kaupunginhallitus jatkoi yleiskeskustelua vuoden 2023 talousarvioista ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmasta ja päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 386 

 

 

Liitteet

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Sivistyslautakunnan lausunto 17.11.2022

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Rahoitusjohtaja valtuutetaan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarviokirjaan ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös tarkastetaan heti.

 

Jäsen Holmström esitti jäsen Lundin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Blomqvist-Valtonen, Hjelt, Holmström, Lund, Servin, Sigfrids, Söderberg, Uski, Wiitakorpi) - 4 (Hirvilammi, Karlsson, Ryynänen, Valasti) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.12.2022 § 414  

2116/02.02.00/2022  

 

Liitteet

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Sivistyslautakunnan lausunto 17.11.2022

Kaupunkikehityslautakunnan lausunto 22.11.2022

Päätöstekstin liitteet:

 Talousarvion sitovat tavoitteet (liite 1)

Svenskspråkig grundläggande och gymnasieutbildning

(liite 2)

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.

Rahoitusjohtaja valtuutetaan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarviokirjaan ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös tarkastetaan heti.

 

Asian käsittely kokouksessa

 

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa talousarvioesitykseensä seuraavat muutokset:

 

Taulukot

Lisätään kasvun ja oppimisen määrärahoihin 50 500 euroa tilapäisten päiväkotitilojen vuokraamiseksi läntiselle alueelle (Sivistyslautakunta 17.11.2022).

 

Palautetaan kasvun ja oppimisen avoimien varhaiskasvatuspalveluiden määrärahoihin 100 000 euroa (kj:n esityksessä alun perin vähennetty 200 000 euroa). Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tulevaisuus ja siihen liittyvät käyttötalouden menot ja investoinnit arvioidaan kevään 2023 aikana.

 

s. 7

Muutetaan talousarvion sitovat tavoitteet liitteen 1 mukaisesti.

 

s.11

Lisätään teksti: 

 

"KASVU STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ

Kestävä kasvu on Unelmien Porvoo -kaupunkistrategian keskeisin päämäärä kuluvalle valtuustokaudelle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaupungin väkiluku kasvaa keskimäärin noin prosentin vuodessa, vuoteen 2050 mennessä noin 70 000 asukkaaseen.  

 

Porvoo kuuluu kaupungistuvassa ja alueellisesti eriytyvässä Suomessa niiden harvojen kuntien joukkoon, jotka ovat edelleen kasvaneet. Muuttoliike tuo kaupunkiin erityisesti nuoria, veronmaksukykyisiä aikuisia. Muuttovoitto kasvattaa koko kaupungin elinvoimaa sekä nykyisten ja tulevien porvoolaisten hyvinvoinnin edellytyksiä."

 

s. 22

Lisäys kohtaan: Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

 

Toisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava lause:  

"Kaupungin kaksikielisyys huomioidaan markkinoinnissa ja toteutuksessa, kun kaupunki järjestää itse tai yhteistyössä muiden kanssa yleisötapahtumia."

 

s. 22

Henkilöstö, demokratia ja kehitys / Henkilöstö

 

Poistetaan osion kolmannesta kappaleesta lause: "Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan edelleen kesätyöseteleitä nuorten kesätyöllistämistä varten. (siirretään toimintona rahoineen elinvoiman toimialalle)"

   

  s. 23

Henkilöstö, demokratia ja kehitys / Demokratia ja hallinto

Lisätään toisen kappaleen loppuun lause: "Luodaan asukaslähtöinen osallistavan budjetoinnin toimintamalli."

 

s. 23

Henkilöstö, demokratia ja kehitys / Henkilöstö

Poistetaan osion kolmannesta kappaleesta lause: "Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan edelleen kesätyöseteleitä nuorten kesätyöllistämistä varten. (siirretään toimintona rahoineen elinvoiman toimialalle)

 

Muutetaan sivun 27 teksti muotoon: Vuonna 2023 tonttimarkkinointiin tullee kahdeksan omakotitonttia Toukovuoresta ja neljä tonttia Suomenkylästä." 

 

s. 28

Kaupunkisuunnittelu

Lisätään osion ensimmäisen kappaleen perään lause: "Kaupunkisuunnittelussa panostetaan erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyteen."

 

s. 29

Kaupunki-infra

Muokataan toiseksi viimeistä kappaletta: ".mahdollisuus rakentaa myös senioreille ja vammaisille sopivia esteettömiä kuntoilu- ja oleskelupuistoja."

 

s. 35

Muutetaan ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen teksti liitteen 2 mukaiseksi.

 

s. 38-45

Ukrainalaisten pakolaisten määrän korottaminen 100 paikalla vuonna 2023. Lisäys nettomäärärahoihin 120 000 euroa.

 

s. 43-46

Henkilöstösuunnitelmaan liittyvät tehdään seuraavat muutokset:

 

Konsernipalveluiden konsernijohdosta puuttuu vuodelta 2022 johdon assistentti. Siirtyy viestintään, vaikuttaa lisäysten kokonaismäärään. Ei ole uusi vakanssi vaan tekninen korjaus.

 

Rakennustiimin vetäjä, katurakennusinsinööri (poistettu henkilöstösuunnitelmasta), mutta määrärahat poistamatta. Poistetaan yhteensä  89 000 euroa (palkat+sosiaalikulut).

 

Korjataan  kirjoitusvirhe: Kaupunkikehityksen toimiala on pysynyt organisaatiouudistuksessa pääosin entisellään. Kun aiemmasta tehtäväalueesta tulee toimiala, perustetaan toimialan johtoon kaupunkikehitysjohtajan ja hallintojohtajan päällikön virat sekä asiakkuuskoordinaattorin tehtävä.

 

Matkailu- ja tapahtumapäällikkö muutetaan matkailun kehittämispäälliköksi.

 

KoMbiin perustetaan uudelleen apulaisrehtorin virka, joka on lakkautettu erheellisesti vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

 

Suomenkielisissä koulutuspalveluissa kolmessa yläkoulussa (AE-koulu, Linnajoen koulu, Pääskytien koulu) kussakin yksi määräaikainen koulunkäynninohjaaja muuttuu koulukoutseiksi.

 

Lisätään kaksi kotouttamiskoordinaattoria (yksi vakinainen, yksi määräaikainen) ja yksi toimistosihteeri elinkeinot ja työllisyys-palvelualueelle (lisätään määrärahaa arvion perusteella 190 000 €)

 

Liikenneinsinööri vakinaisena (ei määräaikaisena). Joukkoliikennesuunnittelija vuodelle 2023 (vuoden 2024 sijaan, lisätään kaupunkikehityksen määrärahoihin 65 000 €).  

 

s. 47-50

Investointeihin liittyvät muutokset:

 

Huhtisen päiväkoti, muutetaan aikamuoto: Vuoden 2022 lopulla valmistui.

 

Bjurbölen päiväkoti, muutetaan aikamuoto: hankesuunnitelma valmistui vuonna 2022

 

Lisätään elinvoiman investointeihin kohtaan  "Lähiliikuntapaikat ja alueet" 200 000 € vuodelle 2023 (jää käyttämättä vuodelta 2022).

 

s. 53

Muutetaan Porvoon Tori, Poistetaan: "Myös linja-autoliikenteen." Muutetaan: "Tuleva joukkoliikennesuunnitelma ja pysäköintiselvitys tukee ilmastoviisaan liikkumisen edellytyksiä keskustassa, ja mahdollistaa käyttää joukkoliikennettä kaupungin sisällä ja hyödyntää yhteyksiä pääkaupunkiseudulle."

 

s. 60

Careeria Oy:n tilikauden tulos, tavoite vuodelle 2023 ? -0,5 milj. euroa.

 

 

Päätös

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavat muutokset kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen:

s. 42
Elinvoiman toimiala: korotetaan 130 000 eurolla sisältäen taiteen perusopetuksen avustusten noston 30 000 eurolla ja liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustusten nosto 100 000 eurolla. Avustusten kohdistamisesta päättää elinvoimalautakunta. 

s. 22
Lisätään lause: "Henkilöstö, demokratia ja kehitys - kappaleeseen: Päätösten lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla vuoden 2023 aikana."

s. 27
Kaupunkikehityksen johto, Kohdan loppuun lisätään uusi kappale: "Kaupungille myönnetään vuosittain noin 500 000 euron saaristolisä. Lisä käytetään saariston peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Osa tästä lisästä käytetään rahoittamaan kehittämisprojekteja saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantaa saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti. "Toimialojen määrärahat: Kaupunkikehityksen toimiala: Varataan 50 000 euroa kaupunkikehityksen budjetista."

s. 28
"Selvitellään matkustustarpeita, -toiveita, vuorotarjontaa sekä eri toimintamalleja ja kaluston soveltuvuutta toiminnan parantamiseksi." Muutetaan muotoon: "Selvitetään kaupunkilaisia osallistavalla tavalla matkustustarpeita, -toiveita, vuorotarjontaa sekä eri toimintamalleja ja kaluston soveltuvuutta uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja etsien."

s. 28
Tekstilisäys: "Perheasuntojen määrää lisätään vuokra- ja asuntoyhtiötaloissa kysyntää vastaavasti."

s. 29
Rakennusvalvonta, lisätään seuraava virke toisen kappaleen jälkeen: "Lupatarkastuksen prosesseja, lupakäsittelyä ja toiminnan johtamista kehitetään ruuhkien purkamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi."

s. 32
"Selvitämme perusopetuksen järjestämistä englannin kielellä sekä selvitetään toisen ruotsinkielisen kielikylpyryhmän sijoittuminen."

Kasvun ja oppimisen johto, Toiminnot, palvelut ja prosessit. Lisätään seuraava lause kohdan loppuun: "Koulutuspalveluiden osalta syksystä 2023 lähtien koulukyydit laajenevat koulujen kerhojen ja harrastusmallien kerhojen piiriin."

Lisäys Toimialojen määrärahat: "Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus toimintakulut, palvelujen ostot: 150 000 euroa.

Lisäys Toimialojen määrärahat: "Kasvun ja oppimisen toimiala, Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus toimintakulut, palvelujen ostot: 75 000 euroa."

s. 35
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, Asiakkuudet, lisätään: "Det har visat sig att nuvarande studiehandledarmodell inte kan tillgodose alla behov som den förlängda läroplikten föranleder. Det behövs ett mångprofessionellt team kring de ungdomar som av olika orsaker skrivs ut ur andra stadiets utbildning, samtidigt som kommunen har en lagstadgad plikt att ta hand om dessa. Under våren 2023 bör en utredning göras hur staden ska svara på behovet, huruvida man kan samarbeta med grannkommunerna, och vilka resurser som behövs."
 
s. 36
Varhaiskasvatuspalvelut / Toiminnot, palvelut ja prosessit. Muutetaan lause: "Selvitetään Pohjois-Porvoon varhaiskasvatuspalvelut Kaarenkylän päiväkodin tullessa käyttöikänsä päähän." muotoon "Turvataan Pohjois-Porvoon varhaiskasvatuspalvelut Kaarenkylän päiväkodin tullessa käyttöikänsä päähän."

s. 39
Matkailu- ja tapahtumapalvelut, Kappale 2 loppuun lisätään lause: "Lisäksi Matkailussa huomioitaisi paremmin mahdollisuudet itäisen Uudenmaan saaristomatkailulle."

s. 40
Vapaa-aikapalvelut / Tulosyksiköt. Muutetaan lause: "Liikuntapalveluissa kehitetään edelleen myös tilavarausten hallinnoinnissa käytettyä Timmi-varausjärjestelmässä selvittämällä sen käytön laajennusmahdollisuuksia muille kaupungin yksiköille sekä myös tapahtumailmoittautumisiin." muotoon: "Liikuntapalveluissa kehitetään edelleen tilavarausten hallinnoinnissa käytettyä Timmi-varausjärjestelmää selvittämällä sen käytön laajennusmahdollisuuksia. Timmin käyttöä tehostamalla ja laajentamalla pyritään liikuntatilojen tehokkaampaan käyttöön sekä mahdollistetaan käyttö kaupungin muille yksiköille ja muille käyttäjäryhmille."

s. 41
Vapaa-aikapalvelut / Talous. Lisätään osion loppuun lause: "Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan edelleen kesätyöseteleitä nuorten kesätyöllistämistä varten. Kesätyöseteleiden arvoa ja määrää nostetaan. Lisätään asianmukaiseen kohtaan rahaa 42 500 euroa (400 euroa / kesätyöseteli, myönnetään 200 seteliä) (kokonaispotti 80 000 euroa)."

s. 41
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen, lisätään toisen kappaleen toisen lauseen perään uusi lause: "Porvoon kaupungin elinkeinopolitiikassa panostetaan aiempaa enemmän uusien yritysten houkutteluun ja sijoittumispalveluihin."

s. 47
Muutetaan lause: "AE-koulun pienluokkien mahdollinen sijoitus koulun yhteyteen tutkitaan hankesuunnittelun aikana." muotoon: "AE-koulun pienluokkien sijoituspaikka tutkitaan hankesuunnittelun aikana."

s. 47, 49-50
Lisätään seuraava uusi kohta Investoinnit: Esikoulu Kvarnbackens skola.

Sagobackenin päiväkoti järjestää varhaiskasvatusta ja esikoulutoimintaa ruotsiksi keskusta alueella. Tilanpuutteesta johtuen esikoulutoiminnalle ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja Sagobackenin päiväkodissa. Palvelun turvaamiseksi keskusta-alueella yksi vaihtoehto on siirtää esikoulutoiminta pysyväksi osaksi Kvarnbacken skolaa. Toimiva esikoulu koulun yhteydessä vaatii kuitenkin tarkoituksenmukaiset tilat. Projektisuunnittelu hankkeelle käynnistetään vuonna 2023 ja lisärakennusten tulee olla valmiit 2024 syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Investointeihin varataan seuraavat rahat: 2023 185 000 euroa, 2024 1 000 000 euroa.

s. 29, 49-50
Lisätään teksti sivulle 29: "Selvitetään koirapuiston perustamista Länsirannalle."

Investointivaraus 45 000 euroa vuodelle 2024.

Kaupunginhallituksen kokouksessa hyväksyttiin seuraavat vastaesitykset äänestyksen jälkeen (äänestystuloksissa ilmoitettu ensin kaupunginjohtajan pohjaesityken saamat äänet ja jälkimmäisenä vastaesityksen saamat äänet):

s. 28
Sami Ryynäsen tekemä ja Nea Hjeltin kannattama esitys, kaupunkisuunnittelu: "Kaavoituksen keskeisempien hankkeiden edistämiseksi lisätään 300 000 € palvelujen ostoihin. Palvelujen oston resurssien lisäämisen tavoitteena on nopeuttaa hankkeisiin liittyvää valmistelua." äänin 6 - 7 (äänestys 1).

s. 33
Anette Karlssonin tekemä ja Jari Oksasen kannattama esitys s. 33: Kasvun ja oppimisen johto / Talous: "Parannetaan päiväkoti- ja kouluruoan laatua nostaen määrärahaa 0,5 eurolla annosta kohden. Samassa yhteydessä palautetaan Kestävän talouden ohjelmassa tehdyt kouluruokaan kohdistuneet säästötoimenpiteet. Varataan asianmukaiseen kohtaan talousarvioon miljoona euroa." äänin 5 - 8 (äänestys 4).

s. 36
Anette Karlssonin tekemä ja Sami Ryynäsen kannattama esitys, Varhaiskasvatuspalvelut / Toiminnot, palvelut ja prosessit, lisätään osion toisen kappaleen loppuun lause: "Selvitetään tarve perustaa uusi päiväkoti Haikkoo-Tolkkinen alueelle." äänin 3 - 10 (äänestys 7).

s. 41
Anette Karlssonin tekemä ja Sami Ryynäsen kannattama esitys, Vapaa-aikapalvelut / Tulosyksiköt lisätään uusi kappale loppuun: "Selvitetään mahdollisuus rakentaa mopoilulle turvallinen alue. Huomioidaan alueen toteuttamisessa saavutettavuus eri puolilla kaupunkia sekä ympäristöön kohdistuvat meluhaitat" äänin 2 - 11 (äänestys 8).

s. 42
Elin Blomqvist-Valtosen tekemä ja Nea Hjeltin kannattama esitys: "lisätään Vapaa-ajan palvelujen Toiminta-kulujen kohtaan "Avustukset" Museo-avustuksiin 24 800 euroa ja Taidetehtaan säätiön avustukseen 44 000 euroa" äänin 4 - 9 (äänestys 10). 

Investointiliite
Anette Karlssonin tekemä ja Nea Hjeltin kannattama esitys, Elinvoiman maanrakennus, lisätään uusi kohta: "Tennisseinän rakentaminen 10 000 euroa" äänin 6 - 7 (äänestys 14).

Henkilöstösuunnitelma
Elin Blomqvist-Valtosen tekemä ja Kevin Servinen kannattama esitys:  Seuraavat uudet työ-/virkasuhteet poistetaan henkilöstösuunnitelmasta: 
Katutyönjohtaja
Rekrytointiasiantuntija
Viestintäasiantuntija
Markkinointiasiantuntija
Konsernilakimiehen toimen täyttäminen siirretään vuodelle 2024

Muutosesitykset talousarviokirja tekstiosio muutetaan seuraavasti: Muutetaan markkinointia koskeva teksti sivulta 22 (viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet) seuraavasti: 

"Suunnitelmallinen markkinointi vahvistaa kaupungin kestävää kasvua ja vetovoimaa, houkuttelee uusia asukkaita ja osaajia, tukee BusinessPorvoo -konseptia, elämyksellisiä tapahtumia, matkailua ja kaupungin ilmastotavoitteita sekä kehittää kaupungin työnantajavetovoimaa. Yhteistyö jatkuu Kilpilahden alueen yritysten kanssa Kilpilahden alueen brändäyksessä ja osaajien houkuttelussa. Organisaatiouudistus mahdollistaa uudenlaiset synergiahyödyt viestinnän ja markkinoinnin välillä erityisesti kaupungin omia palveluita koskevassa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaupungin brändin kehitys- ja jalkauttamistyö jatkuu ja samalla painopisteeksi nousee myös kaupungin omiin palveluihin liittyvän markkinoinnin kehitystyö. Vuoden alussa laaditaan uusi toimintasuunnitelma käytettävissä olevien resurssien ja uusien priorisontien pohjalta."

Seuraava teksti sivulta 22. poistetaan: 

"Käännöspalveluiden ohjaaminen siirtyi viestinnälle uutena tehtävänä HPK Oy:n perustamisen yhteydessä. Viestintä kuvaa käännöspalveluiden arvioinnissa käytettävät laatumittarit ja laadun seurantamallin yhdessä HPK Oy:n kanssa yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana. Palvelun laatutasoa seurataan lisäksi säännöllisesti yhteistyöpalavereissa. Viestintäyksikössä on valmius kääntää kiireellisiä asioita myös itse."

Sivu 22 Henkilöstö, demokratia ja kehitys: poistetaan seuraava lause: 

Konserniohjauksen tehostamiseksi palkataan myös konsernilakimies demokratiayksikköön.

Vastaavasti kappaleen loppuun lisätään seuraava lause: 

"Vuoden alussa täsmennetään toimintasuunnitelmaa käytettävissä olevien juridisten resurssien ja uusien priorisontien pohjalta."

Talousarviokirjan taloudelliset vaikutukset: 
Poistetaan viestintäasiantuntijan palkkakustannus 50 000 euroa.
Poistetaan markkinointiasiantuntijan palkkakustannukset 50 000 euroa viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueelta.
Poistetaan konsernilakimiehen palkkakustannukset 85 000 euroa. 
Lisätään asiantuntijapalveluihin 30.000 euroa
Poistetaan katutyönjohtajan palkkakustannus 50 000 euroa.

Esitys hyväksyttiin äänin 4 - 9 (äänestys 15).

Kaupunginhallitus äänesti lisäksi seuraavista esityksistä, joita ei hyväksytty:

s. 28
Elin Blomqvist-Valtosen tekemä ja Johan Söderbergin kannattama esitys, kaupunkisuunnittelu, lisätään seuraava kappale ennen "Kokonniemen tulevaa liikuntakeskusta varten.." olevaa kappaletta: "Asemakaava 456 Toukovuori muutetaan niin, että se mahdollistaa yksittäisten asuntoyhtiöi-den pysäköintipaikkojen lisäämisen." äänin 10 - 3 (äänestys 2).

s. 32
Anette Karlssonin tekemä ja Elin Blomqvist-Valtosen kannattama esitys Kasvun ja oppimisen johto / Toiminnot, palvelut ja prosessit, poistetaan osion toiseksi viimeisestä kappaleesta lause: "Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuutta yhdistää Läntisellä alueella Hamarin, Peipon ja Albert Edelfeltin koulun oppilaaksiottoalueet sekä Itäisellä alueella Huhtisen, Kevätkummun ja Keskuskoulun oppilaaksiottoalueet tavoitteena oppilasvirtojen tasaaminen ja alueellisen segregaation ennaltaehkäisy." äänin 7 - 6 (äänestys 3).

s. 33
Anette Karlssonin tekemä ja Sami Ryynäsen kannattama esitys, Kasvun ja oppimisen johto / Talous, positetaan osion ensimmäisen kappaleen lopusta lause: "Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että selvitetään myös vaihtoehto, jossa koulu rakennetaan Pääskytien koulun yhteyteen." äänin 9 - 4 (äänestys 5).

s. 34
Kevin Servinin tekemä ja Jari Oksasen kannattama esitys, poistetaan seuraava lause: "Toisaalta palveluverkon tehostaminen Epoon koulun osalta tuo säästöjä vuokrakustannuksiin 1.8.2023 alkaen."  ja lisätään talousarvioon Epoon koulun osalta poistettu 120 000 euroa, äänin 9 - 3 - 1 tyhjä (äänestys 6).

s. 42
Anette Karlssonin tekemä ja Jari Oksasen kannattama esitys, Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen, lisätään osion toisen kappaleen loppuun toiseksi viimeiseksi lauseeksi (ennen lausetta pitkään työttömänä olleista): "Selvitetään oppimisen olohuone -konseptin mukaisen toiminnan käynnistämistä Porvoossa." äänin 9 - 4 (äänestys 9).

s. 47
Anette Karlssonin tekemä ja Jari Oksasen kannattama esitys, Talonrakennusinvestoinnit MUUTETAAN otsikko "Gammelbackan kouluhanke" muotoon "Gammelbackan koulu- ja hyvinvointihanke" äänin 9 - 4 (äänestys 11).

s. 47
Anette Karlssonin tekemä ja Jari Oksasen kannattama esitys, Talonrakennusinvestoinnit / Gammelbackan koulu- ja hyvinvointihanke. muutetaan lause "Kaupungin tuottamien palveluiden tarvitsemat tilat alueella turvataan, mutta niiden laajuus, tuotantovaihtoehdot ja sijainti tutkitaan tarkemmin hankesuunnittelun aikana." muotoon: "Kaupungin tuottamien hyvinvointi-, kirjasto- ja nuorisopalveluiden tarvitsemat tilat alueella turvataan." äänin 9 - 4 (äänestys 12).

s. 47
Jari Oksasen tekemä ja Anette Karlssonin kannattama esitys, Gammelbackan koulu: Nostetaan investointivaraus taloussuunnitelmassa 27,5 milj. -> 35 milj. euroon äänin 9 - 4 (äänestys 13). 

Seuraavia esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat:

s. 23
Kevin Servinin esitys, Henkilöstö, kappale 4. Muutetaan lause. "Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 150 kesätyöpaikkaa." -> " Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 200 kesätyöpaikkaa."

s. 28
Kevin Servinin esitys, kaupunki-infra, kappale 3: Poistetaan lause. "Lisäksi halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailuetua." Poistetaan lause. "Kävelyn ja pyöräilyn osalta parantamistoimia kohdistetaan erityisesti asuinalueiden ja keskustan välisille pääreiteille sekä keskusta-alueelle."

s. 29
Kevin Servinin esitys, kaupunki-infra, kappale 7: Poistetaan lause. "Puistojen hoidossa voimavaroja suunnataan puistoalueiden monimuotoisuuden lisäämiseen mm. nurmikon leikkaamisen vähentämisellä."

s. 33
Kevin Servinin esitys: Kasvun ja oppimisen johto, vasen palsta, alaotsikko talous: toinen kappale: Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 80 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on lukuvuoden aikana enemmän. Muutosehdotus: Lisätään teksti: Projektin määrää tulee järjestelmällisesti laskea, jotta opettajat voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä. 

s. 42
Kevin Servinin esitys: Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen, kappale 4: Poistetaan lause. "Tärkeässä roolissa työvoiman varmistamisessa tulee olemaan myös maahanmuutto."

s. 42
Kevin Servinin esitys: lisätään viimeisen kappaleen loppuun tekstiosuus: "Porvoon kaupunki irtisanoo ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen 25 pakolaisen vuosittaisesta vastaanottamisesta ja keskittää nyt kotoutusprosessinsa täysipainoisesti Ukrainalaisten turvaa hakevien auttamiseen". Irtisanotaan ELY-keskuksen kanssa vuoden 2019 lopussa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä.

s. 45-46
Kevin Servinin esitys: Kaupunkikehityksen toimiala, henkilöstösuunnitelma 2023-2025 s. 45-46: 2022-2025, Tiehöylänkuljettaja 1 ->2.5, 2022-2025, Pyöräkuormaajankuljettaja 3 -> 3.5.

s. 48
Kevin Servinin esitys: Kaupunki-infra investoinnit, kappale 8, Poistetaan lause: "Kävelyn ja pyöräilyn osalta parantamistoimia kohdistetaan pääsääntöisesti asuinalueiden ja keskustan välisille pääreiteille sekä keskusta-alueelle."

s. 51-54
Kevin Servinin esitys: Investoinnit ilmastotyön tukena: muutosehdotus: lisäys ja selvitys tekstiin, paljonko esitellyt toimet 1-9 vievät kohti tavoitteita: hiilineutraalisuus, kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillitseminen, luontokadon pysäyttäminen ja lisäys toimenpiteiden kuluijen erittely.

s. 60
Kevin Servinin esitys: Kuntakonserni Event Factory Oy: muutosehdotus: tekstiin tulee lisätä yhtiölle annettava tuen 975 000 euroa perusteet. 

Nina Uskin esitys: Turvataan suomenkieliset koulupalvelut Epoossa moduulikoulu -leasing-ratkaisulla 5 vuodeksi eteenpäin. Turvataan Epoon koulun toiminta joka jatkuu keskeytyksettä kunnes koulun yhteyteen sopiva leasingsopimus on ratkaistu. 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman.

Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään talousarviokirjaan teknisluontoisia muutoksia ennen valtuustokäsittelyä.

Päätös tarkastettiin heti.