Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 175 

Modell för barnkonsekvensanalys

 

Bildningsnämnden 17.11.2022 § 143 

 

 

Beredning och tilläggsuppgifter

utvecklingschef Minna Öhman, etunimi.sukuni@porvoo.fi

 

Det gicks aftonskolaktigt igenom modellen för barnkonsekvensanalys under mötet. Bildningssektionerna hade möjlighet att delta i nämndens aftonskola. 

 

Bildningsdirektör

Antecknas för kännedom.

 

Beslut

Antecknades för kännedom.

 

 

 

Bildningsnämnden 15.12.2022 § 175  

1714/13.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

utvecklingschef Minna Öhman, etunimi.sukuni@porvoo.fi

 

Grunden för barnkonsekvensanalysen är FN:s konvention om barnets rättigheter som varit i kraft i Finland sedan 1991.
Barnkonsekvensanalysen är en viktig del av genomförandet av konventionen om barnets rättigheter och främjandet och tryggandet av barnens rättigheter.

I barnkonsekvensanalysen utvärderas hur beslutet, åtgärden eller verksamheten påverkar barnens välfärd och hur barnens rättigheter tillgodoses.

Med barn avses personer under 18 år. I många fall lönar det sig att utsträcka barnkonsekvensanalysen också till unga som fyllt 18 år. Till exempel vid bedömning av gymnasieutbildning eller yrkesutbildning är det naturligtvis motiverat att granska konsekvenserna också för studerande som fyllt 18 år.

I den modell som nu beslutas om har man samtidigt beaktat åtgärder som behövs för förankring av modellen. När frågan fortfarande är ny för vissa aktörer, bör man också se till att förankra sättet att tänka på barnets bästa, vilket hör ihop med modellen.

 

Modellen och införandet av den framskrider i tre faser:

  1. Medvetenhet
  2. Agerande
  3. Den egentliga processen för barnkonsekvensanalys

 

Modellen har utarbetats i samarbete mellan den ansvarsgrupp som tillsatts av stadens egen koordinationsgrupp för barnvänlig kommun, bildningssektorns utvecklingschef och FCG.

 

Delområden i modellen för barnkonsekvensanalys har använts på försök i samband med granskningen av servicenätet för Epoon koulu 2022. De olika delområdena i självbedömningen har samlats i form av en informationstabell. Tabellen kan användas som verktyg så att den anpassas för olika sektorer och utformningen av den utvecklas fortsättningsvis i samarbete mellan olika sektorer så att den blir mera användbar. Tabellen innehåller både kvantitativ och kvalitativ information som grund för barnkonsekvensanalys och bidrar till att göra beredningen omfattande.

  

Nämnden kommer regelbundet att följa upp hur modellen fungerar och hur den tillämpas minst en gång per år. När det i samband med beslutsfattandet blir aktuellt att göra en barnkonsekvensanalys, ska anvisningarna och processerna i detta dokument följas. Barnkonsekvensanalys borde i fortsättningen göras inom hela stadskoncernen. Eftersom de beslut som fattas inom stadens olika sektorer kan beröra även barn som kommuninvånare, så är modellen för barnkonsekvensanalys en naturlig del av god förvaltning inom olika sektorer.

 

Bilaga

Modell för barnkonsekvensanalys

Delområden i barnkonsekvensanalys och sammanställande tabell

 

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden beslutar att modellen som beskrivs i detta dokument används för att göra barnkonsekvensanalyser inom bildningssektorn.
Nämnden föreslår dessutom stadsstyrelsen att modellen tas i användning i alla stadens sektorer. I kommande lösningar ska beaktas tillräckliga resurser för detta.

 

Beslut

Bildningsnämnden beslutade att modellen som beskrivs i detta dokument används för att göra barnkonsekvensanalyser inom bildningssektorn.
Nämnden föreslår dessutom stadsstyrelsen att modellen tas i användning i alla stadens sektorer. I kommande lösningar ska beaktas tillräckliga resurser för detta.