Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 196


 

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös, Veckjärvi

 

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 196  

2185/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistölle ------------ haetaan lupaa muuttaa nykyinen lomarakennus (noin 57 k-m², 1 krs.) omakotitaloksi.

 

Kiinteistö on rekisteröity 14.2.1963 ja sen pinta-ala on 1 504 m². Kiinteistöllä on lomarakennus, jolle on myönnetty rakennuslupa vuonna 1982. Peruskartasta käy ilmi, että kiinteistöllä on myös talousrakennus.

 

Karttatarkastelun mukaan rakennuspaikan ympärillä on ainoastaan omakotitaloja. Kiinteistön eteläpuolella on yleinen vesijohto, ja Veckjärventien pohjois- ja itäpuolella on paineviemäriverkko.  

 

Haettu rakennushanke on alueen maankäyttötavoitteiden mukainen sijoittuessaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaiselle pientalovaltaiselle alueelle. Lähialueella on ainoastaan pysyvää ympärivuotista asutusta. Kiinteistö on liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon ja se sijaitsee lähellä kaupungin palveluja ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestelylle.

 

Kysymys on jo rakennetusta pienestä rakennuspaikasta, joten rakennuspaikan koosta (MRL 116 §, RakJ 4.1) poikkeamiselle on erityinen syy. Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Rakennuspaikka on pieni, kallioinen ja jyrkkä ja se sijaitsee tiivisti asutulla alueella. Liittämällä rakennuspaikka yleiseen viemäriverkkoon, haettu hanke ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Rakentamisrajoitus:

- Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

- Poikkeaminen rakennusjärjestyksen kohdasta 4.1 koskien rakennuspaikan vähimmäiskokoa.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2022-5041

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ja päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5041 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta totesi, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ja päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5041 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.