Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 123


 

Borgå stad, kommunteknik, slutrapport om försöksverksamheten på Västra åstranden

 

Byggnads- och miljönämnden 13.12.2022 § 123  

452/11.01.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Carita Forsberg-Heikkilä, miljöforskningschef, carita.forsberg-heikkila@borga.fi

 

Borgå stads kommunteknik gav miljövårdsmyndigheten 26.10.2022 en slutrapport om försöksverksamheten på Västra åstranden. Rapporten är upprättad av Ramboll Oy 26.10.2022, projekt nr 1510054703-002. Rapporten har uppdaterats 24.11.2022.

 

Med försöksverksamheten år 2020 utredde kommuntekniken användbarheten av återvunna bindemedel för markstabilisering.  Miljövårdschefen fattade 24.2.2020 § 5 beslut med anledning av anmälan om verksamheten.

 

I beslutet krävdes bland annat att en sammanfattning av kontrollen av grundvattnets kvalitet utarbetas som avslutning på kontrollen. Den slutliga sammanfattning som utarbetas av en utomstående expert skulle innehålla en beskrivning av de miljöskyddsåtgärder som vidtagits och försöksverksamhetens totala konsekvenser för grundvattnets kvalitet i området samt ett förslag som baserar sig på uppföljningsuppgifter om behovet av fortsatt kontroll av grundvattnets kvalitet efter det att den uppföljningsperiod som anges i beslutet har löpt ut (föreskrift 4).

 

I beslutet krävdes dessutom en slutrapport om försöksverksamheten och en karta med geologisk och geografisk information över de stabiliseringar som genomförts med olika tillsatsmedel. I slutrapporten skulle de totala mängderna tillsatsmedel anges. I slutrapporten skulle man också redogöra för de fördelar som fås genom användning av Infrastabi80 i syfte att minska utsläppet av koldioxid samt en bedömning av användbarheten av Infrastabi80 som bindemedel för markstabilisering. Slutrapporten skulle lämnas till miljövårdsmyndigheten i Borgå stad inom två månader från avslutandet av försöksverksamheten (föreskrift 5).

 

Stabiliseringsförsöket genomförs som pelarstabilisering i tre olika försöksområden. De bindemedelstillsatser som användes vid stabiliseringen var Ecolan Oy:s Infrastabi80, Nordkalk Terra GTC och Nordkalk Terra KC30. Utvecklingen av markens hållfasthet efter stabilisering har följts upp med pelar- och vingborrningar. Försöksverksamhetens påverkan på grundvattnets kvalitet har följts i ett av försöksområdena. Prover av grundvattnet har tagits från två grundvattenrör i området, PVP1 och PVP2. Prover togs innan stabiliseringen började och fem gånger efter att stabiliseringen var avslutad. Grundvattenproverna togs från observationsrör som ligger uppströms och nedströms i förhållande till pelarstabiliseringarna i försöksområde 2. Prover togs 1 månad, 6 månader, 12 månader, 18 månader och 24 månader efter stabiliseringen.

 

Enligt rapporten hade stabiliseringen ingen nämnvärd effekt på grundvattnet i observationsrör PVP1 uppströms från stabiliseringsområdet. I observationsrör PVP1 konstaterades ett högt mätvärde för zinkhalten ungefär ett år efter stabiliseringen men annars har vattenkvaliteten och halterna av skadliga ämnen varit oförändrade. Grundvattnets pH i observationsrör PVP1 var neutralt.

 

I observationsrör PVP2, som ligger nedströms, konstaterades att pH-värdet hade sjunkit genom påverkan från stabiliseringen. Resultatet var oväntat, eftersom de bindemedel som användes vid stabiliseringen var alkaliska och man kunde räkna med en höjning av pH-värdet genom påverkan från bindemedlet. Endast två observationsrör användes för uppföljningen, varför man inte kan utesluta effekten av en eventuell "kanalisering" av grundvattnet.

 

Enligt rapporten är det möjligt att grundvattenrör PVP2, som ligger nedströms, tagit in vatten som "strömmat förbi" provröret PVP1 uppströms och vattnet därför inte ingått i proverna från grundvattenrör PVP1. Vattnets låga pH-värde i röret nedströms väcker misstanken om att vattnet kan ha påverkats av den sura sulfidlera som finns i närheten uppströms från platsen.

 

I observationsrör PVP2 konstaterades dessutom en ökning av koncentrationerna av sulfat och vissa lösliga metaller (As, Co, Ni och Zn) efter stabiliseringen. En del av de konstaterade metallhalterna överskrider miljökvalitetsnormerna för grundvatten. Samtidigt började halterna av upplöst molybden och barium sjunka efter stabiliseringen. Grundvattnets pH i observationsrör PVP2 var neutralt eller an aning surt. I dessa observationer kan man inte utesluta den tänkbara påverkan från sulfidjord som beskrivs ovan.

 

I rapporten ges som en rekommendation om fortsatta åtgärder att grundvattenkontrollen på platsen ska fortsätta som en uppföljning av de långsiktiga konsekvenserna. Det föreslås att provtagningar i fortsättningen görs två gånger per år, på våren och på hösten. De långsiktiga konsekvenserna skulle preliminärt följas upp i 2 års tid eller tills metallhalterna i grundvattnet nedströms (observationsrör PVP2) jämnat ut sig till nivån för halterna i 0-provet. Om halterna inte efter dessa 2 uppföljningsår jämnat ut sig, ska behovet av fortsatt kontroll bedömas på nytt.

 

Det föreslås att samma parametrar som tidigare analyseras i proverna. Om nya åtgärder vidtas i försöksområdet, kan provtagningsprogrammet ändras enligt en separat plan. Analysresultaten sänds efter varje provtagning till beställaren och miljömyndigheten. En slutrapport om grundvattenkontrollen upprättas när kontrollen avslutas.

 

Ett av målen för försöksverksamheten (försök med pelarstabilisering) på Västra åstranden var att eftersträva en minskning av koldioxidutsläppen från djupstabilisering i samband med framtida pelarstabiliseringar. Största delen av utsläppen från pelarstabilisering härstammar från bindemedlen. Utsläppen från transporter av bindemedel till arbetsplatsen och för själva stabiliseringsarbetet är små.

 

Stabiliseringsförsöken i de olika områdena resulterade i användbara och sinsemellan motsvarande hållfasthetsvärden med alla de bindemedelsblandningar som testades.

 

Försöksverksamheten gav vid handen att det bindemedel som vanligen används, dvs. kalkcement KC30 har ett pris (€/t) som är ungefär 1,5 gånger så högt och orsakar ett utsläpp av CO2e (kg CO2e / t) som är 3,3-5,3 gånger så stort som vid användningen av de övriga alternativ som testades.

 

På basis av resultaten föreslår rapporten att man för stabiliseringsarbeten i produktionen i södra delen av Västra åstranden använder de återvunna bindemedel som testades i försöksverksamheten.

 

Bilagor:

Slutrapport om försöksverksamheten, Ramboll Oy 26.10.2022, projekt nr 1510054703-002, uppdaterad 24.11.2022.

 

Miljövårdschef

Byggnads- och miljönämnden anser att slutrapporten om försöksverksamheten har upprättats i enlighet med tjänsteinnehavarbeslutet 24.2.2020 § 5.

Kontrollen av grundvatten i försöksområdet ska fortsätta för uppföljning av de långsiktiga konsekvenserna. Provtagningar ska göras från grundvattenrören PVP1 och PVP2 i enlighet med förslaget två gånger per år, på våren och på hösten. De långsiktiga konsekvenserna ska preliminärt följas upp i 2 års tid eller tills metallhalterna i grundvattnet nedströms (observationsrör PVP2) jämnat ut sig till nivån för halterna i 0-provet. Om halterna inte efter dessa 2 uppföljningsår jämnat ut sig, ska behovet av fortsatt kontroll bedömas på nytt.

Samma parametrar som tidigare ska analyseras i proverna. Om nya åtgärder vidtas i försöksområdet, kan miljövårdsmyndigheten ändra provtagningsprogrammet enligt en separat plan. Analysresultaten ska efter varje provtagning sändas också till miljövårdsmyndigheten. En slutrapport om grundvattenkontrollen ska upprättas när kontrollen avslutas.

Dessutom påminner byggnads- och miljönämnden om att produktionsanvändning av återvunnet bindemedel förutsätter att bindemedlet är av jämn kvalitet, att det har undersökts och har tillverkats som produkt. Om det är fråga om avfall och det återvunna bindemedlets klassificering som avfall inte har ändrats genom det s.k. End of Waste-förfarandet, ska det finnas ett miljötillstånd för återvinning och blandning av avfallet med marksubstanser. Enligt tabell 2 punkt 13 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014) är behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning en verksamhet som kräver miljötillstånd.

Beslut

Byggnads- och miljönämnden ansåg att slutrapporten om försöksverksamheten har upprättats i enlighet med tjänsteinnehavarbeslutet 24.2.2020 § 5.

Kontrollen av grundvatten i försöksområdet ska fortsätta för uppföljning av de långsiktiga konsekvenserna. Provtagningar ska göras från grundvattenrören PVP1 och PVP2 i enlighet med förslaget två gånger per år, på våren och på hösten. De långsiktiga konsekvenserna ska preliminärt följas upp i 2 års tid eller tills metallhalterna i grundvattnet nedströms (observationsrör PVP2) jämnat ut sig till nivån för halterna i 0-provet. Om halterna inte efter dessa 2 uppföljningsår jämnat ut sig, ska behovet av fortsatt kontroll bedömas på nytt.

Samma parametrar som tidigare ska analyseras i proverna. Om nya åtgärder vidtas i försöksområdet, kan miljövårdsmyndigheten ändra provtagningsprogrammet enligt en separat plan. Analysresultaten ska efter varje provtagning sändas också till miljövårdsmyndigheten. En slutrapport om grundvattenkontrollen ska upprättas när kontrollen avslutas.

Dessutom påminner byggnads- och miljönämnden om att produktionsanvändning av återvunnet bindemedel förutsätter att bindemedlet är av jämn kvalitet, att det har undersökts och har tillverkats som produkt. Om det är fråga om avfall och det återvunna bindemedlets klassificering som avfall inte har ändrats genom det s.k. End of Waste-förfarandet, ska det finnas ett miljötillstånd för återvinning och blandning av avfallet med marksubstanser. Enligt tabell 2 punkt 13 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014) är behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning en verksamhet som kräver miljötillstånd.