Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 174 

Svar på fullmäktigemotion om en allmän badstrand vid havet i västra Borgå

 

Bildningsnämnden 15.12.2022 § 174  

3037/12.04.01.01/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

vik. chef för idrottstjänster Piritta Forsell, planläggare Hilkka Jokela, hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth, idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Fullmäktigeledamöterna Nina Uski, Jere Riikonen, Markku Välimäki och Tom Blomqvist har väckt en fullmäktigemotion om en allmän badstrand vid havet i västra Borgå. I motionen föreslås att staden utreder var i västra Borgå det kunde finnas en badstrand som övervakas och sköts av staden. I motionen föreslås att stranden kunde finnas till exempel i Haiko eller Tolkis.

 

Nuvarande badstränder

 

I Borgå är friluftsbadet i Kokon samt Hasselholmens badstrand övervakade badstränder. I Kokon finns också möjlighet att vinterbada.

 

Övriga badstränder är Köttboda, Sondby I och Sondby II (i Sondby), Lindvik i Jackarby, Virvik, Tjärträsket och Venjärvi samt Staffas.

 

Allmänt om badstränder

 

En allmän badplats är oftast en naturstrand med endast anspråkslös eller ingen utrustning, där man badar med stöd av allemansrätten. Sådana badplatser finns till exempel i Gammelbacka i strandområdet vid Hammarsleden och i sandgropen i Kråkö. Dessa platser har inget underhåll och stranden eller vattnets kvalitet övervakas inte.

 

Om det på badplatsen finns utrustning för badstränder såsom omklädningshytt och/eller badbrygga eller om platsen märks ut som badstrand på kartor eller skyltar, är det en badstrand. En allmän badstrand är en strand som strandens upprätthållare erbjuder för allmänheten antingen gratis eller mot avgift. Enligt konsumentsäkerhetslagen definieras en badstrand på ett annat sätt än i hälsoskyddslagen och förordningarna som utfärdats med stöd av hälsoskyddslagen.

 

En allmän badstrand är en plats som lämpar sig för badande och är öppen för alla. Användningen av en allmän badstrand har inte begränsats på förhand och för stranden har utsetts en upprätthållare, till exempel ett offentligt samfund eller ett reseföretag.

 

Den som upprätthåller en allmän badstrand svarar för strandens renhet och säkerhet samt informerar strandens användare om vattenkvaliteten. På allmänna badstränder ska finnas en anslagstavla för information om badvattnets kvalitet. Den som upprätthåller en allmän strand ska göra en skriftlig anmälan till hälsoskyddet innan stranden tas i bruk.

 

Vattenkvaliteten vid en allmän badstrand kontrolleras av miljöhälsovården med myndighetsprover. Vid små badstränder tas tre prover under badsäsongen. Begreppet EU-badstrand har att göra med badvattnets kvalitet, och kontrollen och bedömningen av det.  Med EU-badstränder avses badstränder som besöks av många människor (t.ex. över 100 personer per dag). Vid EU-badstränder tas fyra prover per badsäsong.

 

Undervisningsministeriets handbok om badstränder (Uimarantaopas, Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu 90) delar in badstränder i badstränder med minimiutrustning och välutrustade badstränder.

 

På en badstrand med minimiutrustning finns en naturlig plats där man kan ta sig ner i vattnet och/eller en badbrygga, räddningsutrustning, en anslagstavla, nödvändiga skyltar samt ett sopkärl och en toalett.

 

På en välutrustad badstrand ska dessutom finnas en likvärdig möjlighet för alla att använda badstranden som en idrottsplats avsedd för bad. På en välutrustad badstrand har man vid planeringen av verksamheten, byggnaderna och konstruktionerna på stranden beaktat personer med nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar samt idrottsplatsbehov för barn i alla åldrar. Till en allmän badstrand ska man kunna komma med kollektivtrafik och bil så att bilen kan lämnas på promenadavstånd från stranden. På en välutrustad strand ska det för personer med nedsatt rörlighet finnas en jämn gång med hårt underlag till stranden, omklädningsrummen, bryggan, kiosken och toaletten.

 

Om placeringen

 

Den mark som staden äger ger möjlighet att placera en badstrand i strandområdet som sträcker sig från Hammars till Emsalö, men en exakt placering av badstranden måste i första hand avgöras i en detaljplan och/eller generalplan.

 

Generalplanen är kommunens översiktliga markanvändningsplan. I generalplanen fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, till exempel placeringen av  rekreationsområden. I den nuvarande generalplanen anvisas badplatser och -stränder med beteckningarna "rekreationsområde" och "område för idrotts- och rekreationsanläggningar". På det sättet lämnas utrymme för planering av områdena. Detaljplaner är planer där man mera noggrant fastställer den kommande användningen av området. I detaljplanen fastställs till exempel vad man får bygga, var och på vilket sätt.

 

Vid Kodderviken kontrollerar Borgå vatten kvaliteten på vattnet utanför reningsverket regelbundet. Enligt uppgifter av Borgå vatten förekommer det mycket näringsämnen i vattnet och den mikrobiologiska kvaliteten är inte sådan att man kan anta att den konstant skulle uppfylla kraven på badvattenkvalitet. Viken är också mycket grund och där finns mycket fåglar, som också innebär en egen mikrobiologisk risk för badvattnets kvalitet. Reningsverket kan åtminstone tidvis inverka på vattnets kvalitet, så därmed är detta inte en lämplig plats för en badstrand.

 

Det har också förts diskussion om badplatser i västra delarna av Borgå i samband med de pågående detaljplaneprojekten 542 och 545. I samband med detaljplanen för Edelfeltsstranden i Haiko (DP 542) har framförts önskemål av invånarna om en badplats, vilket utreds.

 

Av säkerhetsskäl kan badplatser inte finnas där det finns båttrafik, så i närheten av båtplatser/-hamnar begränsar sig badmöjligheterna till vinterbad. I idéplanen för Kräkelsundet i Tolkis (DP 545) har utretts placeringen av en plats för vinterbad vid havsstranden. 

 

Uppskattning av kostnader

 

Driftskostnaderna för badstranden och särskilt kostnaderna för att anlägga den är beroende av var stranden är belägen och hurdan utrustningsnivå den ska ha. 

 

Nedan ges riktgivande uppskattningar av kostnaderna, vilka man inte förbinder sig till. Priserna har beräknats eller uppskattats grovt baserat på enhetspriser för motsvarande byggnader, konstruktioner och genomförda projekt och tjänster som man känner till.

 

Anläggande (investeringskostnader)

 

Badstrand som uppfyller minimikraven

På stranden finns möjlighet att byta kläder och skilda toaletter för herrar och damer. Utgångspunkten är att toaletterna är anslutna till vatten- och avloppsnätet.

. mindre markbyggnadsarbeten & badstrandssand 35 000 euro

. bryggor 25 000 euro

. enkelt utrymme för omklädning 8 000 euro

. anslutningar 12 000 euro

. byggande av toaletter 20 000 euro

. utrustning (räddningsflotte & livboj, anslagstavla, sopkärl, bänk, tillgänglighet): 20 000 euro

 

Totalt 120 000 euro.

 

Kostnaderna för byggande av körförbindelser och för planering och projekthantering ingår inte i summorna ovan.

 

Välutrustad badstrand

. i genomsnitt uppskattas längden på badstranden till ungefär 100 m 

. behov av muddring och/eller utfyllnad beroende på platsen ? kostnader från 200 000-250 000 euro

. bryggor: uppskattning 75 000 euro

. servicebyggnad (omklädningsrum, toaletter, duschar, serviceutrymmen/förråd) cirka 150-200 m² -> 300 000 euro

. tillgänglighet (ramper osv.) 35 000 euro

. anslutningar 12 000 euro

. övrig utrustning (räddningsflotte & livboj, anslagstavla, sopkärl, liten lekplats, bänkar, bord): 40 000 euro

 

Kostnader för muddrings- och grundläggningsarbeten kan inte uppskattas på ett tillförlitligt sätt förrän man vet den exakta platsen för stranden. Kostnader för byggande av körförbindelser och parkering samt för planering och projekthantering ingår inte i summorna ovan.

 

Kostnaderna för anläggandet av en välutrustad badstrand uppskattas börja från 662 000-712 000 euro.

 

Om badstranden ska användas året runt, så att där till exempel finns möjlighet till vinterbad och bastu, inverkar detta naturligtvis på kostnaderna.

 

Upprätthållande av badstranden

 

Förutom kostnaderna för anläggandet av stranden krävs också resurser för att upprätthålla badstranden. Städning bör göras sju dagar i veckan maj-september. Badövervakning ska ordnas sju dagar i veckan under badsäsongen (15.5-15.8) även om stranden endast skulle uppfylla minimikraven. I konsumentsäkerhetslagen och hälsoskyddslagen har fastställts de skyldigheter som upprätthållaren av en badstrand ska beakta. 

 

Årliga driftskostnader för en badstrand som uppfyller minimikraven:

. Badövervakning 30 000 euro

. Städning av utrymmen 5 000 euro

. Underhåll av strandområdet (köpta tjänster & material, dykning, vattenprover, service & reparationer) 7 000 euro

. Underhåll av strandområdet / personalresurs 0,5 årsverken (idrottsplatsskötare) 17 000 euro

 

Uppskattning av årliga driftskostnader totalt 59 000 euro.

 

Årliga driftskostnader för en välutrustad badstrand:

Förutom det ovan nämnda även intern hyra för byggnaderna 25 000 euro (= 84 000 euro). I uppskattningen ingår inte kostnader för vinterbad eller bastu.

 

Sammandrag

 

Det är uppenbart att det finns efterfrågan på och behov av en badstrand vid havet, eftersom det för tillfället inte finns en sådan i centrum eller i närheten av centrum. En badstrand skulle komplettera möjligheterna att bada i naturliga vattendrag i centrumområdet och närliggande områden och förstärka Borgås image som en stad vid havet.

Det finns många olika lagar och förordningar som innehåller bestämmelser om badstränder, så det krävs mycket noggrann beredning när det gäller både placering, planering och ordnande av verksamheten.

 

En badstrand i västra Borgå upplevs som viktig också vid stadsplaneringen, och möjliga platser för en badstrand i Borgå, även i västra delen av staden, utreds i samband med det pågående arbetet med generalplanen för de centrala stadsområdena.

 

Bilaga: 

fullmäktigemotion 26.6.2020

 

Bildningsdirektör

Bildningsnämnden föreslår stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på Nina Uskis, Jere Riikonens, Markku Välimäkis och Tom Blomqvists motion 26.6.2020.

 

Paragrafen justeras direkt.

 

Beslut

Bildningsnämnden besluade föreslå stadsstyrelsen att det som sägs ovan ges som svar på Nina Uskis, Jere Riikonens, Markku Välimäkis och Tom Blomqvists motion 26.6.2020.

Paragrafen justerades direkt.