Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 380 

Asemakaavamuutos, Tehtaanpuiston puutalot, kaupunginosa 22, AK 549

 

Kaupunkikehityslautakunta 06.09.2022 § 147 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Pekka Mikkola, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Kaupunkisuunnittelussa on valmisteltu asemakaavamuutos Länsirannan eteläosaan. Asemakaavamuutos koskee alueen rakentamisen määrää, jossain määrin myös käyttötarkoitusta sekä liikenneolosuhteiden parantamista.

 

Hankkeen taustaa

Länsirannan asemakaavojen uusiminen etenee alueen eteläosalla edelleen. Avain Yhtiöt oy on asuntojen ja asumisen palvelujen tuottamiseen erikoistunut konserni, joka tuottaa yleishyödyllisiä asumisoikeus-, vuokra- ja palveluasumisenkin kohteita. Toisaalta Porvoo Campus -ammattikorkeakoulun eteläpuolella on rakennettujen Taidetehtaan- ja Kultalistankadun risteykseen jäänyt kehittymistä odottava alue. Avain Yhtiöt oy:lle myönnettiin suunnitteluvaraus kaupunkikehityslautakunnassa 3.11.2020 § 148 ja suunnittelu käynnistyi loppuvuonna 2021. Suunnitteluvarausta on kaavatyön edetessä perustellusti jatkettu. Tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman runsaasti puuta sekä julkisivuissa että runkorakenteissa käyttävä urbaani ja viihtyisä kerrostalokortteli.

 

Asemakaavamuutosluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos olivat MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.12.2021 - 21.1.2022. Luonnoksesta jätettiin kaksi mielipidettä. Toisaalta kumpikin mielipide nosti esiin sinänsä tärkeitä, mutta asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvia teemoja, joten mielipiteissä esitettyä ei ollut juurikaan mahdollista ottaa huomioon konkreettisina muutoksina asemakaavaehdotusta valmisteltaessa. Viranomaisosallisten kommenteissa ja alustavissa lausunnoissa oli lähinnä teknisluonteisia huomioita. Asemakaavaehdotuksen laatimisen aikana on laadittu kaavahanketta varten erillinen hulevesiselvitys. Kaakkoisen naapurialueen, Länsirannan Puukorttelit -asemakaavan (AK 535, hyväksytty 26.1.2022) yhteydessä laadittu meluselvitys ja liikenneverkkotarkastelu ovat sellaisinaan hyödynnettävissä myös tässä kaavahankkeessa.

 

Asemakaavamuutosehdotus

Kaavahanke pohjautuu Suunnittelutoimisto MUUAN oy:n mittavaan suunnittelupanokseen sekä Avain Yhtiöt oy:n toteutettavuusarviointiin.

 

Alueella on yksi asuinkerrostalojen korttelialue, yksi opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (vuonna 2011 valmistunut Porvoo Campus), katualueita ja virkistysaluetta. Porvoo Campuksen osalta kaava on sisällöltään lähinnä toteutuneen tilanteen toteava ja keskittyykin tontin eteläosan uudelleen muotoiluun, minkä ansiosta korttelialueiden välistä saadaan sujuva kevyen liikenteen yhteys, Campuspolku, alueen läpi. Tehtaanpuisto-niminen virkistysalue sisältyy asemakaavaan ja on mahdollista rakentaa valmiiksi asuinkerrostalokorttelialueen toteuduttua. Tehtaanpuistoon on varattu alue hulevesien hallinnan ratkaisulle.

 

Asuinkorttelin rakenne pohjautuu kompaktiin rakennemalliin: alin kerros, joka muodostaa katutason julkisivut, sisältää pysäköintihallin ja palvelutilaa ja näin syntyvän kansirakenteen päälle ryhmittyy neljä L:n muotoista kerrostalomassaa. Niiden keskelle pihakannelle sijoittuu yhteistilarakennus. Asuintalot toteutetaan puuranko-runkoisina ja puuverhottuina.

 

Asuinkorttelin pysäköinnistä osa sijoittuu Porvoo Campuksen piha-alueen reunalle kaavassa osoitetulle yhteiskäyttöiselle autopaikkojen korttelialueelle, jossa sähköautojen latauskin on joustavasti järjestettävissä.

 

Asemakaava-alueella Tehtaanpuiston puukortteli -asuinkorttelin pinta-ala on noin 6 711 m² ja sille on osoitettu rakennusoikeutta asuinkerrostalorakentamiseen 12 270 k-m². Lisäksi asumiseen liittyville yhteiskäyttöisille tiloille on osoitettu rakennusoikeutta 1 410 k-m² ja liike-, toimisto- ja palvelutiloiksi helposti muutettavissa oleville yhteistiloille 200 k-m². Asemakaavassa kortteliin osoitettu rakentamisen kokonaismäärä on näin 13 880 k-m². Kaavaratkaisu tarjoaa mahdollisuuden noin 180 - 240 asunnon rakentamiseen. Asukkaita alueelle voisi sijoittua 250 - 360. Katutasoon on mahdollis-ta toteuttaa pienimuotoista toimisto- ja liiketilaa, jotka voivat tarjota muutaman työpaikan.

 

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle eli jo kymmenkunta vuotta sitten toteutuneelle Porvoo Campus -korkeakoulukiinteistölle on osoitettu voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, joka on 13 000 k-m². Se mahdollista oppilaitoksen laajentamisen tarvittaessa.

 

Asemakaavaan liittyy varsinaisen Tehtaanpuiston puutalot -asuinkorttelin yksityiskohtainen toteutusohje, jossa painotetaan  puurakentamista puujulkisivujen ja omintakeisen, mutta pelkistetyn massoittelun keinoin. Voimakas kattomaailma tuo kortteliin selkeän identiteetin.               

 

Tehtaanpuiston puutalot -kortteli muodostaa kaksi tonttia, jotka asemakaavan tultua voimaan voidaan muodostaa ja luovuttaa erillisillä päätöksillä. Porvoo Campuksen eli KOY Porvoon Campuksen vuokrakiinteistön vuokrasopimus ajantasaistetaan.

 

Liitteet:

asemakaavamuutosehdotus

asemakaavamuutoksen selostus liitteineen

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy vastineet kommentteihin ja lausuntoihin ja päättää asettaa asemakaavamuutosehdotuksen 549, Tehtaanpuiston puutalot, kaupunginosa 22, kortteli 459, osa korttelia 451 sekä katu- ja virkistysalueet MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 451 ja 459 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 22.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet kommentteihin ja lausuntoihin ja päätti asettaa asemakaavamuutosehdotuksen 549, Tehtaanpuiston puutalot, kaupunginosa 22, kortteli 459, osa korttelia 451 sekä katu- ja virkistysalueet MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 451 ja 459 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 22.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 380  

1186/10.02.03/2022  

 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 21.9. - 21.10.2022. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia

Viranomaisosallisista ainoastaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kommentoi lähinnä asemakaavan perusteluja. ELY-keskuksen liikennevastuualue antoi hyviä katu- ja liikennesuunnittelussa huomioon otettavia ohjeita ja suosituksia. Niillä ei kuitenkaan ole muutosvaikutuksia asemakaavaratkaisuun. Maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä annettua määräystä ELY-keskus katsoi hyväksi arvioida. Kaupungin näkemyksen mukaan määräys on Länsirannan alueen käyttöhistoria huomioon ottaen kuitenkin tarpeellinen, vaikka syytä epäillä pilaantuneisuutta ei varsinaisesti ole. ELY-keskus kaipasi Porvoo Campuksen jo toteutetun kiinteistön julkisivujen ääneneristävyysvaatimukselle kattavampaa perustelua. Määräys perustuu voimassa olevaan asemakaavan ja jo toteutuneeseen rakennukseen. Perusteluja on täydennetty selostuksen kohtaan 5.5.

Muilla viranomaisosallisilla ei ollut huomautettavaa. Asemakaavaan ei ole tehty muutoksia, eikä asemakaavaehdotusta näin ollen ole tarpeen MRA 32 §:n perusteella asettaa uudestaan nähtäville. Uudenmaan ELY-keskus on sähköpostitse ilmoittanut 2.11.2022, ettei ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu ole tarpeen. Kaupunkikehityslautakunta on epävirallisesti todennut kokouksessaan 1.11.2022 että lautakunnan puolesta asemakaavaehdotus voidaan valmistella suoraan kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi hyväksymistä varten.

 Tontinluovutuksesta päätetään asemakaavan tultua voimaan erillisillä päätöksillä. Kiinteistö oy Porvoon Campuksen kanssa on solmittava uusi maanvuokrasopimus.

 

 Liitteet:

 asemakaavamuutosehdotus

 asemakaavamuutoksen selostus liitteineen

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet lausuntoihin ja päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen 549, Tehtaanpuiston puutalot, kaupunginosa 22, kortteli 459, osa korttelia 451 sekä katu- ja virkistysalueet. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 451 ja 459 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 22.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vastineet lausuntoihin ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen 549, Tehtaanpuiston puutalot, kaupunginosa 22, kortteli 459, osa korttelia 451 sekä katu- ja virkistysalueet. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 451 ja 459 sekä katu- ja virkistysalueita kaupunginosassa 22.

Pykälä tarkastettiin heti.