Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Borgå social- och hälsovårdsnämnd
Pöytäkirja 21.12.2022/Pykälä 102


 

Ändring av bostäder för personer med funktionsnedsättning i Brandbackens servicehus och tvårummare i Äppelbackens servicecenter till seniorbostäder.

 

Borgå social- och hälsovårdsnämnd 21.12.2022 § 102  

3291/05.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

tf. servicechef Krister Lindman

servicechef Ansa Bergheim

tf. servicechef Sanna Nykänen

förnamn.efternamn(at)borga.fi

 

 

Stadsfullmäktige ställde som ett bindande mål för äldreomsorg och funktionshinderservice år 2020 att seniorboende inleds i Borgå. Med seniorboende avses en boendeform mellan vanligt boende (ett eget hem) och serviceboende.

 

Seniorboende är menat för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp. Målet för seniorboende är att erbjuda de boende en trygg, trivsam och tillgänglig bostad nära anhöriga, fungerande tjänster och trafikförbindelser. Seniorboendet stöder möjligheterna att klara sig i vardagen, minskar ensam-het och otrygghet samt ökar samhörigheten och delaktigheten.

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt möte 4.2.2020 § 8 anvisa sex bostäder i Äppelbackens servicecenter för seniorboende. Urvalsprocessen och grunderna för beviljande av seniorboende fastställdes vid social- och hälsovårdsnämndens möte 14.5.2020 § 55. Seniorboende förutsätter varken en klientrelation till socialvården eller behov av dess service. I ett seniorboende bor man som hyresgäst antingen utan tjänster eller med stödtjänster. Seniorboende är en självständig form av boende på hyra, där den boende har en egen bostad till sitt förfogande.

 

Initiativet till bedömning av behovet av seniorboende kan komma från den äldre kommuninvånaren/det äldre paret, en anhörig eller en vårdande part genom kontakt till Servicerådgivning Rodret eller genom att fylla i en ansökningsblankett. Valet av boende sker efter en helhetsbedömning av behovet, hur brådskande behovet är och tillgången på lediga bostäder. Handledaren för serviceboende vid Äppelbackens gör valet av boende samt upprättar och undertecknar hyresavtalet. Valet av seniorboende förutsätter inte ett tjänste-innehavarbeslut och kommuninvånaren har inte rätt att överklaga valet.

 

Seniorboende är anpassande för boende

  • som är över 75 år gammal
  • som klarar av de dagliga aktiviteterna självständigt
  • vars nuvarande boendeform motsvarar inte kommuninvånarens behov (t.ex. avsaknad av hiss, brister i bostadens tillgänglighet) / orsakar ser-vicebehov
  • som upplever sig ensam och/eller otrygg
  • som rör sig självständigt utan hjälpmedel eller med hjälpmedel
  • som har nytta av boendeformens inslag av gemenskap (t.ex. om själv-ständigt boende inte lyckas för otrygghetens skull).

 

Äppelbackens sex seniorbostäder har varit populära, och för närvarande finns det cirka 30 äldre i kön. I Äppelbacken finns för tillfället fyra lediga två-rummare, som skulle lämpa sig väl för seniorboende, t.ex. för äldre par. Det har varit svårt att uppfylla tvårummarna med kriterierna för serviceboende. I Äppelbacken finns sammanlagt 24 tvårummare.

 

I Brandbackens servicehus finns 50 bostäder för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och dessutom fem bostäder för personer med funktionsnedsättning. Dessa fem bostäder finns på servicehemmets andra våning i en separat korridor och har ursprungligen inte planerats för personer med funktionsnedsättning utan för äldre som klarar sig självständigt. Lägenheterna är rymliga ettor med egen ingång, kvadratmeter 26,5-33 m2. Två av lägen-heterna har nyligen blivit lediga. Dimensionering av serviceboende med heldygnsomsorg är för tillfället 0,6. De boende med funktionsnedsättning är svårt funktionshindrade och behöver en hel del vårdåtgärder under dygnet. Många av boende behöver två vårdare. I egentliga boendeenheter för personer med funktionsnedsättning ska vårdardimensioneringen enligt rekommendationen vara minst 0,8.

 

Tjänster för personer med funktionsnedsättning har ramavtal med flera serviceproducenter och nya klienter placeras i boendeenheter i samarbete med klienten och med anhöriga, med hänsyn till deras behov. För personer med svår funktionsnedsättning finns Vetrea Terveys Oys verksamhetsenheten Onnikoti Albert Borgå med 17 platser, som har öppnats år 2019. Dessutom placeras personer med svår funktionsnedsättning i andra avtalsparters boendeservice. 

 

 De fem s.k. handikappbostäderna i Brandbacken som nämns ovan lämpar sig väl för seniorboendets behov. De gemensamma utrymmena i servicecent-ret i Äppelbacken, som ligger i omedelbara närhet av Brandbacken, skulle vara lättillgängliga.

 

 

tf. social- och hälsovårdsdirektören

Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att de fyra tvårummarna i Äppelbacken och de fem sk. handikappbostäderna i Brandbacken anvisas för seniorboende. För de två lediga bostäderna i Brandbacken träder ändringen i kraft genast och för de övriga tre bostäderna i takt med att de blir lediga.

 

Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade enhälligt att de fyra tvårummarna i Äppelbacken och de fem sk. handikappbostäderna i Brandbacken anvisas för seniorboende. För de två lediga bostäderna i Brandbacken träder ändringen i kraft genast och för de övriga tre bostäderna i takt med att de blir lediga.