Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 192 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koirametsän perustamisesta Porvoon keskustan lähialueelle

 

Kaupunkikehityslautakunta 03.05.2022 § 82 

 

 

Valmistelu ja lisätiedot:

Kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström, kari.hallstrom@porvoo.fi

 

 

Emilia Mattsson on tehnyt valtuustoaloitteen 13.10.2021 koirametsän perustamisesta Porvoon kaupungin maille. Koirametsä on riittävän laaja ja selvärajainen alue, jossa koiria saa pitää irti. Aloitteessa esitetään, että alue rajattaisiin aidalla. Alueelle pitäisi päästä autolla, ja sen tulisi sijaita lähellä keskustaa.

 

Aloitteessa viitataan Helsingin kaupungin aitaamattomaan koirametsään Östersundomissa, joka on alaltaan noin 50 ha. Alueen ainoat rakenteet ovat pieni parkkialue ja ilmoitustaulu, jossa Helsingin kaupunki maanomistajana antaa luvan koiran irti pitämiseen karttaan merkityllä alueella.

 

Koiran vapaana pitoa säätelee metsästyslain (1993/625) 51 § ja 53 §. Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella. Maanomistajan luvalla koiraa voidaan pitää vapaana, paitsi 1.3. - 19.8. välisenä aikana koira on oltava kytkettynä maanomistajan luvasta riippumatta. Pesimäaikainen rajoitus ei koske erityisesti koiran pitämiseen varattua aidattua aluetta.

 

Kaupungin omistaman metsäalueen aitaamiseksi olisi ratkaistava seuraavat kysymykset: Aiheutuuko aitaamisesta ja koirien irti pidosta haittaa muille metsän käyttäjille? Aiheutuuko aitaamisesta kunnossapito- tai muuta vastuuta kaupungille? Miten aitaaminen rahoitetaan? Aiheutuuko maankäytön muutoksesta muita kuluja, kuten yksityistiemaksujen korotuksia?

 

Metsäalueen aitaaminen aiheuttaisi tarpeen purkaa metsästysvuokrasopimus, jos sellainen on alueella. Aidan rahoittaminen muilla keinoin, kuin kaupungin talousarvion kautta olisi helpompi toteuttaa siten, että jokin toimija vuokraisi kaupungilta, tai joltakin muulta maanomistajalta, maa-alueen ja harjoittaisi sillä toimintaa. Samalla vastuu kunnossapidosta ja toiminnan käytännön järjestelyistä olisi yksiselitteisesti toimijalla.

 

Kuntatekniikka toteaa, ettei nykyisien resurssien puitteissa ole mahdollista aidata aloitteen mukaista koirametsää. Jonkin laajan alueen varaaminen pelkästään koiraharrastuksen käyttöön haittaa muita metsänkäyttömuotoja, kuten jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvia ulkoilua, keräilyä, maastopyöräilyä ja ratsastusta. Ehdotetun luvan myöntäminen rakennetun ulkoilureitin läheisyyteen saattaa olla Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) vastaista, jos luvallisesti irti pidettävä koira voi tavalla tai toisella aiheuttaa ulkoilureitin käyttäjille vaaratilanteen. Lisäksi voimassa olevat metsästysvuokrasopimukset rajoittavat kaupungin mahdollisuutta osoittaa alueita ehdotettuun käyttöön.

 

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten kaupunki ei perusta aloitteen mukaista koirametsää omistamilleen maille.

 

Liite: Aloite koirametsän perustamisesta

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle.

 

Sofia Antman esitti Pehr Sveholmin kannattamana, että valtuustoaloite koirametsän perustamisesta palautetaan uuteen valmisteluun. Esittelijän ehdotus vastaukseksi valtuustoaloitteeseen sai neljä ääntä (Jarmo Grönman, Mika Varpio, Mika Laurila, Kari Pauloaho). Antmaninkin palauttamisehdotus sai neljä ääntä (Pehr Sveholm, Sofia Antman, Malin Havila, Kristel Pynnönen), jolloin puheenjohtaja Pynnösen ääni ratkaisi asian palauttamisen uuteen valmisteluun.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa valmisteluun vastauksen antamisen valtuustoaloitteeseen.

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 192  

531/10.03.01.04/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

metsätalousinsinööri Tommi Laakkonen, tommi.laakkonen@porvoo.fi

kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström, kari.hallstrom@porvoo.fi

 

Emilia Mattsson on jättänyt valtuustoaloitteen 13.10.2021, jossa hän esittää koirametsän perustamista Porvoon kaupungin omistamalle maalle johonkin keskusta-alueen lähelle. Perusteluissaan hän mainitsee alueella olevan suuren tarpeen päästä ulkoiluttamaan koiraa vapaasti metsässä ja mainitsee esimerkkinä Helsingin kaupungin omistaman metsäalueen Sipoossa, johon kaupunki on maanomistajana antanut luvan pitää koiraa irti lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

Luonnonsuojelulain pesimärauhaa turvaavaa pykälää ei voi kiertää aitaamalla suuri alue koirapuistoksi. Koirapuiston kokoa ei ole laissa määritelty, eikä Porvoon kaupungin ole tarkoituksen mukaista pyrkiä ennakkotapaukseksi. Toisaalta kovin pieni aitaus ei toimi aloitteessa tarkoitettuna koirametsänä. Valmistelussa on tutkittu mahdollisuutta sijoittaa noin 4 hehtaarin kokoinen aitaus kaupungin omistamille metsäalueille.

 

Helsingin omistama metsä sijaitsee melko syrjässä taajaman ulkopuolella. Alueeseen ei kohdistu muita käyttöpaineita. Porvoon keskustan lähellä sen sijaan on voimakas tarve virkistysmetsille. Koirametsän perustaminen vaatisi käytännössä alueen aitaamista. Kestävän ja toimivan aidan rakentaminen maastoon maksaa noin 80 euroa/metri. Neliön muotoinen 4 hehtaarin alue vaatisi 800 metriä aitaa. Lisäksi tarvittaisiin ainakin portti, parkkipaikka ja opastaulu. Jos alueelle kulku tapahtuu yksityistien kautta, täytyy tien käyttö huomioida kaupungin maksamissa tiemaksuissa. Investointina voidaan puhua noin 100 000 euron hankkeesta ja vuotuisista ylläpitokuluista. Julkisen palvelun tarjoajan huolellisuusvelvoite vaatisi alueen tarkastamisen säännöllisesti, esimerkiksi 2 krt/viikko. Matkoineen ja pienine puhtaanapitotöineen työaikaa menisi noin 5 tuntia/viikko. Kunnossapidon kustannuksissa voitaisiin varautua noin 10 000 euron kustannuksiin vuodessa.

 

Käytännössä aidattu alue olisi pois muusta virkistyskäytöstä. Ajoittain aitauksessa tapahtuisi tapaturmia tai muita vahinkoja, joista osasta vaadittaisiin kaupungilta korvauksia, kuten nykyisissä koirapuistoissakin tapahtuu. Vaikka korvauspäätös olisikin hakijalle kielteinen, aiheutuu vaatimusten käsittely kustannuksia.

 

Suomeen on syntynyt koirametsään perustuvaa yksityistä liiketoimintaa (Maaseudun Tulevaisuus 21.9.2022). Liikeideana on vuokrata harrastajien käyttöön metsään aidattua aluetta esimerkiksi puolen tunnin vuoroissa. Lisäksi palveluun voi sisältyä nuotiopaikan käyttömahdollisuus tms. Käyttövuorolla alue on yksin vuokraajan käytössä. Samanlaiseen järjestelyyn ei kaupungilla ole mahdollisuutta, vaan käyttäjien kesken saattaa esiintyä ristiriitoja, koska koirametsään pääsevien käyttäjien määrää ei voida rajoittaa. Samanlaiseen palvelutasoon ei voida pyrkiä, koska julkisilla varoilla tuotettu palvelu ei saa kilpailla markkinoilla yksityisen yrittäjän vahingoksi.

 

Edellä mainituista sekä aiemmin annetussa vastineessa esitetyistä syistä kaupunki ei perusta aloitteen mukaista koirametsää omistamilleen maille.

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa edellä mainitun vastauksena kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti antaa edellä mainitun vastauksena kaupunginhallitukselle.